Kiedy powstaje obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych i budowlano-montażowych? | ECDP Group

Czy podatek należy zapłacić w momencie faktycznego wykonania np. remontu biurowca, czy dopiero po akceptacji zlecającego remont potwierdzonej protokołem odbioru? Wyjaśniamy.

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje, że 28.11.2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał postanowienie (sygn. akt I FSK 65/16), na podstawie którego skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytanie prejudycjalne w przedmiocie ustalenia momentu wykonania usługi budowlanej i budowlano-montażowej (a w konsekwencji momentu powstania obowiązku podatkowego) w przypadku, gdy zgodnie z umową zamawiający powinien zaakceptować wykonanie tych robót w protokole odbioru. NSA skierował do TSUE następujące zapytanie: „Czy w sytuacji, w której strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane lub budowlano-montażowe niezbędne jest wyrażenie akceptacji ich wykonania przez zamawiającego w protokole odbioru tych robót, wykonanie usługi, o którym mowa w art. 63 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. z 2006 r. Nr L347, s. 1 ze zm.); z tytułu takiej transakcji następuje w: – momencie faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też – momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru?”

Z powyższym pytaniem prejudycjalnym NSA wystąpił w związku z zaskarżonym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z 30.07.2015 r. (sygn. akt III SA/Wa 393/15). Wyrok ten odnosił się do skargi na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej, która dotyczyła spółki (dalej jako Spółka) realizującej kontrakty budowlane na podstawie umów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC. Zgodnie z zawieranymi umowami Spółka po zakończeniu każdego miesiąca przedkładała rozliczenie, w których przedstawiała kwoty, do których uważała się za uprawnioną do odbioru. Na tej podstawie zostało wystawiane tzw. Przejściowe Świadectwo Płatności. Zgodnie z warunkami kontraktowymi za moment wykonania zobowiązania Spółki uważane było wystawienie Świadectwa Wykonania, będące akceptacją wykonania robót. Podstawą do wystawienia faktury było Ostateczne Świadectwo Płatności.

WSA w swoim wyroku zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z którym w ww. przypadku za moment wykonania usług budowlanych i budowlano montażowych należy uznać moment faktycznego ich wykonania, a nie przyjęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Jednocześnie w ocenie Spółki, usługę należy uznać za wykonaną w momencie akceptacji rozliczenia wyrażonej w Ostatecznym Świadectwie Płatności, które stanowiło podstawę do wystawienia faktury.

Postępowanie sądowe toczące się przed NSA w ww. sprawie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej pytania prejudycjalnego.

Będziemy Państwa informować o dalszych etapach wskazanego postępowania.

 

21 grudnia 2017