Podatkowy przegląd tygodnia – akcyza | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Nabycie wyrobu energetycznego klasyfikowanego do kodu CN 2710 19 47 z zastosowaniem obniżonej stawki akcyzy oraz z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.189.2019.2.MK

Podstawowym paliwem wykorzystywanym w nowym bloku energetycznym Wnioskodawcy w trakcie normalnej eksploatacji będzie węgiel kamienny o kodzie CN 2701. Natomiast jako paliwo rozpałkowe w fazie rozruchu (w celu podnoszenia temperatury) i paliwo stabilizujące do bloku stosowany jest olej do celów opałowych o kodzie CN 2710 19 47. Zużycie wyrobu akcyzowego klasyfikowanego do kodu CN 2710 19 47 będzie następować w pierwszej fazie rozpalania kotła w celu podniesienia temperatury w komorze paleniskowej do uzyskania odpowiednich parametrów umożliwiających podanie do kotła paliwa podstawowego jakim jest węgiel. Po zakończeniu procesu rozpalenia kotła i uruchomieniu wszystkich niezbędnych urządzeń produkowana będzie para wodna napędzająca turbinę i generator. Produktem końcowym tej przemiany będzie energia elektryczna, która następnie zostanie sprzedana.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy nabycie oleju do celów opałowych o kodzie CN 2710 19 47 będzie objęte obniżoną stawką akcyzy lub zwolnione z opodatkowania.

Organ podatkowy uznał, że na etapie dokonywania sprawdzania funkcjonowania całego układu olejowego oraz testów i wstępnego uruchamiania palników olejowych oraz wytwarzania pary, służącej do nagrzania układu nabywany przez Wnioskodawcę olej jest zużywany poprzez jego spalenie do celów grzewczych. Zużycie to zatem wypełnia przesłanki do uznania prawa Wnioskodawcy do nabycia przedmiotowego oleju klasyfikowanego do kodu CN 2710 19 47 z zastosowaniem obniżonej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym. Zużycie wyrobu akcyzowego klasyfikowanego do kodu CN 27101947 nastąpi również przez spalenie w celu stabilizacji i podtrzymania płomienia kotła, umożliwiającego niezakłóconą produkcję energii elektrycznej podczas optymalizacji pracy wszystkich urządzeń. Oznacza to, że nabywany przez Wnioskodawcę olej jest i będzie zużywany w bezpośrednim procesie przemiany energii uzyskanej ze spalenia oleju klasyfikowanego do kodu CN 2710 19 47, w energię elektryczną. Zużycie to zatem wypełnia przesłanki do uznania prawa Wnioskodawcy do nabycia przedmiotowego oleju klasyfikowanego do kodu CN 2710 19 47 z zastosowaniem zwolnienia o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Pragniemy poinformować, że 18 października 2019 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

Przedmiotowa ustawa zakłada obniżenie o 50% stawki akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych (o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym) w stosunku do stawek akcyzy przewidzianych dla „klasycznych” samochodów osobowych spalinowych.

Ustawa obecnie oczekuje na podpis Prezydenta.

Termin wejścia w życie ustawy: pierwszy dzień drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3813_u/$file/3813_u.pdf

28 października 2019