Ceny transferowe – obowiązki sprawozdawcze – upływający termin | ECDP Group

Pragniemy przypomnieć, że dnia 1 października br. (poniedziałek) upływa termin złożenia przez podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym:

§  oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji, o ile byli oni zobowiązani do jej sporządzenia

§  uproszczonego sprawozdania – CIT-TP lubi PIT-TP – (dotyczy co do zasady podatników zobowiązanych do sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym (2017) równowartość 10 000 000 euro)

W celu ułatwienia podatnikom składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, dnia 11 maja 2018 r. na stronie Ministerstwa Finansów został udostępniony przykładowy wzór takiego oświadczenia, z którego podatnicy mogą skorzystać. Zamieszczony wzór oświadczenia nie stanowi wzoru urzędowego, a zatem podatnicy mogą składać oświadczenia też w innej formie zapewniającej zgodność z odpowiednimi przepisami.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej – kto podpisuje (?)

W komunikacie uzupełniającym z dnia 26 września br. Ministerstwo Finansów informuje, iż przy ocenie jakie osoby mogą podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, należy wziąć pod uwagę cel wprowadzenia obowiązku składania oświadczenia. Celem takim jest potwierdzenie przez podatnika, że sporządził on dokumentację podatkową, której zadaniem jest wykazanie, że transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Biorąc pod uwagę cel regulacji, osobą lub osobami podpisującymi oświadczenie powinny być osoby znające sprawy oraz specyfikę działalności podmiotu gospodarczego, w imieniu którego składane jest oświadczenie, a tym samym mogące zaświadczyć o sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń pomiędzy tym podmiotem a powiązanymi z nim podmiotami, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu. Zatem przepisy te nie wykluczają możliwości podpisania oświadczenia przez pracownika podmiotu obowiązanego do złożenia oświadczenia (np. zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) mającego odpowiednią wiedzę i uprawnionego lub umocowanego do wykonywania tych czynności.

Dnia 24 września br. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano broszurę CIT-TP i PIT-TP – najczęściej zadawane pytania – wydanie drugie (rozszerzone). Wydanie rozszerzone zostało o dodatkowe pytania oraz uzupełnione w zakresie pytań zawartych w wydaniu pierwszym (z czerwca 2018 r.) o zmiany wynikające ze zmodyfikowanych wzorów sprawozdań PIT-TP i CIT-TP, opublikowanych w lipcu 2018 r.

 

 

27 września 2018