1 – 5 czerwca | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Wyłączenie z kosztów usług podmiotu powiązanego polegających na pośrednictwie handlowym

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z  20.02.2020 r., sygn. akt: I SA/Go 795/19. W rozpoznawanej sprawie spór dotyczy prawidłowości zastosowania przez organ podatkowy regulacji z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Sąd uznał, że sporne usługi związane ze sprzedażą (pośrednictwem), co jest bezsporne w niniejszej sprawie nie są usługami wymienionymi literalnie w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Jednak należało zauważyć, że przedmiotowe usługi – pomimo swej nazwy – obejmowały szereg działań, które nie tylko nie stanowiły stricte pośrednictwa, ale w ogóle nie wykazywały z nim bezpośredniego związku, co dotyczy choćby prezentacji modeli, zbierania informacji dotyczących parametrów sprzedaży, dopasowania portfolio produktów strony skarżącej do wymogów klienta, wskazywania istotnych elementów umów, uczestniczenia w targach branżowych. Wobec powyższego, zdaniem sądu, należało zanegować stanowisko strony skarżącej, że celem gospodarczym spornych usług było pośrednictwo sprzedaży, wobec czego nie są one objęte limitowaniem przewidzianym w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. W ocenie sądu o tym, czy świadczenie jest objęte katalogiem podlegającym limitom, decyduje jego rzeczywisty charakter ustalany na podstawie obiektywnej analizy całokształtu okoliczności. Jednocześnie sąd wskazał, że niedopuszczalne jest objęcie zakresem art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP usługi kompleksowej, w której jedynie pojedyncze pomocnicze świadczenie stanowi usługę z katalogu zawartego w tym przepisie. Tak samo jednak niedopuszczalne jest, aby niejednorodne usługi kompleksowe, obejmujące w przeważającym zakresie usługi wymienione w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP oraz usługi do nich podobne, wyłączyć z omawianego limitowania ze względu na to, że określony przez strony w umowie cel jej zawarcia, co do zasady, nie jest wymieniony wśród usług z art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP. Tym samym należało uznać, że sporne usługi związane ze sprzedażą (pośrednictwem) poza elementem jaki obejmuje szkolenia klientów strony skarżącej są usługami (świadczeniami) o podobnym charakterze do usług, które zostały wymienione w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy PDOP, w szczególności do usług doradczych, badania rynku, reklamowych oraz zarządzania i kontroli. W rezultacie powyższe usługi podlegają limitowaniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów.

2. Zasady stosowania zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 01-06-2020, znak 0111-KDIB2-1.4010.66.2020.3.MK. Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski jako czynny podatnik VAT. Spółka w ramach prowadzonej działalności dokonuje nabycia towarów i usług, za które reguluje zobowiązania na rachunki bankowe kontrahentów lub na rachunki bankowe faktorów. Płatności realizowane są również na rachunki gospodarki własnej Banków i SKOKów, które są wykorzystywane do dokonywania ich rozliczeń własnych. W związku z dokonywaniem płatności dochodzi do sytuacji, gdy Spółka dokonuje zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. W takiej sytuacji Spółka składa zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu na formularzu ZAW-NR, stosownie do art. 117ba Ordynacji podatkowej („Zawiadomienie”). Spółka planuje zautomatyzowanie procesu wysyłania Zawiadomień. W związku z pytaniami Spółki Organ dokonał następujących ustaleń:

 • W przypadku wysłania zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza Wykazu podatnik nie będzie obowiązany dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została dokonana na ten sam rachunek spoza Wykazu, o którym podatnik już raz poinformował organ składając stosowne zawiadomienie.
 • Gdy po Zawiadomieniu przy kolejnej płatności ulegną zmianie informacje takie jak: zmiana podmiotu, status kontrahenta (czynny, zwolniony, niezarejestrowany) i rachunku (nieujęty w Wykazie, ujęty w Wykazie) konieczne jest ponowne złożenia Zawiadomienia.
 • Nie można złożyć Zawiadomienia przed dniem zlecenia płatności na rachunek spoza Wykazu.
 • Zawiadomienie wysyłane w odniesieniu do płatności na rachunek widniejący już w Wykazie, w przypadku jego późniejszego usunięcia z Wykazu będzie nieskuteczne. Innymi słowy Wnioskodawca nie może zakładać, że niezależnie od tego, czy kontrahent jest czy nie jest ujęty w Wykazie dokona stosownego Zawiadomienia celem uniknięcia ewentualnych konsekwencji.
 • W stosunku do wpłat na rachunki gospodarki własnej i tzw. rachunki cesyjne banków/SKOKów, w przypadku otrzymania informacji o szczególnym rodzaju rachunków, i dokonaniu wpłaty na ten rachunek, podatnicy nie będą musieli składać odpowiedniego zawiadomienia.

