Zmiany w podatku akcyzowym | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Zwolnienie wyrobów gazowych przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 10.06.2019 r., sygn. III SA/Gl 89/19

WSA uznał, że zbiorcze oświadczenia finalnego nabywcy węglowego wystawiane w przypadku braku umowy, tj. w sytuacji gdy wielkość i rodzaj dostawy wyrobów węglowych nie jest określona, nie spełniają wymogów określonych w art. 31 a ust. 3c ustawy o podatku akcyzowym. Ustawodawca przewidział możliwość wystawiania zbiorczych oświadczeń jedynie w sytuacji, gdy oświadczenie złożone zostanie w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a finalnym nabywcom węglowym. Przy czym oświadczenie wywiera skutek jedynie w stosunku do nabywanych wyrobów węglowych w ilości wynikającej z tej umowy, pod warunkiem potwierdzenia każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą.

PROCES LEGISLACYJNY

2.      Wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym definicji zużywającego podmiotu olejowego i pośredniczącego podmiotu olejowego

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza do ustawy o podatku akcyzowym definicję zużywającego podmiotu olejowego i pośredniczącego podmiotu olejowego oraz wprowadza obowiązek rejestracyjny dla tych podmiotów.    Obowiązek ten powinien być wykonany przed dniem pierwszej czynności związanej z wykorzystaniem oleju przeznaczonego do celów opałowych.

Zgłoszenie rejestracyjne będzie zawierało dane podmiotu, w szczególności imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania, miejsca pobytu lub adres jego siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku:

  • zużywającego podmiotu olejowego – również wskazanie rodzaju, typu (modelu), mocy oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem urządzeń grzewczych niestacjonarnych oraz przewidywaną ilość zużywanych w roku kalendarzowym olejów opałowych przez każde urządzenie grzewcze,
  • pośredniczącego podmiotu olejowego – również adresy miejsc prowadzenia działalności oraz numer posiadanej koncesji wymaganej przepisami ustawy – Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, nadaje numery identyfikacyjne dla miejsc (adresów), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze stacjonarne i dla każdego zgłoszonego urządzenia grzewczego niestacjonarnego.

W art. 89 ustawy o podatku akcyzowym przewidziano nowe (odmienne od dotychczasowych) warunki stosowania stawek akcyzy dla olejów opałowych przeznaczonych do celów grzewczych.

W przypadku sprzedaży olejów opałowych na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zastosowanie obniżonych stawek akcyzy będzie warunkowane, co do zasady, spełnieniem przesłanek określonych w ust. 5 w jego nowym brzmieniu, tj.:

  • nabywcą olejów opałowych będzie wyłącznie podmiot, który dokonał rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym i uzyskał status pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego,
  • sprzedawca olejów opałowych posiadający status pośredniczącego podmiotu olejowego dokona elektronicznego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania przewozu, na zasadach określonych w tej ustawie. W przepisie tym odesłano do dwóch rodzajów zgłoszeń dokonywanych w trybie art. 5 ust. 1 lub art. 6a ust. 1 ustawy o systemie monitorowania przewozu, tj. w zależności od tego, czy sprzedaż oleju opałowego odbywa się, odpowiednio, z jego przewozem albo bez przewozu w tzw. pojemności magazynowej,
  • nabywca olejów opałowych (a w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania przewozu – podmiot odbierający) w zgłoszeniu o zakupie składanym w rejestrze zgłoszeń, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania przewozu, podaje informacje niezbędne dla kontroli obrotu i zapewnienia monitorowania przewozu, tj. informację o ilości odebranego towaru, wskazanie, w jakim charakterze działa (pośredniczący podmiot olejowy, czy zużywający podmiot olejowy) oraz oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek.

W art. 89 ust. 5b ustawy o podatku akcyzowym uregulowane zostały warunki stosowania obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych w przypadku ich importu. W takim przypadku importer ma obowiązek złożyć wraz z dokumentem celnym oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych

Warunkiem stosowania obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych w przypadku ich wewnątrzwspólnotowego nabycia jest to by nabywcą olejów opałowych był wyłącznie podmiot, który dokonał rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym i uzyskał status pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego. Podmiot  dokonujący  nabycia  wewnątrzwspólnotowego  w  dokonanym zgłoszeniu  będzie miał obowiązek złożyć  oświadczenie,  że  nabywane  wyroby  zostaną przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania obniżonych stawek akcyzy a także podać w zgłoszeniu, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania przewozu, informacje o ilości odebranego towaru oraz wskazać, w jakim charakterze działa.

Ustawa przewiduje również zastosowania obniżonych stawek akcyzy przypadku sprzedaży olejów opałowych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów pod warunkiem  zamieszczenie przez pośredniczący podmiot olejowy wymaganych danych w rejestrze podmiotów nabywających oleje opałowe oraz opatrzenie faktury sprzedaży odpowiednią informacją.

W przypadku dostawy paliw opałowych przemieszczanych na terytorium kraju  oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych składane przez nabywcę, będą mogły być zastąpione oświadczeniem o stosownej treści złożonym w okresowej umowie. Podobna regulacja będzie dotyczyć  sprzedaży bez przemieszczania paliw opałowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W obu przypadkach stosowaniem tego istotnego uproszczenia będzie potwierdzenie każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą, natomiast nabywca będzie miał obowiązek poinformować sprzedawcę o zgodności odebranych wyrobów z ilością wykazaną na fakturze oraz zgłoszenie tej umowy przez sprzedawcę do rejestru przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów, przy czym w przypadkach sprzedaży bez przemieszczenia podmiot nie będzie zobowiązany do przesłania do rejestru zgłoszenia i uzyskania numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia.

Jeżeli sprzedaż, import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe olejów opałowych odbędzie się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania obniżonej stawki akcyzy zastosowanie przy opodatkowaniu oleju opałowego znajdzie stawka akcyzy określona w art. 89 ust. 4 pkt 1, tj. 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy gęstość oleju opałowego w temperaturze 15oC jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny – 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Art. 138ta ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym nakłada na pośredniczące podmioty olejowe dokonujące sprzedaży detalicznej olejów opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów nabywających te wyroby.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r., z tym, że przepisy dotyczące zużywającego podmiotu olejowego i pośredniczącego podmiotu olejowego wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Do dnia 31.03.2020 r. do wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie do warunków stosowania stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym i miesięcznego zestawienia oświadczeń mogą być stosowane przepisy dotychczasowe. Nie składa się wówczas oświadczenia rejestracyjnego uproszonego.

23.07.2019 r. ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

26 lipca 2019