Podatki bezpośrednie | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich
(10 – 14 czerwca 2019)

1.      Nabycie usług ubezpieczeniowych, refakturowanych przez podmiot powiązany, od zagranicznego ubezpieczyciela podlega limitowaniu, w świetle art. 15e ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.06.2019 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.160.2019.2.MF

Podatnik jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej. W celu zabezpieczenia prowadzonej działalności, posiada polisę ubezpieczeniową na wypadek niewypłacalności kontrahentów. Polisa została zawarta w imieniu podatnika przez podmiot powiązany, w rozumieniu ustawy o PDOP. Podmiot powiązany refakturuje na spółkę, a także inne podmioty z grupy, koszty usług ubezpieczeniowych nabywanych od zagranicznego zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w art. 15c ust. 16 pkt 6 ustawy o PDOP. Dodatkowo wskazano, że to podatnikowi – jako ubezpieczonemu – przysługiwać będą ewentualne roszczenia o wypłatę należnego świadczenia, w stosunku do zagranicznego ubezpieczyciela. Organ interpretacyjny nie zaakceptował stanowiska przedstawionego przez podatnika, a tym samym uznał, że w odniesieniu do ponoszonych przez podatnika wydatków, ma zastosowanie limitowanie o którym mowa w art. 15e ustawy o PDOP. Jak stwierdzono, w sprawie nie mają zastosowania wyłączenia z obowiązku stosowania limitowania, wynikające z art. 15e ust. 11 pkt 2 i 3 ustawy o PDOP. W pierwszej kolejności, organ odniósł się do wyłączenia z pkt 2 wskazując, że znajduje ono zastosowanie wyłącznie w sytuacji, w której podatnik, działając we własnym imieniu, lecz na rzecz innego podmiotu, nabywa usługę, której koszt następnie refakturuje na ten podmiot. W sprawie – w ocenie organu – nie znajdzie również zastosowania art. 15e ust. 11 pkt 3 ustawy o PDOP, gdyż usługi ubezpieczeniowe nie są świadczone na rzecz podatnika przez zagraniczny zakład ubezpieczeń, lecz bezpośrednio przez podmiot powiązany, o którym mowa w art. 11a ustawy o PDOP. Jak wskazał organ, to podmiot powiązany nabywa usługi od zagranicznego ubezpieczyciela, a następnie refakturuje je na podatnika. W konsekwencji, wydatki podatnika na rzecz podmiotu powiązanego podlegają limitowaniu, zgodnie  z art. 15e ustawy o PDOP.

2.      Wynajem podnośników od zagranicznego kontrahenta, a obowiązek poboru podatku u źródła

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.06.2019 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.137.2019.2.NL

Podatnik zamierza wynajmować podnośniki od zagranicznych kontrahentów, a następnie podnajmować je na terytorium kraju na rzecz swoich klientów. Mając na uwadze planowane działania, podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy wynajmowane podnośniki należy uważać za urządzenia przemysłowe, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, a w konsekwencji, czy należy pobierać podatek u źródła w związku z wypłatami należności na rzecz zagranicznych kontrahentów. Organ interpretacyjny nie zgodził się z podatnikiem, uznając, że od wypłacanych należności powinien obliczać i pobierać zryczałtowany podatek dochodowy. Jak wskazano, termin urządzenie przemysłowe, handlowe oraz naukowe należy rozumieć jako wszelkie urządzenia wykorzystywane w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej (komercyjnej), nastawionej na cele zarobkowe. Tym samym, najmowane podnośniki – w ocenie organu – stanowią mechanizmy lub zespoły elementów służących do wykonywania przez wynajmującego czynności. To świadczy z kolei, że należy je uważać za urządzenia przemysłowe, w rozumieniu przytoczonego powyżej przepisu. Spółka będzie zobowiązana do potrącenia zryczałtowanego podatku u źródła z tytułu należności za ich najem, na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

3.      Moment powstania przychodu w związku ze sprzedażą nieruchomości

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.06.2019 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.101.2019.1.BSA

Spółka planuje sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym. W celu sprzedaży zostanie zawarta umowa przedwstępna z kontrahentem, na mocy której, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty zadatku w dniu jej podpisania, a także dwóch zaliczek – do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. Od chwili zawarcia umowy przedwstępnej, a przed zawarciem umowy przyrzeczonej nieruchomość zostanie wydana kupującemu w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i kupujący będzie uprawniony do pobierania czynszu najmu od najemców nieruchomości. Organ zgodził się z podatnikiem, że za datę powstania przychodu po stronie podatnika – zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP – należy uznać dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości definitywnie przenoszącej jej własność na nabywcę. W konsekwencji, przychód powstaje w dniu podpisania umowy przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości, sporządzonej w formie aktu notarialnego.

      PDOF

4.      Udział w wycieczce organizowanej przez pracodawcę, a powstanie przychodu po stronie pracownika

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.06.2019 r., znak 0115-KDIT2-2.4011.148.2019.1.MD

Pracodawca planuje zorganizowanie wycieczki dla wszystkich pracowników. Częściowo, koszty wycieczki pokrywane są ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a część opłacają sami pracownicy. Udział w wycieczce – traktowanej jako wyjazd integracyjny – będzie dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Organ interpretacyjny zgodził się z pracodawcą, że udział pracowników w wycieczce, w części sfinansowanej ze środków ZFŚS, nie spowoduje powstania po ich stronie przychodu ze stosunku pracy. Uzasadniając zajęte stanowisko, organ posiłkował się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. Jak wskazano, w przypadku gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, nie dochodzi do powstania przysporzenia majątkowego po ich stronie. Jeśli bowiem pracownik uczestniczy w spotkaniu dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. W konsekwencji, na pracodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z obliczeniem i pobraniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

5.      Otrzymane przez pracownika odszkodowanie, w wyniku ugody sądowej zawartej z pracodawcą stanowi przychód ze stosunku pracy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.06.2019 r., znak 0115-KDIT2-1.4011.137.2019.2.MT

Pracodawca zdecydował się zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, jednak mocą prawomocnego wyroku sądowego, został przywrócony do pracy. Obie strony zawarły ugodę sądową, zgodnie z którą, pracodawca zobowiązał się wypłacić pracownikowi odszkodowanie za pozostawienie pracownika bez pracy, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Organ interpretacyjny zgodził się z podatnikiem, że wypłacone odszkodowanie stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. W ocenie organ, w realiach sprawy nie ma podstaw do zastosowania zwolnień o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PDOF.  Odnosząc się w szczególności do drugiego ze wskazanych zwolnień, organ stwierdził, że wypłacone odszkodowanie miało rekompensować pracownikowi korzyści, utracone w wyniku wadliwego rozwiązania umowy o pracę. To natomiast, wyłącza możliwość objęcia wypłaconego świadczenia zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PDOF. Tym samym, pracodawca wypłacając świadczenie ma obowiązek obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanej wypłaty.

PROCES LEGISLACYJNY

6.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie określa wzory deklaracji CIT-NZ oraz informacji CTI/NZ1. Wzory te należy stosować do dochodów osiągniętych od 01.01.2019 r.

7.      Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 11.06.2019 r.

Projekt zakłada przede wszystkim zwolnienie z opodatkowania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Nowelizacja przewiduje możliwość zrezygnowania przez podatnika z tego zwolnienia, na podstawie wniosku składanego płatnikowi.

Projekt znajduje się w fazie opiniowania. Planowana data wejścia w życie ustawy to 01.08.2019 r.

17 czerwca 2019