Krajowa Administracja Skarbowa | ECDP Group

W dniu 01.03.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), która konsoliduje dotychczas działające rozdzielnie organy administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

Uzasadnienie ustawy wskazuje, iż powołanie KAS ma na celu dokonywanie efektywnego poboru podatków i egzekucji zaległych należności pieniężnych, a przez to zmniejszenie luki podatkowej oraz usprawnienie obsługi podatnika, także poprzez jego wsparcie w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych. Ponadto ustawa ma zmierzać do zapewnienia jednolitego orzecznictwa w sprawach podatkowych i celnych na terenie całego kraju i sprawnej wymiany informacji pomiędzy służbami.

Organami KAS są: minister właściwy do spraw finansów publicznych Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego. Terytorialny zasięg działania organów, określi Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia.

Ustawa wprowadza nowe regulacje w zakresie kontroli i audytu dokonywanych przez organy KAS. Kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów m.in.: prawa podatkowego, prawa celnego, regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych oraz prawa dewizowego.

W celu realizacji ustawowych zadań organy KAS mogą zbierać i wykorzystywać informacje o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnych, oraz przetwarzać je, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. Obowiązek udostępnienia dokumentów i informacji, dotyczy również dokumentów elektronicznych. Organy KAS będą uprawnione do korzystania z informacji zgromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach prowadzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, prokuraturę, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne. Kontrole celno-skarbowe, inne niż kontrole losowe lub nie wynikające bezpośrednio z przepisów prawa, będą przeprowadzane w oparciu o analizę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości i skutków ich wystąpienia. Analiza ta, będzie dokonywana na podstawie informacji gromadzonych przez KAS.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z Departamentu Podatków.

 

13 lutego 2017