PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.10.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.190.2018.1.MK

Podatek akcyzowy od samochodów rozmontowanych na części i wyeksportowanych

Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodów osobowych, które następnie zostaną rozmontowane w Polsce na części i wyeksportowane w postaci tych części poza terytorium UE jest wyłączone z opodatkowania akcyzą na podstawie art. 101 ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym.

Podatek akcyzowy zapłacony z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych, które to samochody następnie zostaną rozmontowane na części i wyeksportowane w postaci tych części poza terytorium UE podlega zwrotowi na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W przypadku wywozu rozmontowanych na części samochodów osobowych w terminie 30 dni, licząc od dnia przywozu tych samochodów do Polski, podatnik nie jest obowiązany w stosunku do tych samochodów składać deklaracji uproszczonej (AKC-U/S).

W przypadku, gdy wywóz samochodu osobowego w całości lub w postaci części, potwierdzony przez urząd celny np. komunikatem IE 599 nastąpi do końca 30 dnia. licząc od dnia przywozu samochodu do Polski obowiązek zapłaty podatku nie powstanie. W przypadku, gdy eksport nastąpi po upływie 30 dni, licząc od dnia przywozu samochodu do Polski wówczas Spółka będzie zobowiązana złożyć deklarację uproszczoną i wpłacić zaległy podatek akcyzowy.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Projekt z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Zmiany dotyczące przekazywania oświadczeń o ilości wykorzystanej energii elektrycznej i sposobie jej wykorzystania

Zmiany dotyczą przekazywania oświadczeń o ilości wykorzystanej energii elektrycznej i sposobie jej wykorzystania dla celów zwolnienia ze względu na wykorzystanie tej energii elektrycznej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych mineralogicznych. Po zmianie dane wykazywane obecnie w oświadczeniu będą wykazywane w składanej co miesiąc deklaracji dla podatku akcyzowego. Planuje się wprowadzenie w załączniku AKC-4/H do deklaracji AKC-4 dodatkowych pól, w których podatnik będzie mógł wykazać informacje zawarte w oświadczeniu tj. ilość wykorzystanej energii elektrycznej odrębnie dla poszczególnych celów i procesów oraz kwotę zwolnienia przypadającą na poszczególne cele i procesy.

Aktualizacja kodów CN, które w czasie obowiązywania aktualnych przepisów akcyzowych podlegały zmianom. Ustawa będzie odwoływała się do klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 294 z 28.10.2016, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

10.10.2018 r. Stały komitet Rady Ministrów

3.10.2018 r. I czytanie na posiedzeniu Sejmu

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406

2. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

Nowe wzory zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego.

9.10.2018 r. – Komisja prawnicza

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12310402/katalog/12501470#12501470

3. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Nowe wzory znaków akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy zakłada wprowadzenie nowych wzorów znaków akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie oraz sposobu ich nanoszenia  na opakowania jednostkowe.

5.10.2018 r. Komisja Prawnicza

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12313600/katalog/12520439#12520439

12 października 2018