Tax&Roll | aktualności w podatku od towarów i usług | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28.01.2021 r., sygn. akt I FSK 1685/20

Rozliczenia między konsorcjantami a podatek VAT

Sprawa dotyczyła dwóch spółek (operatora i agenta) należących do tej samej grupy kapitałowej. Operator jest właścicielem infrastruktury informatycznej w postaci porównywarki internetowej a agent jest pośrednikiem ubezpieczeniowym. Spółki będą współpracować w ramach konsorcjum – operator będzie oferował na swojej platformie usługi ubezpieczeniowe oferowane przez zakłady ubezpieczeń, z którymi na podstawie umów agencyjnych współpracuje agent. Spółki będą dzieliły się otrzymaną od zakładów ubezpieczeniowych prowizją. Rozliczeń z zakładami ubezpieczeniowymi dokonywać będzie agent jako lider konsorcjum, a prowizje dzielić będzie pomiędzy siebie i operatora według ustalonej proporcji, stosownie do udziału w realizowanym przedsięwzięciu. Konieczne koszty każdy z uczestników ponosi samodzielnie w zakresie zadań, które wykonuje. Operator nie świadczy usług na rzecz agenta i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia.

NSA nie zgodził się z interpretacją stanu faktycznego dokonaną przez sąd I instancji, która wskazywała na odrębność podmiotową konsorcjantów. Podzielił natomiast stanowisko podatnika, zgodnie z którym wypłata części zysku, w postaci prowizji wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń, nie odzwierciedla wartości faktycznie wykonywanych przez spółkę czynności, a jest jedynie ekonomicznym rezultatem współpracy oraz połączenia gospodarczych potencjałów obu podmiotów. W związku z powyższym uznał, że prowizje traktować należy jako niepodlegające VAT wewnętrze rozliczenia pomiędzy konsorcjantami, których beneficjentem są zakłady ubezpieczeniowe. NSA zwrócił również uwagę na brak w analizowanym stanie faktycznym jednego z kluczowych elementów kształtujących „usługę”, a mianowicie skonkretyzowanej korzyści po stronie dostawcy (operatora).

Ponadto, Sąd wskazał na prezentowany w orzecznictwie NSA pogląd, zgodnie z którym „w przypadku braku wzajemnych świadczeń między członkami konsorcjum, rozliczenia pomiędzy nimi mają charakter wewnętrzny, zaś okoliczność, że członkowie i lider zachowują odrębny status podatników podatku od towarów i usług nie powoduje, że dochodzi między nimi do świadczenia usług. Innymi słowy rozliczenia pieniężne między uczestnikami wspólnego przedsięwzięcia nie mogą być same przez się potraktowane jako czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jeśli równocześnie nie towarzyszy im świadczenie usługi.”

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.02.2021 r., znak 0113-KDIPT1-1.4012.876.2020.2.WL
Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku zaniechania inwestycji

Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie produkcji mebli. Wnioskodawca postanowił zakupić halę magazynową, oraz przeprowadzić jej remont i zaadaptować na potrzeby zakładu stolarskiego. W tym celu zaciągnął 2 kredyty inwestycyjne. Po zakupie magazynu rozpoczął inwestycję zmierzającą do wyremontowania magazynu oraz wyposażenia go w niezbędne maszyny i urządzenia stolarskie. Na całą inwestycję składały się: zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remont budynku, zakup usług budowlanych, hydraulicznych, dekarskich itp. służących pracom remontowym całego obiektu, zakup maszyn i urządzeń stolarskich, zakup zewnętrznych usług projektowych, doradczych itp. Zarówno budynek magazynu jak i maszyny i urządzenia stolarskie miały być u Wnioskodawcy środkami trwałymi. Wnioskodawca zamierzał wykorzystać przedmiot inwestycji tj. wyremontowany budynek na czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca dokonywał odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w związku realizowaną Inwestycją. Zadaniem nadrzędnym było zwiększenie produkcji mebli, stworzenie nowego wzornictwa mebli i poszerzenie oferty meblowej dla klientów. Jednakże sytuacja zakładu stolarskiego uległa znacznemu pogorszeniu. Ze względu na zmianę sytuacji gospodarczej, osobistej, finansowej oraz bardzo zły stan zdrowia Wnioskodawca podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnił z przyczyn ekonomicznych wszystkich pracowników Po zawieszeniu działalności gospodarczej Wnioskodawca zaniechał opisanej inwestycji.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zaniechaną inwestycję.

