Podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Usługi wsparcia przez podmiot powiązany jako wyłączone z kosztów podatkowych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 16.01.2019 r., sygn. akt I SA/Go 495/18

W przywołanym wyroku sąd przyznał rację organowi podatkowemu, który uznał, że usługi wsparcia świadczone przez podmiot powiązany, polegające na pośredniczeniu w negocjowaniu cen i innych warunków umów z dostawcami oraz przeprowadzaniu analiz technicznych w zakresie potrzeb projektowych, produktowych i materiałowych poszczególnych spółek oraz odpowiednie alokowanie do nich niezbędnych zasobów, są podobne do usług doradczych, usług badania rynku oraz usług przetwarzania danych (noszą cechy odpowiadające usługom o charakterze podobnym do powołanych usług).

Jakkolwiek powyższe usługi posiadają elementy charakterystyczne dla świadczeń innych niż doradcze, badania rynku czy przetwarzanie danych, to cechy charakterystyczne dla świadczeń doradczych, badania rynku oraz przetwarzania danych przeważają nad elementami charakterystycznymi dla innych świadczeń.

W rezultacie usługi te podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

2.     Opłaty za gwarancję udzieloną przez podmiot powiązany, podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.02.2019 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.547.2018.1.SG

Organ interpretacyjny uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika – w świetle którego – opłaty za gwarancję nie podlegają limitowaniu w możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych, na podstawie art. 15 ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Jak wskazał organ, koszty te należy kwalifikować jako koszty ogólne, służące działalności podatnika, ponoszone bez związku z wytworzeniem konkretnego produktu. Nie zmienia tego fakt, że nabycie gwarancji umożliwiło podatnikowi prowadzenie działalności produkcyjnej. Zdaniem organu, trudno uznać, że gwarancje ze względu na charakter ich poniesienia obiektywnie kształtują cenę zbywanych przez podatnika towarów. W konsekwencji, nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru – w rozumieniu przytoczonej powyżej regulacji. Tym, samym podlegają one limitowaniu zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

3.      Koszty nabycia usług B+R nie podlegają ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.02.2019 r., znak: 0111-KDIB2-3.4010.424.2018.1.MK

Podatnik ponosi wydatki na rzecz podmiotów powiązanych z tytułu nabycia usług badawczo – rozwojowych. Usługi B+R polegają na projektowaniu i testowaniu elementów wykorzystywanych w działalności operacyjnej spółki. Świadczenia nakierowane są na opracowywanie technologii, wykorzystywanych do wytworzenia produktów przez spółkę. Zgodnie ze stanowiskiem organu, w stosunku do nabywanych przez podatnika usług nie znajdzie zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Jak wskazano, cel i zakres tych świadczeń jest odmienny od usług doradczych, a także innych wymienionych w przepisie. Co więcej, usługi B+R nie posiadają żadnych cech wspólnych ze świadczeniami wymienionymi w przepisie. W konsekwencji, wydatki z ich tytułu mogą w całości stanowić koszty uzyskania przychodów.

4.      Opłata motywacyjna stanowiąca bezzwrotne wynagrodzenie dla kontrahenta za zawarcie umowy jako koszt podatkowy firmy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.02.2019 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.524.2018.2.AW

Podatnik zobowiązał się do zapłaty tzw. opłaty motywacyjnej stanowiącej bezzwrotne wynagrodzenie dla kontrahenta za zawarcie umowy. Opłata motywacyjna jest kosztem dotyczącym okresu obowiązywania porozumienia (okresu przekraczającego rok podatkowy). Organ podatkowy uznał, że tego typu wypłaty na rzecz kontrahenta, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów. Tym samym – zgodnie z treścią art. 15 ust. 4d i następnych – momentem powstania kosztu będzie dzień, w którym wydatek został poniesiony, czyli dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury. Z uwagi na fakt, że opłata dotyczy porozumienia o okresie przekraczającym rok podatkowy – koszty powinny być potrącane proporcjonalnie do okresu trwania porozumienia.

5.      Niespłacone zobowiązania na dzień likwidacji spółki z o.o., nie stanowią dla niej przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.02.2019 r., znak: 0114-KDIP2-3.4010.280.2018.2.MC

Wspólnik udzielił pożyczki spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowana jest likwidacja spółki, a co za tym idzie jej wykreślenie z KRS. Organ podatkowy zgodził się z wnioskodawcą (sp. z o.o.), że niespłacona pożyczka od wspólnika – w wyniku likwidacji spółki – nie spowoduje powstania po jej stronie przychodu podatkowego, w szczególności na gruncie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP. Podjęte działania likwidacyjne, nie powinny być utożsamiane z umorzeniem zobowiązania po stronie spółki. Swoiste wygaśnięcie zobowiązania na skutek wykreślenia dłużnika z rejestru przedsiębiorców, można określić jako zdarzenie niezależne od woli wnioskodawcy, nie jest zwolnieniem z długu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jednocześnie, nie spełnia ono przesłanek pozwalających na uznanie go za umorzenie zobowiązania przez potrącenie, czy też odnowienie.

          PDOF

1.      Wypłata na rzecz pracownika świadczenia pieniężnego na skutek realizacji wyroku sądu, wiąże się z powstaniem po stronie pracodawcy obowiązków płatnika

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.02.2019 r., znak: 0114-KDIP3-3.4011.577.2018.2.MS2

Pracownik po ustaniu zatrudnienia złożył do sądu pozew o wypłatę utraconego dodatku do wynagrodzenia. Obowiązek jego wypłaty wynikał z postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy. Sąd uznał roszczenie pracownika za zasadne, zasądzając od pracodawcy wypłatę określonych kwot wraz z ustawowymi odsetkami. Organ interpretacyjny potwierdził zajmowane dotychczas stanowisko, zgodnie z którym, tego typu świadczenia w całości stanowią przychód ze stosunku pracy. Nie należy utożsamiać ich z wypłatą o charakterze odszkodowawczym, a tym samym nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF. W konsekwencji, na pracodawcy ciąży obowiązek poboru i przekazania zaliczki na podatek dochodowy na rachunek urzędu skarbowego.

22 lutego 2019

Powiązane specjalizacje: