Usługi doradcze w kontekście art. 15e ustawy o PDOP | ECDP Group

Interpretacja indywidualna DKIS z 30.03.2018 r., znak 0111-KDIB1-1.4010.78.2018.1.BS, zawiera wyjaśnienie pojęcia usług doradczych i usług o podobnym charakterze, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

W przedmiotowej sprawie, wnioskodawca wskazał, iż jest podmiotem działającym w branży farmaceutycznej, który nabywa od podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 ustawy o PODP usługi o charakterze badawczo-rozwojowym, wykorzystywane w procesie produkcji leków. Zakres usług obejmuje m.in. opracowanie składów ilościowych i jakościowych określonych preparatów, opracowanie metod analitycznych, czy prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy o leku.

W ocenie wnioskodawcy, interpretacja pojęcia usług doradczych, powinna odbywać się z uwzględnieniem dorobku orzecznictwa, zapadłego na gruncie art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, który posługuję się tożsamym pojęciem. Przegląd judykatury prowadzi do wniosku, iż usługami doradczymi oraz usługami o podobnym charakterze są czynności, które wskazują sposób postępowania w określonej sprawie (charakter konsultacyjny). Celem usług doradczych jest udzielanie specjalistycznych porad.

Jednocześnie nabywane od podmiotów powiązanych usługi nie wskazują określonego sposobu postępowania w konkretnej sprawie. Są to usługi o charakterze badawczo-rozwojowym, które mają na celu m.in. opracowanie nowych technologii, lecz nie mają charakteru konsultacyjnego. Tym samym usługi badawczo-rozwoje nie stanowią usług doradczych, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP. Organ podatkowy uznał stanowisko wnioskodawcy w całości za prawidłowe.

 

26 kwietnia 2018