Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Podatek VAT

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.     Wynajem mieszkania na cele działalności gospodarczej

Zwolnienie od podatku usługi najmu lokalu mieszkalnego na cele związane z działalnością gospodarczą

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21.02.2019 r., znak: 0112-KDIL2-3.4012.676.2018.2.WB

Wnioskodawca jest właścicielem lokalu mieszkalnego, który wynajmuje osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu nieruchomości. Umowa pomiędzy stronami przewiduje, że lokal może być wykorzystywany wyłącznie na cele mieszkaniowe oraz najemca ma prawo do podnajmu lokalu mieszkalnego lub jego części wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy opisana usługa wynajmu korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Organ podatkowy uznał, że świadczona przez wnioskodawcę usługa najmu lokalu mieszkalnego nie może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Podatnik dokonuje usługi najmu lokalu mieszkaniowego na rzecz najemcy, który wynajmuje przedmiotowy lokal w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą – w celu dalszego podnajmu. Z punktu widzenia zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT istotny jest sposób wykorzystywania nieruchomości przez najemcę, a tym samym to najemca w wynajmowanym lokalu powinien realizować własne cele mieszkaniowe – co w przedmiotowej sprawie nie ma miejsca.

2.      Brak opodatkowania sprzedaży samochodu po jego wykupie z leasingu na cele prywatne

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21.02.2019 r., znak: 0115-KDIT1-2.4012.931.2018.1.AJ

Wnioskodawczyni prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarła umowę leasingu samochodu osobowego. W okresie leasingu odliczała 50% VAT z każdej faktury otrzymanej od leasingodawcy oraz z faktur dotyczących wydatków eksploatacyjnych i serwisowych dotyczących samochodu. Zakończenie umowy leasingu ma nastąpić w czerwcu 2020 r. lub zostanie skrócone o rok i leasing zostanie zakończony w czerwcu 2019 r., a faktura będzie wystawiona na kwotę wykupu ok. 850 zł brutto. Wnioskodawczyni nie zamierza wykorzystywać tego samochodu do końca umowy leasingowej dla celów prowadzonej działalności gospodarczej a jedynie tylko dla celów prywatnych, dlatego nie będzie ujmować ostatnich rat leasingowych w kosztach i odliczać z nich w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego i nie ujmie faktury dotyczącej wykupu w kosztach podatkowych ani ewidencji środków trwałych i nie odliczy w deklaracji VAT-7 podatku naliczonego z niej wynikającego. Zamierza sprzedać samochód w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy od momentu wykupu samochodu.

Wnioskodawczyni powzięła wątpliwość czy sprzedaż samochodu z majątku prywatnego spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że gdy po wykupie samochodu przeznaczonego na cele prywatne, wnioskodawczyni dokona jego sprzedaży, to czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ realizując ją wnioskodawczyni nie wystąpi w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

3.      Korekta faktury oraz rozliczenia podatku VAT po likwidacji działalności gospodarczej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22.02.2019 r., znak: 0115-KDIT1-3.4012.3.2019.1.MS

Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, dokonał dostawy nieruchomości zabudowanej składającej się z trzech działek potwierdzonej aktem notarialnym. Poza tym wystawił fakturę VAT z wykazaną kwotą podatku należnego. Podatek ten rozliczył w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2018 r. Okazało się, że w momencie dostawy przedmiotowej nieruchomości zastosował błędnie stawkę podstawową podatku VAT, gdzie faktycznie, w związku ze spełnieniem przesłanek wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT należało zastosować zwolnienie przedmiotowe. W związku z powyższym powstała nadpłata w podatku VAT. Również organ skarbowy prowadzący kontrolę u kontrahenta wnioskodawcy w protokole pokontrolnym wskazał, że przedmiotowy zakup i dokumentująca go faktura, nie dawał kontrahentowi prawa do odliczenia podatku VAT, powołując się na art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, w związku z tym, iż dostawa tej nieruchomości zabudowanej korzystała ze zwolnienia. W dniu 21 lipca 2018 r. wnioskodawca zakończył prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca powziął wątpliwości czy po zakończeniu działalności gospodarczej i wyrejestrowaniu z rejestru czynnych podatników VAT, w związku z błędnie opodatkowaną dostawa nieruchomości, ma prawo do skorygowania wystawionej faktury i skorygowania rozliczenia podatku VAT.

Organ podatkowy uznał, że prawo do składania deklaracji oraz korekt tych deklaracji mają, podmioty posiadające status podatnika VAT, natomiast w momencie utraty statusu podatnika, traci on prawo do składania deklaracji i tym samym korekty deklaracji. Oznacza to, że po wykreśleniu z rejestru podatników VAT czynnych wnioskodawca nie ma prawa i obowiązku wystawienia faktury korygującej oraz składania korekty deklaracji VAT-7.

PROCES LEGISLACYJNY

1.     Zmiany terminów dla obowiązkowych kas online

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (druk nr 2503)

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia rozwiązania pozwalającego na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas rejestrujących (tzw. kasy online) przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Komisja Finansów Publicznych przyjęła w toku prac nad projektem kilka zmian. Przede wszystkim przesunięto termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 maja 2019 r. Nadto, w stosunku do określonych grup podatników została wyznaczona graniczna data możliwości prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu dotychczasowych kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. I tak w powyższy sposób ewidencję mogą prowadzić podatnicy w terminie:

1)               do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:

  • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2)               do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:

  • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3)               do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:

  • fryzjerskich,
  • kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • budowlanych,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawniczych,
  • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Etap: sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych 20 lutego 2019 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2503

 

1 marca 2019