Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(17 – 21 czerwca 2019)

1.      Utrzymanie cen energii dla konsumentów

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – sejmowy druk nr 3502

Celem ustawy jest m.in. utrzymanie do końca 2019 r. cen prądu dla większości z odbiorców końcowych (w stosunku do cen z 2018 r.). Projekt przewiduje, że średnie i duże przedsiębiorstwa w drugim półroczu 2019 r. będą objęte dofinansowaniem w ramach pomocy de minimis, a przedsiębiorstwa energochłonne będą beneficjentem mechanizmu, który zostanie wprowadzony ustawą o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Część odbiorców, aby móc w drugiej połowie 2019 r. korzystać z obniżonych cen będzie musiało złożyć w przeciągu 28 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają informacji, czy dany odbiorca końcowy jest np. małym przedsiębiorstwem lub dużym przedsiębiorstwem, wymagane jest zastosowanie oświadczenia. Mając na uwadze obciążenie dla obywateli jakim będzie złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego zdecydowano, że oświadczenie to nie będzie wymagane dla odbiorców z grupy taryfowej G, czyli najbardziej licznej grupy odbiorców energii elektrycznej, w której mieszczą się gospodarstwa domowe.

Dla średnich i dużych przedsiębiorstw nowelizacja ustawy wprowadza możliwość ubiegania się o dopłatę do każdej zakupionej i zużytej kilowatogodziny energii elektrycznej w II połowie 2019 r. w ramach dozwolonej pomocy de minimis. Wartość tej pomocy obwarowana jest limitami, który w największej liczbie przypadków wynosi 200 tys. € (ok. 860 tys. PLN) otrzymanej pomocy w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Projekt skierowano do Senatu.

24 czerwca 2019