Tax&Roll – podatkowy przegląd tygodnia – VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Opodatkowanie usługi najmu pracowników

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.09.2019 r., znak: 0111-KDIB3-3.4012.266.2019.1.PJ

Spółka mająca siedzibę w Polsce świadczy usługi budowlano-montażowe poza terytorium Polski. Na potrzeby prac budowlano-montażowych wykonywanych poza terytorium Polski, Spółka nabywa usługi najmu pracowników (udostępnienia personelu). Zasady świadczenia usług udostępniania personelu reguluje pisemna umowa pomiędzy Spółką a Wykonawcą. Zgodnie z Umową w okresie świadczenia usług pracownicy pozostają pod kontrolą, nadzorem i kierownictwem Spółki, jako podmiotu przyjmującego oddelegowanych pracowników. Spółka posiada również swobodę w dysponowaniu pracownikami, decydując samodzielnie o przydzieleniu poszczególnych pracowników do określonych funkcji i zadań, zgodnie z jego bieżącymi potrzebami, określając w szczególności organizację, warunki i zasady ich pracy oraz zadania do wykonania. Pracownicy nie są natomiast związani przez Wykonawcę jakimikolwiek wytycznymi ani celami, jakie powinni osiągnąć w trakcie swojego pobytu w Spółce. Wykonawca nie jest ponadto zaangażowany w jakkolwiek sposób w bezpośredni nadzór nad pracownikami.

Organ podatkowy uznał, że usługi najmu pracowników na potrzeby usług budowlano-montażowych świadczonych przez Spółkę poza terytorium Polski, podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce – skoro miejsce świadczenia tych usług, zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT znajduje się w Polsce (miejsce, w którym Spółka będąca usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej). Należy wskazać, że w takim przypadku VAT należny od usług najmu pracowników nabywanych przez Spółkę na potrzeby usług budowlano-montażowych świadczonych) poza terytorium Polski, obniża w Spółce kwotę podatku należnego.

2.      Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących on-line od 1 stycznia 2023 r.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.09.2019 r., znak: 0114-KDIP1-3.4012.384.2019.1.ISK

Spółka jest podmiotem zajmującym się produkcją oraz sprzedażą pieczywa i wyrobów cukierniczych. Produkty Spółki sprzedawane są w piekarniach, które oferują szeroki asortyment wysokiej jakości wspomnianego pieczywa i wyrobów cukierniczych. Wśród produktów znajduje się pełen wybór pieczywa, zarówno pakowanego i niepakowanego oraz drożdżówki, pączki, bułki słodkie, ciasta i ciasteczka, a także torty. Osobną kategorię stanowią wypieki bezglutenowe certyfikowane znakiem przekreślonego kłosa. Dla klientów, którzy szukają prostych i smacznych przekąsek do pracy czy szkoły, Wnioskodawca wprowadził do oferty także świeże, przygotowywane w piekarni kanapki, sałatki oraz jogurty z dodatkami. Spółka posiada kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii dlatego powzięła wątpliwość czy sklepach stacjonarnych niebędących placówkami gastronomicznymi świadczącymi usługi związane z wyżywieniem będzie miał obowiązek od dnia 1 stycznia 2023 r. stosować wyłącznie kasy on-line,

W opinii organu podatkowego po 31 grudnia 2022 r. użytkowana przez Spółkę kasa rejestrująca z elektronicznym zapisem kopii, na której rejestrowana sprzedaż usług związanych z wyżywieniem w sklepach stacjonarnych niebędących stacjonarnymi placówkami gastronomicznymi, może być użytkowana do czasu jej wyeksploatowania, a dopiero po jej wyeksploatowaniu Spółka ma obowiązek jej wymiany na kasę on-line.

3.      Opodatkowanie podatkiem VAT wypłaty środków tytułem opłaty licencyjnej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.09.2019 r., znak: 0113-KDIPT1-2.4012.334.2019.3.PRP

Przeciwko Wnioskodawcy wniesiony został pozew przez spółkę mającą siedzibę na terenie Republiki Czeskiej która domagała się uznania naruszenia przez Wnioskodawcę praw wynikających z patentu i wzoru użytkowego, którego była właścicielem oraz stwierdzenia przez sąd dopuszczenia się nieuczciwej konkurencji przez Wnioskodawcę. Pozew wniesiony został do sądu rejonowego na terenie Republiki Czeskiej. Celem ostatecznego i całkowitego zakończenia sporu w powyższym zakresie, Wnioskodawca i powód postanowili zawrzeć ugodę. Ugoda została zawarta w dniu 24 kwietnia 2019 r. W związku z wypełnieniem obowiązków określonych w ugodzie, powód wycofał pozew wobec Wnioskodawcy. Zgodnie z ugodą, Wnioskodawca zobowiązał się zapłacić określoną kwotę jednorazowej opłaty licencyjnej za uprawnienie do korzystania z naruszonych przez niego praw własności intelektualnej wskazanych powyżej. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy środki wypłacone tytułem opłaty licencyjnej będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy uznał, że w sytuacji gdy spółka z Republiki Czeskiej nieposiadająca stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz niebędąca zarejestrowaną na terytorium Polski jako czynny podatnik VAT, świadczy usługę na rzecz Wnioskodawcy, to miejscem świadczenia i opodatkowania przedmiotowej usługi stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o VAT – jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. terytorium Polski. W konsekwencji, Wnioskodawca nabywając usługę w postaci uprawnienia do korzystania z prawa własności intelektualnej spółki działa jako podatnik w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT i jest zobowiązany do rozpoznania importu usług, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o VAT. Tym samym Wnioskodawca zobowiązany jest do opodatkowania importu ww. usługi jako czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z przepisami prawa podatkowego na terytorium Polski.

PROCES LEGISLACYJNY

4.     Wiążące informacje stawkowe

Projekt z dnia 5 września 2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Rozporządzenie zawiera wzór formularza WIS-W, który będzie wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) będzie dostępnym od 1.11.2019 r. instrumentem zapewniającym podatnikom większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku

Składnikami WIS będą:

  1. opis towaru albo usługi;
  2. klasyfikacja towaru według Nomenklatury scalonej (CN) albo według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych; a w przypadku usług – według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług;
  3. stawka podatku (wynikająca z danej klasyfikacji).

WIS będzie wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek:

  1. podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej;
  2. podmiotu niebędącego podatnikiem, dokonującego lub zamierzającego dokonywać danych czynności,
  3. zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Podatnik we wniosku o WIS będzie musiał, w szczególności, dokonać szczegółowego opisu towaru albo usługi, bądź też kilku towarów lub/i usług, które w jego ocenie składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, np. zestaw, którego elementem jest kilka części, pozwalający na taką ich identyfikację, aby organ podatkowy mógł dokonać ich klasyfikacji. Opis będzie mógł być uzupełniony przez dołączenie do wniosku wszelkiego rodzaju dokumentów, które ułatwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji (mogą to być wszelkiego rodzaju fotografie, plany, instrukcje, katalogi, receptury, atesty, informacje od producenta itd.).

Wniosek o wydanie WIS podlega zasadniczo opłacie w wysokości 40 zł. W przypadku, gdy jego przedmiotem będą towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, będzie to 40 zł przemnożone przez liczbę towarów/usług. Dodatkowo przewidziano sytuacje, gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy. Wtedy konieczne będzie uiszczenie opłaty dodatkowej, której wysokość określi organ wydający w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Wiążące informacje stawkowe, choć zaczną być wydawane od 1.11.2019 r., będą się odnosiły do stanu prawnego obowiązującego od 1.04.2020 r.

23 września 2019

Powiązane specjalizacje: