Tax&Roll | aktualności w podatku od towarów i usług | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 126

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18.03.2021 r. w sprawie UAB „P” przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w B., C‑48/20

Korekta faktur po wszczęciu kontroli podatkowej

Sprawa dotyczyła litewskiej Spółki, która udostępniała litewskim firmom transportowym karty paliwowe umożliwiające zaopatrywanie się w paliwo na niektórych stacjach paliw znajdujących się w Polsce. Zdaniem spółki jej działalność polegała na zakupie paliwa w celu jego dalszej odsprzedaży, a transakcje te były finansowane przy użyciu kart paliwowych. Uznając, że do odsprzedaży dochodzi na terenie Polski Spółka wystawiała faktury wykazując na nich polski podatek VAT.

Organy podatkowe I i II instancji zgodnie uznały, że Spółka nie była uprawniona do skorzystania z prawa do odliczenia VAT z otrzymanych z tytułu zakupu paliwa na stacjach paliw faktur. Ponadto wskazały, że Spółka nie dokonywała nabycia i dostawy towaru na terytorium Polski. W ich ocenie paliwo było dostarczane przez polskie stacje paliw litewskim spółkom, które zaopatrywały się w paliwo korzystając z pełnej swobody wyboru co do jego ilości i rodzaju. Działalność spółki sprowadzała się natomiast do finansowania zakupu paliwa na stacjach paliw z wykorzystaniem kart paliwowych, która to działalność stanowi usługę finansową zwolnioną w Polsce z VAT.

TSUE stwierdził o niezgodności z przepisami unijnymi polskich regulacji pozbawiających podatnika działającego w dobrej wierze możliwości korekty faktur/deklaracji po wszczęciu kontroli podatkowej. Wskazał, że: „odmowa przyznania możliwości korekty faktur za paliwa z nienależnie wykazanym VAT wystawionych spółkom transportowym, podczas gdy dostawy paliwa dokonane przez stacje paliw na rzecz tych spółek transportowych również podlegają opodatkowaniu VAT, sprowadzałaby się do nałożenia na skarżącą w postępowaniu głównym obciążenia podatkowego z naruszeniem zasady neutralności VAT”.

TSUE przypomniał również, że państwa członkowskie powinny zapewnić możliwość skorygowania wszystkich bezzasadnie wykazanych na fakturze podatków, o ile wystawca faktury wykaże dobrą wiarę.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0048&qid=1616523219337

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 23.02.2021 r., sygn. akt I SA/Po 847/20

Usługi budowlane a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

WSA w Poznaniu skontrolował sposób, w jaki fiskus ustala moment wykonania usługi budowlanej. Sąd orzekł, że „organ nie wziął pod uwagę w jaki sposób formalność odbioru została uzgodniona przez strony w umowie oraz czy postanowienia te odzwierciedlają rzeczywistość gospodarczą i handlową w dziedzinie, w której usługa jest wykonywana ani czy odbiór ten stanowi materialne zakończenie usługi i ustala ostatecznie wysokość należnego świadczenia wzajemnego. Nie mógł tego zrobić skoro przyjął, że uregulowania łączącej strony umowy, określające daty i terminy sporządzenia odpowiedniej dokumentacji powykonawczej, na podstawie której następują wzajemne rozliczenia, jak i przyjęte przez strony procedury odbioru i weryfikacji robót, nie mają w sprawie znaczenia. Zatem dokonana przez organ wykładnia ww. przepisów prawa materialnego jest wadliwa, ponieważ niepełna”.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.03.2021 r., znak 0113-KDIPT1-3.4012.4.2021.4.MWJ

Obowiązek oznaczenia „TP” transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 pomiędzy podmiotami powiązanymi należącymi do gminy

