Podatek akcyzowy | ECDP Group

PODATEK AKCYZOWY
WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG a zwolnienie z opłaty paliwowej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.01.2019 r., znak:
0111-KDIB3-3.4013.264.2018.2.MK

Podatnik będący pośredniczącym podmiotem gazowym zwrócił się do organu z zapytaniem czy wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz ziemny CNG przeznaczony do napędu silników spalinowych (art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa ustawy o podatku akcyzowym) skutkuje zwolnieniem Spółki z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej na podstawie art. 37h ust. l i art. 37k ust. l ustawy o autostradach.

Podatnik zwrócił uwagę, że od 1.01.2019 r. w ustawie o podatku akcyzowym przewidziano również preferencje podatkowe w zakresie sprzedaży gazu ziemnego CNG przeznaczonego do napędu silników spalinowych, wprowadzając 0 zł stawkę akcyzy na te wyroby – nowy art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa ustawy.

Zdaniem podatnika, w przypadku zastosowania ze względu na przeznaczenie gazu dla celów do napędu silników spalinowych, stawki akcyzy w wysokości 0 zł, nie następuje konkretyzacja obowiązków zawartych w ustawie o podatku akcyzowym prowadząca do powstania tego zobowiązania podatkowego, tj. prowadząca do konieczności zapłaty podatku akcyzowego. Ponadto podatnik podkreślił, iż wprowadzenie stawki akcyzy 0 zł na gaz CNG dla celów do napędu silników spalinowych, spowoduje, iż Spółka nie będzie także zobowiązana do uiszczania opłaty paliwowej od sprzedaży gazu CNG przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Organ nie podzielił argumentacji wnioskodawcy. Wskazał, że stawki 0zł nie należy utożsamiać ze zwolnieniem wyrobu z podatku akcyzowego. Zatem zobowiązanie podatkowe powstanie. natomiast konsekwencją powstania zobowiązania podatkowego w akcyzie od wyrobów gazowych o kodach CN 2711 11 00 oraz CN 2711 21 00 przeznaczonych do napędu silników spalinowych jest obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, co wynika wprost z art. 37k ust. 1 ustawy o autostradach.

W przypadku zatem przedmiotowych wyrobów gazowych przeznaczonych do napędu silników spalinowych, opodatkowanych zerową stawką akcyzy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do uiszczania opłaty paliwowej na podstawie art. 37h ust. l i art. 37k ust. l ustawy o autostradach. Wysokość tej opłaty będzie natomiast uzależniona od ilości gazu jaki zostanie przez Wnioskodawcę wprowadzony na rynek.

2.      BREXIT a przywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE oraz wywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z terytorium UE do Wielkiej Brytanii

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. podatku akcyzowego

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku braku zawarcia stosownych umów z Wielką Brytanią, od 30.03.2019 r. przywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z Wielkiej Brytanii na terytorium UE lub wywóz wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych z terytorium UE do Wielkiej Brytanii będzie traktowany odpowiednio jako import lub eksport wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych. Będzie to skutkowało koniecznością dochowania formalności określonych w przepisach prawa celnego (m.in. złożenie zgłoszenia celnego przywozowego lub wywozowego).

W konsekwencji nie będzie możliwe przemieszczanie pomiędzy Wielką Brytanią a Polską (lub innymi państwami członkowskimi) wyrobów akcyzowych:

  1. objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy – na podstawie e-AD w Systemie EMCS;
  2. dopuszczonych do konsumpcji w UE (co do zasady z zapłaconą akcyzą) – na podstawie dokumentów unijnych, tj. obecnie na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT), a w przyszłości również w Systemie EMCS.

Aby objąć importowane z Wielkiej Brytanii wyroby akcyzowe procedurą zawieszenia poboru akcyzy w Polsce, trzeba będzie najpierw dopuścić te wyroby do obrotu na terytorium kraju (uzyskają one wówczas status wyrobów unijnych), a dopiero potem będzie można przemieścić je z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego np. do składu podatkowego na terytorium kraju.

W przypadku gdy importowane wyroby akcyzowe nie zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju, podatnik będzie zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy w zgłoszeniu celnym.

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/brexit-informacja-w-sprawie-opodatkowania-akcyza-wyrobow-akcyzowych-i-samochodow-osobowych-w-przypadku-braku-umowy-wyjscia-tzw-twardy-brexit/

4 lutego 2019