2 – 6 grudnia | podatek VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Opodatkowanie usługi zarządzania spółką

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.11.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.584.2019.2.MG

Wnioskodawca zawarł umowę o świadczenie usługi zarzadzania spółką. Przedmiotem umowy jest powołanie na stanowisko menadżera na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. W chwili obecnej Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku VAT.    Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, natomiast odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonywane przez Wnioskodawcę czynności w ramach zawartej umowy ponosi spółka. Wnioskodawca wykorzystuje udostępnioną mu przez spółkę infrastrukturę biurową, sprzętową i organizacyjną, w tym korzysta z gabinetu wyposażonego w sprzęt biurowy i obsługę sekretarską, korzysta z przenośnego komputera, telefonu komórkowego i innych niezbędnych urządzeń elektronicznych oraz samochodu służbowego. Za wykonywane usługi Wnioskodawca jest uprawniony do stałego miesięcznego wynagrodzenia określonego kwotowo oraz zmiennego wynagrodzenia dodatkowego uzależnionego od poziomu realizacji celów zarządczych spółki, przy czym Wnioskodawca nie ma wpływu na wysokość przyznanego mu wynagrodzenia w tym stałego. Wynagrodzenie, które Wnioskodawca otrzymuje od spółki za wykonywanie czynności wymienionych we wniosku, stanowi przychód, o którym mowa w przepisach art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W opinii organu podatkowego wobec nie spełnienia w okolicznościach sprawy wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, uzasadnionym jest stwierdzenie, że Wnioskodawca z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi zarządzania na podstawie zawartej ze Spółką umowy, nie może zostać uznany za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą. W konsekwencji wykonywane przez Wnioskodawcę czynności na podstawie opisanej we wniosku umowy o świadczenie usług zarządzania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

2.      Brak obowiązku wymiany kasy rejestrującej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.11.2019 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.603.2019.1.MN

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na demontażu pojazdów, sprzedaży pozyskanych części i akcesoriów z tych pojazdów oraz w miarę możliwości świadczeniu usług naprawy środków transportu. Ww. działalność Wnioskodawca wykonuje w dwóch różnych lokalizacjach: w siedzibie firmy gdzie dokonuje demontażu, naprawy, sprzedaży pozyskanych części i akcesoriów oraz    w filii gdzie sprzedaje wymontowane części i akcesoria. W obu miejscach sprzedaż jest ewidencjonowana na kasach fiskalnych.

W związku z powyższym postała wątpliwość, czy Wnioskodawca w dodatkowym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej w którym prowadzi tylko sprzedaż części i akcesoriów pozyskanych ze zdemontowanych pojazdów, musi z dniem 1 stycznia 2020 roku sprzedaż ewidencjonować na kasie online czy może nadal stosować dotychczasową kasę zakupioną i zafiskalizowaną w sierpniu 2018 roku z elektroniczną kopią zapasową zgodnie z terminem zapisanym w ustawie art. 145a ust. 7 ustawy o VAT – do 31 grudnia 2022.

W opinii organu podatkowego obecne przepisy ustawy o VAT ani przepisy rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy nie wprowadzają terminu, do którego Wnioskodawca będzie mógł prowadzić ewidencje sprzedaży przy aktualnie stosowanej kasie rejestrującej. Termin wskazany w art. 145a ust. 7 ustawy o VAT dotyczy potwierdzeń o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących co do uzyskania których obowiązani są producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w celu wprowadzenia ich na terytorium kraju do obrotu.

PROCES LEGISLACYJNY

3.     Kasy wirtualne

Projekt z dnia 22.11.2019 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (numer z wykazu 990)

O pracach nad rozporządzeniem dotyczącym kas rejestrujących w formie oprogramowania (wirtualnych) informowaliśmy w Podatkowym Przeglądzie nr 47. Zasadniczo zachowano przedstawione wcześniej założenia.

Najnowszy projekt przewiduje jednak możliwość zastąpienia paragonu papierowego – paragonem w formie elektronicznej – ale tylko za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony. Rozporządzenie zachowuje więc konieczność zachowania połączenia kasy wirtualnej z drukarką.

Ponadto, możliwość korzystania z kas wirtualnych będzie ograniczona do podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości w złotych 10 milionów euro.

Rozporządzenie ma wejść w życie w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia (termin nie jest jeszcze znany).

9 grudnia 2019

Powiązane specjalizacje: