24 – 28 lutego | najnowsze informacje w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zastosowanie stawki 0% dla usług świadczonych przez podwykonawcę

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.02.2020 r., znak 0112-KDIL3.4012.49.2019.2.JK

W październiku 2019 r. działając na zlecenie firmy spedycyjnej Wnioskodawca wykonał usługę podwykonawczą na trasie Turcja-Polska. Dokumenty które posiada Wnioskodawca są zgodne z art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, posiada on także kserokopię dokumentu SAD, z którego wynika, że wartość usługi jest wliczona w podstawę opodatkowania z tytułu importu towarów (art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT). Wnioskodawca nie działał na zlecenie importera a na dokumencie SAD jest wykazana faktura spedytora, a nie Wnioskodawcy. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia prawa do zastosowania stawki 0% dla świadczonej usługi (zgodnie z art. 83 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT) w opisanym stanie faktycznym. Zdaniem organu podatkowego w związku z brakiem dokumentu celno-skarbowego, z którego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartości usługi do podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów, do przedmiotowej usługi nie ma zastosowania stawka 0%, lecz usługa ta opodatkowana jest podstawową stawką podatku w wysokości 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy o VAT. Wnioskodawca nie posiada łącznie dokumentów, o których mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o VAT. bowiem na dokumencie celnym, będącym w posiadaniu Wnioskodawcy, do podstawy opodatkowania została wliczona wartość transportu określona na podstawie faktury spedytora a nie Wnioskodawcy.

2. Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego w związku z wydatkami na zakup samolotu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.02.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.553.2019.2.MAZ

Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z zakupem samolotu lub z poniesionymi opłatami leasingowymi za korzystanie z samolotu.
Spółka rozważa dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycia jednomiejscowego samolotu lub jego leasing operacyjny. Samolot będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności, w celach reklamowych (reklama, sponsoring, pozyskiwanie nowych klientów) podczas publicznych pokazów oraz zawodów sportowych, a także do ćwiczeń przed tymi pokazami i zawodami. Spółka będzie pobierała opłaty od reklamodawców. Na samolocie umieszczane będą również reklamy własne Spółki. Samolot nie będzie wykorzystywany nieodpłatnie do celów prywatnych zarządu Spółki. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z zakupem samolotu lub z poniesionymi opłatami leasingowymi za korzystanie z samolotu. Zdaniem organu podatkowego wykorzystując samolot – mający być przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia lub leasingu operacyjnego – do wykonywania czynności opodatkowanych, Spółka będzie miała prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z zakupem Samolotu lub z poniesionymi opłatami leasingowymi za korzystanie z samolotu. Aby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego musi dysponować fakturami, zawierającymi kwoty podatku VAT, które potwierdzają dokonane zakupy. Bowiem to faktury dokumentujące zakup samolotu, dokonanego jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz opłaty leasingowe z tytułu leasingu operacyjnego, stanowić będą podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ponadto w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia samolotu niezbędne jest, aby Spółka spełniła wymogi zawarte w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT, tj. uwzględniła kwotę podatku należnego z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest obowiązana rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

PROCES LEGISLACYJNY

3. Ustalanie prewspółczynnika

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.
Zmodyfikowany został sposób określania preproporcji (prewspółczynnik) odliczenia VAT w przypadku uczelni publicznych i instytutów badawczych. Dostosowano regulacje podatkowe do aktualnych przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Sposób ustalenia preproporcji jest mniej szczegółowy niż dotychczas. Odwołano się za to w większym stopniu do regulacji pozapodatkowych – Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce dotyczących finasowania uczelni wyższych
Zmiany weszły w życie 22.02.2020 r.

2 marca 2020