6 – 10 lipca | aktualności w podatku od nieruchomości | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Brak ścian w budynku nie uniemożliwia określenia podstawy opodatkowania do celów podatku od nieruchomości

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.01.2020 r., sygn. akt: II FSK 529/18. NSA nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącej spółki, iż przerwy w ciągłości zabudowy ścian budynku wykluczają go z opodatkowania, gdyż w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej „ustawy o POL”) mowa jest o powierzchni mierzonej po wewnętrznej długości ścian, zaś brak ściany (czy też dwóch ścian) czyni niemożliwym zmierzenie powierzchni. Zdaniem NSA przede wszystkim należy mieć na uwadze, że według obowiązujących przepisów cechą istotną budynku nie jest ściana, lecz przegroda budowlana (wydzielenie budynku za pomocą przegród budowlanych, a nie za pomocą ścian). Poza tym występujący w art. 1a ust. 1 pkt 5 ustawy o POL wyraz „ściana” nie został użyty dla potrzeb zdefiniowania powierzchni użytkowej budynku, lecz dla potrzeb określenia sposobu mierzenia tej powierzchni (kwestia techniczna), która mocą przepisu art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o POL stanowi podstawę opodatkowania budynku podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Mając na uwadze wskazane regulacje prawne należało przyjąć, iż dla potrzeb zmierzenia powierzchni użytkowej budynku istotne jest, by istniała granica strukturalnie wydzielająca budynek z przestrzeni. Jak wskazał NSA, dla spełnienia przez obiekt budowlany przesłanki wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, nie jest konieczne zamknięcie obiektu ze wszystkich stron. Ustalenie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości jest bowiem możliwe również jeśli istnieją same przegrody zakreślające granice obiektu. Przy czym pojęcia przegrody budowlanej, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o POL, nie można zawężać do ściany w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ale należy objąć tą kategorią również takie elementy struktury budynku, jak np. filary, słupy czy kolumny, które w sensie konstrukcyjnym mogą pełnić tę samą funkcję co ściana i które strukturalnie wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni.

15 lipca 2020