PDOF

3. Przy braku kosztów nie można skorzystać z ulgi IP Box.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 02-06-2020, znak 0115-KDIT3.4011.7.2020.3.AW. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu oprogramowania dla firm bukmacherskich. Wnioskodawca wykazał badawczo-rozwojowy charakter swojej działalności, ochronę prawnoautorską dla programu komputerowego oraz wskazał, że posiada odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PDOP. 90% efektów prac Wnioskodawcy jest wynikiem jego działalności badawczo-rozwojowej związanej z wytwarzaniem oprogramowania. 10% efektów prac Wnioskodawcy jest związanych z obsługą i przetwarzaniem danych, zarządzaniem oprogramowaniem i wsparciem technicznym i nie jest to wynik działalności badawczo-rozwojowej. Wnioskodawca wskazał, że wszystkie ponoszone w 2019 r. przez niego koszty są to koszty pośrednie, tj. głównie: amortyzacja, usługi księgowe, paliwo, zakup części do samochodu, parking, ubezpieczenie. Jedyny wydatek, który mógłby być związany bezpośrednio z działalnością to laptop nabyty 6 kwietnia 2019 r. wykorzystywany do pisania programów komputerowych. Wnioskodawca sam wskazał, że w związku z tym nie może obliczyć wskaźnika Nexus, albowiem zgodnie z prawami matematyki nie można dzielić przez 0. Odnosząc się do powyższego, Organ uznał, że Wnioskodawca nie jest uprawniony do skorzystania z preferencyjnego opodatkowania wg stawki 5%, gdyż nie ma możliwości ustalenia podstawy opodatkowania, gdyż brakuje kosztów, które podlegałyby uwzględnieniu w kalkulacji współczynnika Nexus,.

4. Wycieczka z ZFŚS a przychód pracowników

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 03-06-2020, znak 0115-KDIT2.4011.271.2020.2.KC. Spółka zatrudnia około 200 pracowników. W Spółce funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego Spółka współfinansuje wyjazdy rekreacyjno-integracyjne dla pracowników i ich rodzin. Wyjazdy są organizowane w celu poprawienia atmosfery w pracy, wzajemnego osobistego poznania się pracowników, zmotywowania załogi, budowania silnych więzi oraz rozwijania umiejętności współpracy. Niekorzystanie z usług i świadczeń organizowanych przy pomocy środków z tego Funduszu nie uprawnia osoby potencjalnie uprawnionej do żadnego ekwiwalentu. Organ zgodził się, że udział pracownika w organizowanym przez Wnioskodawcę jako pracodawcę, wyjeździe nie może być kwalifikowany jako przychód w postaci nieodpłatnego świadczenia ze strony Wnioskodawcy, który powinien być opodatkowany. W uzasadnieniu powołano się na wyrok TK z 8 lipca 2014, sygn. akt K 7/13, zgodnie z którym obiektywne kryterium – wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) – nie jest spełnione, gdy pracodawca proponuje swoim pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych, czy szkoleniach choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, to po jego stronie nie pojawia się żadna korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Skoro zatem koszt udziału pracowników w wycieczce w części sfinansowanej przez Wnioskodawcę ze środków ZFŚS, nie generuje u pracowników przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyklucza to możliwość zastosowania względem tego świadczenia zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Druk sejmowy 207

Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zarówno w ustawie o PDOF (art. 14 ust. 2h-2j, art. 22p ust. 4) oraz ustawie o PDOP (art. 12 ust. 4i – 4k, art. 15d ust. 4) został poszerzony katalog zwolnień z obowiązku ustalenia przychodu oraz braku możliwości zaliczenia wydatku w koszty w przypadku dokonania zapłaty należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, zwanym „białą listą VAT”. Sankcji nie będzie gdy:

