Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowym
(25 – 29 marca 2019)

1.      Co należy uznać za podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu osobowego?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20.03.2019 r. znak: 0111-KDIB3-3.4013.29.2019.1.JS

Interpretacja indywidualna została wydana na wniosek Spółki zajmującej się dystrybucją na terytorium kraju samochodów należących do koncernu posiadającego siedzibę na terytorium innego kraju UE. Innymi słowy Spółka zajmowała się zakupem i sprzedażą samochodów osobowych, które co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Polsce. Zakup samochodów osobowych następuje w ramach dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru i jest dokumentowany wystawionymi przez sprzedawcę – podmiot powiązany ze Spółką – fakturami VAT, na których wskazywana zostaje cena zakupu samochodów osobowych. Wnioskodawca wskazał, że zdarzają się sytuacje, w których w wyniku błędu w fakturowaniu lub omyłki przy wyliczeniu należnego rabatu, niezbędne jest dokonanie korekty faktury VAT wystawionej przez sprzedawcę. Korekta cen powstaje na przykład przy zakupie samochodu osobowego z edycji specjalnych, gdy pierwotnie ustalone warunki zakupowe odbiegają od rzeczywistych.

Wobec powyższego Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy możliwe jest, świetle art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, uznanie za podstawę opodatkowania przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu osobowego wartości należnej, wynikającej z ustaleń między Dostawcą, a Spółką, która uwzględnia wartość faktur korygujących i w związku z tym Spółka może wystąpić z wnioskiem o zwrot akcyzy nadpłaconej w sytuacji, gdy sprzedała towar do autoryzowanych dealerów?

Organ podatkowy wskazując na „jednofazowość” podatku akcyzowego uznał, że podstawą opodatkowania akcyzą jest kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić. Zatem przepis art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym nie przewiduje w swojej dyspozycji sytuacji, w której cena po dostarczeniu samochodu zostanie przeliczona i pomniejszona. Zdaniem organu podatkowego nie można również stosować przez analogię przepisów dotyczących korekty podatku, które znajdują się w ustawie o podatku od towarów i usług. Zatem otrzymanie przez Spółkę faktur korygujących zmieniających cenę transakcyjną wskazaną na pierwotnej fakturze, w sytuacji opisanej we wniosku pozostaje bez wpływu na zwiększenie czy też obniżenie kwoty należnej akcyzy zapłaconej przy nabyciu samochodów osobowych.

1 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: