Odliczanie podatku naliczonego – WNT, import usług i dostawy, dla których podatnikiem jest nabywca | ECDP Group

Zespół ECDDP, pragnie poinformować, że 27.09.2017 r. WSA w Krakowie wydał wyrok sygn. akt I SA/Kr 709/17, w którym stwierdził, że regulacje ustawy o VAT dotyczące odliczania podatku naliczonego od transakcji WNT, importu usług i dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca są niezgodne z prawem unijnym.

Dla przypomnienia, zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 86 ust. 10b ustawy o VAT, podatnicy mają prawo uwzględnić podatek naliczony w tej samej deklaracji, w której rozliczają podatek należny od ww. transakcji (czyli za okres powstania obowiązku podatkowego), jeśli kwota podatku należnego zostanie ujęta w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku gdy warunek ten nie zostanie spełniony, podatek naliczony z tytułu WNT, importu usług czy dostaw objętych odwrotnym obciążeniem, powinien zostać wykazany „na bieżąco” – za okres, co do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji VAT-7. W praktyce powstała wątpliwość, czy wymogi te są zgodne z art. 179 dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym podatnik dokonuje odliczenia z tytułu ww. transakcji poprzez potrącenie od całkowitej kwoty VAT należnego za dany okres rozliczeniowy, kwoty VAT dającej w tym samym okresie prawo do odliczenia stosowane zgodnie z art. 178.

Wyrok WSA  w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 709/17 to pierwsze takie orzeczenie sądu administracyjnego, które wprost kwestionuje obowiązujące od 1.01.2017 r. przepisy ustawy o VAT odnoszące się do odliczania podatku naliczonego. Przy czym, orzeczenie to nie posiada jeszcze uzasadnienia pisemnego. Poinformujemy  Państwa, gdy uzasadnienie to zostanie przedstawione i znane będą argumenty, na które powołał się WSA w Krakowie.

25 października 2017