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka w 100% należy do gminy. W skład organu nadzoru (rady nadzorczej) wchodzi m.in. osoba będąca zastępcą skarbnika gminy oraz prezes innej gminnej spółki. Spółka świadczy usługi odbioru odpadów oraz najmu na rzecz gminy oraz innych spółek należących do gminy. gmina jest wyłącznym właścicielem (100% udziałów) Wnioskodawcy, a zatem zgodnie z definicją zawartą w przepisie art. 11a ust. 1 pkt 5 i 4 ustawy o CIT oraz ust. 2 tego przepisu gmina i Wnioskodawca są podmiotami powiązanymi. Równocześnie w Radzie Nadzorczej Wnioskodawcy jako przewodniczący zasiada zastępca skarbnika gminy. Istnieją również powiązań pomiędzy Wnioskodawcą a innymi spółkami należącymi w 100% do gminy. Gmina jest wyłącznym właścicielem (100% udziałów) Wnioskodawcy oraz kontraktujących z Wnioskodawcą spółek miejskich, a zatem w rozumieniu przepisu art. 11a ust. 1 pkt b tiret 1 ustawy o CIT są to podmioty powiązane z powodu faktu, iż na oba podmioty znaczący wpływ wywiera ten sam podmiot (gmina).

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy jest  czy ma obowiązek oznaczenia „TP” transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 między Wnioskodawcą a gminą – właścicielem lub innymi spółkami należącymi do gminy.

Organ podatkowy uznał, oznaczenie „TP” odnosi się wyłącznie do faktu wystąpienia powiązań pomiędzy dostawcą towarów lub usług a nabywcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Samo wystąpienie powiązań powoduje więc obowiązek stosowania ww. oznaczenia, natomiast nie bierze się pod uwagę, czy doszło do sytuacji wymienionych w poszczególnych punktach art. 32 ust. 1 ustawy o VAT (np. do zaniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT). Mając zatem na uwadze rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że z uwagi na występujące powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, pomiędzy Wnioskodawcą a gminą oraz innymi spółkami należącymi w 100% do Gminy, Wnioskodawca jest zobowiązany do oznaczenia „TP” transakcji w ewidencji sprzedaży w JPK_V7 dokonywanych pomiędzy gminą, a ww. podmiotami.

PROCES LEGISLACYJNY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UD159).

Faktury ustrukturyzowane

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt nowelizacji ustawy o VAT, którego wstępne założenia przedstawiliśmy w 113 numerze Przeglądu. Projekt zakłada zmiany w zakresie wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Przewidziane w nowelizacji zmian dotyczą przede wszystkim kwestii wprowadzenia możliwości wystawiania obok faktur papierowych i elektronicznych faktur ustrukturyzowanych i zakładają, że:

1. wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych odbywać będzie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego KSeF, po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji odbiorcy,

2. faktury ustrukturyzowane traktowane będą jak faktury elektroniczne,

3. podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawiania faktur ustrukturyzowanych, o czym zobowiązany będzie poinformować naczelnika urzędu skarbowego (obowiązek nie dotyczy podatników prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),

4. wystawianie faktur ustrukturyzowanych odbywać będzie się za pomocą udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej,

5. faktury ustrukturyzowane uznawane będą za wystawione i otrzymane w dniu przydzielenia przez KSeF identyfikującego je numeru w tym systemie,

6. zmniejszenia podstawy opodatkowania w związku z otrzymaniem ustrukturyzowanej faktury korygującej in minus można będzie dokonać w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał korektę,

7. podatnik będzie mógł otrzymać zwrot VAT w skróconym do 40 dni terminie, jeżeli:

a. w okresie rozliczeniowym w odniesieniu, do którego ubiega się o zwrot wystawiał wyłącznie faktury ustrukturyzowane

b. przez okres 12 miesięcy poprzedzający okres wykazania różnicy podatku do zwrotu posiadał status czynnego podatnika VAT,

c. przez 12 miesięcy poprzedzających okres wykazania różnicy podatku do zwrotu posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT,

d. kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji do zwrotu w analizowanym okresie nie przekracza 3000 zł.

Skrócony okres zwrotu VAT może zostać przedłużony na okres nie dłuższy niż 3 miesiące na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

8. faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione lub do czasu upływu terminu przedawnienia.

Projekt jest na etapie prac legislacyjnych.

Planowany termin wejścia w życie to 01.10.2021 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343202

29 marca 2021