31 sierpnia – 4 września | aktualności w podatku od towarów i usług | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Brak obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania subwencji otrzymanej w ramach tarczy finansowej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.08.2020 r., znak 0113-KDIPT1-1.4012.399.2020.2.RG.Wnioskodawca po złożeniu wniosku w ramach tzw. tarczy antykryzysowej do spółki akcyjnej Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, zawarł w dniu 11 maja 2020 r. umowę subwencji finansowej, w ramach której otrzymał subwencję na rachunek bankowy. Otrzymana przez Wnioskodawcę subwencja jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, tj. pokrycie wydatków związanych z działalnością gospodarczą, a uzyskane dofinansowanie (w całości lub w części) nie stanowi dopłaty do konkretnych usług czy też towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy otrzymana subwencja stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od której powinien być naliczony należny podatek od towarów i usług. Organ podatkowy uznał, że subwencja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Subwencja finansowa jest bowiem przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Wnioskodawcy i nie będzie miała wpływu na cenę świadczonych przez usług, czy też sprzedawanych towarów dlatego nie stanowi ona podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

2. Moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do usługi udzielenia subskrypcji czasowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27.08.2020 r., znak 0114-KDIP1-1.4012.350.2020.2.JO. Wnioskodawca zamierza udostępniać klientom czasowy dostęp do wybranego oprogramowania w formie tzw. subskrypcji czasowej. Początek i koniec okresu korzystania z dostępu wskazany będzie na fakturze dokumentującej zakup subskrypcji od dystrybutora. Dostęp do danego oprogramowania jest dostępem czasowym i w zależności od potrzeb klienta może być udzielony na okres 1 roku, 3 lat bądź 1 miesiąca. Wnioskodawca udostępni klientowi dostęp do programu poprzez przesłanie mu drogą mailową certyfikatu dostępu, wraz z innymi informacjami dotyczącymi nabywanej subskrypcji. Subskrypcja, co do zasady, będzie odnawiać się automatycznie w ten sposób, że po upływie okresu jej obowiązywania licencja będzie odnawiana na kolejny analogiczny okres, na jaki pierwotnie udzielona była licencja. Klient w umowie wyraża wolę i zgodę, aby subskrypcja odnawiała się automatycznie na kolejny okres, przy czym klient ma zapewnioną możliwość rezygnacji z przedłużenia subskrypcji w trakcie trwania subskrypcji do czasu jej ważności. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązku wystawienia faktury z tytułu otrzymania zapłaty za dostęp do programu komputerowego. Organ podatkowy uznał, że obowiązek podatkowy dla sprzedaży subskrypcji czasowej (udzielanej na 1 rok, 3 lata lub 1 miesiąc), będzie powstawał na zasadach ogólnych, określonych w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą wykonania usługi. W konsekwencji Wnioskodawca powinien wystawić fakturę dokumentującą wykonanie ww. usług zgodnie z art. 106i ust. 1 i 2 ustawy o VAT nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, jak również nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę za odnowioną subskrypcję, jeżeli płatność ta zostanie otrzymana przed wykonaniem usługi.

3. Wystawienie faktury korygującej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.08.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.374.2020.2.KO. Wnioskodawca wystawił w dniu 8 czerwca 2018 r. fakturę umieszczając na niej błędne dane nabywcy oraz stawkę 23%. W dniu 27 marca 2020 r. wpłynęło do Wnioskodawcy pismo nabywcy zawierające wniosek o korektę ww. faktury w zakresie danych adresowych nabywcy i stawki podatku (zamiast stawki 23% powinno zostać zastosowane zwolnienie z VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT). W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą wystawienia faktury korygującej. Organ podatkowy uznał, że w sytuacji, gdy na fakturze wskazano błędne dane nabywcy towaru lub usługi oraz zastosowano błędną stawkę podatku, usunięcie tego typu błędów następuje przez wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę. Skorygowanie ww. błędów powinno nastąpić przez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT, w szczególności wskazującej jako przyczynę korekty nieprawidłową stawkę podatku oraz błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji, czyli prawidłowe dane nabywcy oraz stawkę, a w tym przypadku zwolnienie wraz z podanie podstawy prawnej tego zwolnienia.

7 września 2020