Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(3 – 7 czerwca 2019)

1.      Opodatkowanie różnych usług świadczonych w ramach jednego kontraktu budowlanego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.06.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.131.2019.2.ICZ

Wnioskodawca zawarł umowę typu „zaprojektuj, dostarcz i wybuduj”, której efektem końcowym będzie budynek z doprowadzeniem mediów eksploatacyjnych oraz mediów procesowych. W ramach zawartej umowy będzie on wykonywał jako podwykonawca spółki działającej na rzecz inwestora usługi projektowe, formalno-prawne, budowlano-montażowe oraz dostawę towarów

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy świadczone usługi projektowe, formalno-prawne, budowlano-montażowe a także dostawa towarów stanowiące odrębne etapy realizacji kontraktu należy opodatkować w procedurze odwrotnego obciążenia, o której stanowi przepis art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT jako jedną usługę kompleksową.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej wskazał, że wykonywane przez wnioskodawcę usługi projektowe w ramach omawianego kontraktu mają charakter samoistny i mogą być wykonywane niezależnie od pozostałych czynności tj. usług budowlanych. Mimo, iż wykonujący usługi projektowe jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, to ww. usługi, które wykonuje odrębnie od usługi kompleksowej nie są wymienione w załączniku nr 14 do ustawy, dlatego tym przypadku nie może być zastosowany mechanizm odwrotnego obciążenia. Pozostałe świadczenia wnioskodawcy stanowią świadczenie złożone gdyż tylko połączenie czynności formalno-prawnych i dostawy towarów oraz ich odpowiednie zamontowanie stanowi realizację celu gospodarczego nabywcy tj. wykonanie usługi budowalno-montażowej. Organ uznał, że świadczenie kompleksowych usług budowlano-montażowych powinno być opodatkowane w procedurze odwrotnego obciążenia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 1h ustawy o VAT, a dokumentujące je faktury nie powinny zawierać danych dotyczących stawki podatku, a jednocześnie powinny zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”.

2.      Prawo do opodatkowania stawką 0% transakcji WDT, w przypadku przechowywania dokumentów przewozowych wyłącznie w formie elektronicznej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.06.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.125.2019.1.MAZ

Wnioskodawca gromadzi w formie papierowej niezbędne dokumenty potwierdzające zrealizowanie WDT, m.in. dokumenty przewozowe (listy przewozowe CMR) lub specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do odbiorcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju. W przypadku braku możliwości uzyskania ww. dokumentów, w posiadaniu Spółki znajdują się dokumenty uzupełniające, o których mowa w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT. Ze względu na skalę działalności wnioskodawca rozważa odstąpienie od tej formy gromadzenia i przechowywania dokumentów potwierdzających zrealizowanie transakcji WDT, na rzecz ich gromadzenia i przechowywania wyłącznie w formie elektronicznej, bez jednoczesnego przechowywania tych dokumentów w formie papierowej. Zgodnie z rozważanym modelem archiwizacji dokumenty potwierdzające zrealizowane transakcje WDT, tj. dokumenty przewozowe, specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku oraz dokumenty uzupełniające, wskazane w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT odbierane będą przez wnioskodawcę w formie elektronicznej, jako skan dokumentu oryginalnego, załączony do wiadomości e-mail, otrzymanej od przewoźnika lub kontrahenta zaś format pliku, w którym przechowywany będzie zeskanowany dokument, będzie uniemożliwiał ingerencję w jego treść.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy dokumenty, o których mowa w art. 42 ust. 11 ustawy o VAT, gromadzone i przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej, bez jednoczesnego przechowywania ich w formie papierowej, będą uprawniać wnioskodawcę do stosowania stawki 0% dla realizowanych transakcji WDT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przy zapewnieniu przez wnioskodawcę autentyczności pochodzenia oraz integralności treści i czytelności, przechowywane wyłącznie w formie elektronicznej dokumenty jednoznacznie potwierdzające dokonanie transakcji WDT (dokumenty przewozowe – listy przewozowe CMR, specyfikacje poszczególnych sztuk ładunku oraz dokumenty uzupełniające, wymienione w art. 42 ust. 11 ustawy), będą uprawniały wnioskodawcę do stosowania stawki opodatkowania 0% dla realizowanych transakcji WDT.

3.      Objęcie pakietem paliwowym wewnątrzwspólnotowego nabycia mineralnego płynu hydraulicznego o kodzie CN 2710 19 47

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.05.2019 r., znak 0112-KDIL1-2.4012.157.2019.2.PG

Wnioskodawca będący czynnym podatnikiem VAT i podatnikiem akcyzowym zamierza nabywać z innych krajów Unii Europejskiej mineralny płyn hydrauliczny do samolotów. Wyrób ten jest mineralnym olejem hydraulicznym o wysokiej klasie czystości stosowanym, m.in. w nowoczesnym sprzęcie lotniczym, zawiera dodatki zapewniające płynność w niskich temperaturach, wyjątkowe właściwości przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe i hamujące korozje. Mineralny płyn hydrauliczny będący mieszaniną oleju napędowego i dodatków jest klasyfikowany do kodu CN 2710 19 47.

W związku z powyższym powstałą wątpliwość czy w związku z planowanym przywozem do kraju mineralnego płynu hydraulicznego do samolotów w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego wnioskodawca jest zobowiązany do dopełnienia obowiązków, o których mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, tj. do obliczania i wpłacania podatku VAT bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że z tytułu dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia mineralnego płynu (oleju) hydraulicznego o kodzie CN 2710 19 47 z przeznaczeniem do nowoczesnego sprzętu lotniczego, podmiot prowadzący skład podatkowy występuje w roli podatnika oraz płatnika podatku od towarów i usług od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych w myśl art. 17a ustawy o podatku od towarów i usług oraz zobowiązany jest do zapłaty podatku stosownie do art. 103 ust. 5a pkt 2 ustawy o VAT.  Powstanie obowiązku zapłaty podatku uzależnione jest od samego faktu dokonania, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne. Zatem decydująca jest w tym przypadku kwalifikacja towarów, które są przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego w momencie powstania obowiązku zapłaty podatku (wprowadzenia tych towarów z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do miejsca odbioru wyrobów akcyzowych), a nie faktyczne przeznaczenie mineralnego płynu hydraulicznego o kodzie CN 2710 19 47 nabywanego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

Nabywany przez wnioskodawcę mineralny płyn hydrauliczny o kodzie CN 2710 19 47  jest paliwem silnikowym wymienionym w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym i z tytułu tego nabycia Wnioskodawca będzie zobowiązany do obliczenia i odprowadzenia podatku VAT na podstawie art. 17a ustawy o VAT.

7 czerwca 2019