2 – 6 marca | co nowego w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Wydatki na świadczenia sponsoringowe w kosztach uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.02.2020 r., znak 0114-KDIP2-1.4010.548.2019.3.OK

Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej. Spółka realizuje projekty społeczne, które co do zasady są spójne z zadaniami i misją publiczną operatora systemu przesyłowego, ich działanie ma charakter trwały i nastawiony na rzecz dobra wspólnego – z myślą o mieszkańcach regionów, w których Spółka realizuje swoje usługi. Jednym z instrumentów służących realizacji działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu jest między innymi nawiązanie współpracy w ramach partnerskich umów sponsoringowych. Ich celem jest wspieranie rozwoju gmin i ich mieszkańców, w miejscach, w których Spółka prowadzi swoją działalność, akcji upowszechniających wydarzenia ważne dla regionu i lokalnych społeczności, a także przyczyniających się do ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. W związku z powyższym Spółka zawarła umowę sponsoringu, w której występuje jako „Sponsor”. Sponsorowanym jest diecezja wpisana do rejestru kościołów i związków wyznaniowych. Umowa została podpisana na podstawie wniosku złożonego przez diecezję, dotyczącego udzielenia wsparcia na rzecz remontu. W zakresie niniejszej umowy Sponsorowany wyświadczy na rzecz Sponsora określone usługi (świadczenia sponsoringowe). Zakres usług obejmuje przede wszystkim emisję reklamową na nośnikach reklamowych tj. bannerach, prasie lokalnej, stronach internetowych oraz audycjach w radio dotyczącą zadań inwestycyjnych Spółki związanych z kościołem i regionem inwestycji. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko Spółki i wskazał, iż  koszty poniesione w związku z zawarciem umowy sponsoringu z diecezją, będą kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP po właściwym udokumentowaniu ww. wydatków przez Spółkę.

2. Opodatkowanie dywidendy wypłacanej zagranicznemu wspólnikowi – przesłanka należytej staranności

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8.01.2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1083/19

W komentowanym wyroku, sąd podzielił zdanie organu podatkowego, iż płatnik, który chce skorzystać z możliwości niepobrania podatku u źródła – oprócz spełnienia warunków z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, zobligowany jest również – w ramach dochowania przez niego należytej staranności – do weryfikacji oświadczeń podatnika, o których mowa w art. 28b ust. 4 pkt 5-6 ustawy o PDOP.

Zweryfikowanie ww. oświadczeń może nastąpić przy uwzględnieniu powszechnie dostępnych informacji, jak chociażby tych wnikających z doniesień mediów, prasy branżowej itp. W wyroku podkreślono jednak, że ocena dochowania należytej staranności możliwa jest w odniesieniu do konkretnej i zindywidualizowanej sprawy.

PDOF

3. Skutki podatkowe sprzedaży samochodu poleasingowego, wykupionego do majątku prywatnego przedsiębiorcy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.02.2020 r., znak 0113-KDIPT2-1.4011.19.2020.1.AP

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Pojazd był przez niego wykorzystywany do celów mieszanych tj. w działalności gospodarczej oraz prywatnie (odliczenie 50% VAT). Jak wskazuje, zamierza wykupić pojazd, który będzie wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych. Tym samym, samochód nie zostanie przez niego wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Następnie, zamierza sprzedać samochód w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy od momentu jego wykupu. Organ interpretacyjny zgodził się z podatnikiem, że w sytuacji, gdy wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie będzie wykorzystywany przez niego w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku tej działalności, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. W konsekwencji, planowana jego sprzedaż, będzie skutkować powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PDOF – jeżeli nastąpi przez upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi jego nabycie. Natomiast obowiązek podatkowy nie powstanie, jeżeli zbycie samochodu będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tego samochodu.

4. Czy otrzymanie środków pieniężnych z tytułu wycofania części wkładu w spółce osobowej jest neutralne podatkowo?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 17.01.2020 r., sygn. akt I SA/Po 892/19

Sąd wskazał, że skoro przepis art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PDOF stanowi, że przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, to nie może on stanowić podstawy powstania przychodu w przypadku otrzymania przez wspólnika środków pieniężnych z tytułu częściowego wycofania wkładu (obniżenia wkładu). Z literalnego brzmienia ww. przepisu wynika bowiem, że dotyczy on, pod pewnymi względami zbliżonej, ale jednak innej sytuacji, tj. wystąpienia wspólnika ze spółki.W związku z tym, uznać należy, że otrzymanie środków pieniężnych z tytułu obniżenia wartości wkładu w spółce osobowej (sprawa dotyczyła spółki komandytowej) jest neutralne podatkowo i może być „podatkowo rozliczone” dopiero w momencie wystąpienia przez wspólnika ze spółki, bądź w przypadku likwidacji takiej spółki.Analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w wyrokach NSA z 5.09.2019 r., sygn. akt: II FSK 2954/17 oraz WSA w Poznaniu z 8.08.2019 r., sygn. akt: I SA/Po 427/19 będących przedmiotem analizy w Podatkowym Przeglądzie Tygodnia z 6.12.2019 r.

5. Zmiana stron umowy leasingu a stosowanie przepisów obowiązujących od 2019 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 5.02.2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1186/19

Spór sądowy dotyczył tego, jakiego rodzaju zmiany uzasadniają konieczność przyjęcia zasad rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu objętego umową leasingu, wprowadzonych z początkiem 2019 r.Zdaniem sądu kluczowe dla kwalifikacji zmiany umowy leasingu jest to, czy ma ona wpływ na prawa i obowiązki w zakresie prawa podatkowego – zmiana powodująca konieczność stosowania nowych regulacji, może mieć więc związek z przedmiotem umowy lub jego wartością, czy też ilością lub wysokością rat.Zmianą mającą wpływ na podatek dochodowy nie jest natomiast – jak uznał sąd – zmiana podmiotu korzystającego (leasingobiorcy). Zmiana stron umowy leasingu zawartej przed 2019 r. nie obliguje zatem do stosowania przepisów obowiązujących od 1.01.2019 r., a więc i do stosowania art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PDOF.

PROCES LEGISLACYJNY

6. Objaśnienia podatkowe z dnia 6 marca 2020 r. dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym

Objaśnienia podatkowe z dnia 6 marca 2020 r. dotyczące sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.Niniejsze objaśnienia podatkowe dotyczą sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, tj. zakresu i sposobu stosowania art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Materiały dostępne tutaj.

7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.Projekt rozporządzenia wprowadza zmodyfikowane wzory zeznań:

  • CIT-8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
  • CIT-8AB zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku przez podatkową grupę kapitałową,
  • informacji CIT/IP o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Rozporządzenie wprowadza także wzory nowych formularzy:

  • informacja CIT/WZ o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, stanowiąca załącznik do zeznania CIT-8 oraz
  • informacja CIT/WZG o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę) wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1.04.2020 r.

10 marca 2020