Termin do złożenia powiadomienia o jednostce raportującej (CBC-P) | ECDP Group

Z końcem października 2017 r. upływa termin do złożenia powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (dla grup podmiotów, których sprawozdawczym rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy).

Obowiązek ten może dotyczyć polskich podatników wchodzących w skład grupy podmiotów w rozumieniu ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Taką grupę podmiotów stanowi grupa kapitałowa:

  • dla której sporządzane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
  • której poszczególne jednostki działają w różnych państwach,
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły 750 000 000 euro.

Jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów, jest obowiązana do złożenia informacji o grupie podmiotów (jeśli jest jednostką dominującą) albo do złożenia powiadomienia wskazującego jednostkę raportującą oraz państwo i terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

Ministerstwo Finansów opublikowało już wzór powiadomienia (formularz CBC-P). Z informacji dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika, że od 19.10.2017 r. będzie udostępniona bramka systemu e-Deklaracje, która umożliwi składanie powiadomienia w formie elektronicznej. Jest to o tyle istotne, że powiadomienia w odniesieniu do roku sprawozdawczego, który rozpoczął się po 31.12.2015 r. powinny zostać złożone w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego roku sprawozdawczego. Jeśli zatem rok sprawozdawczy (czyli rok obrotowy, za który jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe) jest rokiem kalendarzowym, to termin do złożenia powiadomienia CBC-P upływa z końcem października 2017 r.

25 października 2017