 1. złoży się zawiadomienie o tej płatności do US w terminie 7 dni (wcześniej termin wynosił 3 dni),
 2. zapłata została dokonana przelewem na rachunek banku lub rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej:
 • służący do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę wierzytelności pieniężnych lub
 • wykorzystywany do dokonywania przez ten bank lub tę kasę czynności, o których mowa w ust. 4i, lub
 • prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem rozliczeniowym

– jeżeli odpowiednio bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa lub podmiot będący wystawcą faktury przekazał podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa w tym przepisie,

 • zapłata została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
 • zapłata wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Nowe przepisy mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r., przy czym warunek przekazania informacji przez banki stosuje się od dnia 1 lipca 2020 r. Przepisów nie stosuje się do kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020. Przepisy art. 14 ust. 2h ustawy o PDOF oraz art. 12 ust. 4i ustawy o PDOP w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r. Ustawa wprowadza ponadto kolejną „małą klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”. Nie będzie można zaliczyć do kosztów dopłaty wniesionej do spółki lub zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki na zasadach określonych w art. 15cb ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli było to głównym celem dokonania przez podatnika lub podmioty powiązane, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4, z tym podatnikiem, czynności prawnej albo powiązanych czynności prawnych, których dokonano bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020, z wyjątkiem zmiany art. 15cb ustawy o PDOP, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r i będzie mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia.

2. Druk sejmowy 208.

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.Ustawa wprowadza do ustawy o PDOP rozdział dotyczący struktur hybrydowych. Dotyczy on m.in. ograniczeń w zakresie możliwości podwójnego odliczenia tych samych świadczeń, kosztów lub strat w państwie płatnika i w państwie inwestora, dokonywania odliczeń bez opodatkowania i korzystania z ulg będących wynikiem transakcji hybrydowych. Ponadto w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zostały dodane przepisy o automatycznej wymianie informacji o schematach podatkowych transgranicznych, której dokonuje Szef KAS. Ustawa nakłada też na promotorów obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r., informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Obowiązek taki ciąży też na korzystających, przy spełnieniu dotychczasowych przesłanek, tj.

 • jeżeli nie zostali poinformowani przez promotorów o NSP zgłoszonego schematu podatkowego,
 • promotor nie został zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
 • jeśli wystąpił obowiązek złożenia informacji MDR-3, tj. jeżeli dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową.

Termin na przekazanie informacji przez korzystającego upływa 16 sierpnia 2020 r. Wspomagający, jeżeli nie został poinformowany o NSP schematu podatkowego jest także zobowiązany przekazać Szefowi KAS informację o schemacie podatkowym transgranicznym, dla którego pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r,  jeżeli dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie, w odniesieniu do którego jest wspomagającym, stanowi schemat podatkowy przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności. Termin na przekazanie informacji przez wspomagającego upływa 31 sierpnia 2020 r. Z dniem 1 lipca 2020 r. NSP nadane przed tym dniem schematom podatkowym transgranicznym stają się nieważne. Zgodnie z ustawą minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy związane z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych lub wymianą informacji podatkowych z innymi państwami, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane lub treść ustaleń w tym zakresie podjętych przez Unię Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju lub państwa uczestniczące w wymianie tych informacji. Przepis w tym zakresie wchodzi w życie w z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r, z wyjątkiem przepisów dotyczących struktur hybrydowych, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 i mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2020 r.

3. Rozporządzenie MF z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

Rozporządzenie przedłużyło przewidziany  w art. 52o  ust. 1  ustawy o PDOF  termin  przekazania  kwoty  pobranych  zaliczek  na  podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego do:

 1. dnia 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.,
 2. dnia 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r. Natomiast płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu  COVID-19,  przedłuża się do 20 grudnia termin na przekazanie pobranych zaliczek ze stosunku pracy albo działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych pobranych od podatników w maju 2020 r.

Przejdź do rozporządzenia.

4. Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r.

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Projekt rozporządzenia został omówiony w poprzednim Podatkowym Przeglądzie Tygodnia.

Przejdź do rozporządzenia.

9 czerwca 2020