Organ podatkowy uznał, że Wnioskodawca nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z poniesionych wydatków na realizację inwestycji, bowiem zaniechanie inwestycji w opisanych okolicznościach nie wpłynie na przysługujące wcześniej Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wnioskodawca zachowa prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji. Powyższe wynika z faktu, że na moment ponoszenia wydatków na inwestycję Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z uwagi na związek tych wydatków wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, a zaniechanie inwestycji nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie jest zatem zobowiązany do dokonania korekty uprzednio odliczonego podatku VAT.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5.02.2021 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.892.2020.2.SR
Niepodleganie opodatkowaniu VAT wartości otrzymanej dotacji (grantu)

Wnioskodawca zawarł umowę o udzielenie wsparcia ze środków UE na realizację działań badawczo-rozwojowych. Wsparcie, o którym mowa, dotyczy bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacja, grant) dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. Główny cel projektu zakładał realizację prac B+R nad aplikacją mobilną. Sytuacja Wnioskodawcy dotyczy trzech projektów. Dofinansowanie przyznane w ramach każdego z projektów zakłada refundację poniesionych kosztów w wysokości 80% wydatków kwalifikowanych. Zgodnie z zapisami w umowie dotacyjnej – dofinansowanie na realizację projektu stanowi refundację części poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu, które dotyczą przedsięwzięcia opisanego we wniosku o dofinansowanie, czyli m.in. opracowanie prototypu aplikacji. Dokładnie chodzi o zakup usług badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych. Wnioskodawca wskazał, że w związku z realizacją projektów objętych dofinansowaniem nie świadczy ani nie będzie świadczyć czynności na rzecz Agencji lub innych podmiotów. Efekty realizowanych projektów (aplikacje mobilne) nie są i nie będą przedmiotem sprzedaży/udzielenia licencji, ponieważ aplikacje będą udostępniane darmowo. Dofinansowanie w opinii Wnioskującego nie determinuje (nie będzie determinować) ceny wytwarzanych aplikacji. Wartość otrzymanej dotacji (grantu) w żadnym wypadku nie ma bezpośredniego wpływu na cenę wytworzonych aplikacji, na co wskazuje m.in. powszechna praktyka gospodarcza. Uzyskane dofinansowanie nie jest (i nie będzie) związane z konkretną dostawą lub świadczeniem usług ze strony Wnioskodawcy, gdyż wartość otrzymanej dotacji (grantu) stanowi jedynie rekompensatę części poniesionych przez niego kosztów związanych z opisanym przedsięwzięciem.

Wnioskodawca powziął wątpliwości czy otrzymana wartość dotacji (grantu) podlega opodatkowaniu VAT.

Organ podatkowy uznał, że kwota przyznanego dofinansowania w ramach zawartej z Agencją umowy nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Przedmiotowa dotacja (grant) ma charakter zakupowy, nie ma na celu sfinansowania ceny sprzedaży przez Wnioskodawcę towarów czy świadczonych usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie otrzymuje sfinansowanego dotacją (grantem) wynagrodzenia za sprzedawane towary lub świadczone usługi w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a jedynie zwrot części poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów związanych z wytworzeniem aplikacji mobilnych

PROCES LEGISLACYJNY

Konsultacje podatkowe w sprawie projektu ustawy w sprawie e-faktur

Dnia 5 lutego 2021 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne w sprawie projektu ustawy w sprawie e-faktur, który omawialiśmy w 113 numerze Przeglądu. Uwagi oraz opinie do zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów projektu ustawy można zgłaszać do dnia 23.02.2021 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/e-faktura-w-konsultacjach-publicznych

15 lutego 2021