Podatki bezpośrednie | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatków bezpośrednich
(11 – 15 marca 2019)

1.      Czy usługi wsparcia procesów produkcyjnych są objęte ograniczeniem wynikającym z art. 15e ustawy o PDOP?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.03.2019 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.613.2018.1.NL

Spółka nabywa od podmiotu powiązanego usługi wsparcia w zakresie utrzymania ruchu i procesów produkcyjnych. Jak wskazał podatnik, usługi te zasadniczo mogą być zaklasyfikowane do następujących kodów PKWiU:

  • 71.12.17.0 – usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych,
  • 74.90.20.0 – pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,

Organ, uznając stanowisko podatnika za prawidłowe stwierdził, że w odniesieniu do powyższych usług nie znajdzie zastosowanie wyłączenie o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP. Jak wskazano, cel i zakres tych usług jest odmienny od usług wymienionych w przepisie. Nie ma bowiem podstaw do uznania nabywanych usług za usługi doradztwa, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania czy też przetwarzania danych. Organ dodatkowo uznał, że usługi nabywane od podmiotu powiązanego nie są również podobne do powyższych usług, nie posiadają bowiem żadnych cech wspólnych z tymi świadczeniami.

2.      Nabywane od podmiotu powiązanego usługi wsparcia w sprzedaży hurtowej podlegają limitowaniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.03.2018 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.607.2018.1.NL

Spółka nabywa od podmiotu powiązanego usługi wsparcia sprzedaży, obejmujące świadczenia dotyczące wsparcia w obszarze pozyskiwania i negocjowania kontraktów. Kontrakty zawierane są w imieniu Spółki bezpośrednio z klientem za pośrednictwem podmiotu powiązanego. Organ interpretacyjny nie zgodził się z podatnikiem uznając, że wydatki z tytułu nabycia tego typu usług podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ustawy o PDOP. Zdaniem organu, usługi te są usługami wprost wymienionymi bądź stanowią świadczenia podobne do usług wskazanych w przytoczonym przepisie. Noszą one bowiem cechy charakterystyczne dla usług doradczych, usług reklamowych, usług badania rynku czy zarządzania.

3.      Usługi wsparcia procesów zakupowych objęte limitowaniem z art. 15e ustawy o PDOP

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.03.2019 r., znak: 0114-KDIP2-2.4010.30.2019.2.AG
Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.03.2019 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.562.2018.2.BS

W przedstawionych stanach faktycznych, podatnicy nabywają od podmiotów powiązanych usługi wsparcia w procesach zakupowych. W szczególności obejmują one nadzorowanie i koordynowanie zakupu materiałów i usług, negocjowanie warunków dostaw i zakupów materiałów i usług, czy też współpracę z działem handlowym wnioskodawców.

Jak stwierdził organ, należy uznać, że tego typu usługi nabywane od podmiotu powiązanego są świadczeniami o podobnym charakterze do usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli oraz badania rynku, wymienionych w art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym podlegają ograniczeniom wynikającym z tego przepisu.

4.      Zasady zaliczania przychodów z tytułu udziału w zyskach spółek niebędących osobami prawnymi do poszczególnych źródeł przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.03.2019 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.14.2019.1.EN

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, podlegającą obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Spółka jest komplementariuszem dwóch spółek komandytowych i z tego tytułu rozpoznaje przychody na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o PDOP. Zdaniem wnioskodawcy, uzyskiwane przychody w całości powinny być zaliczane do przychodów z innych źródeł – nie zostały bowiem wymienione w katalogu art. 7b ustawy o PDOP. Organ nie zgodził się z podatnikiem stwierdzając, że jest on zobligowany do posiadania dokładnych informacji z jakiego tytułu został osiągnięty konkretny przychód spółki osobowej. Jeżeli stanowi on przychód z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7b ustawy o PDOP, Wnioskodawca powinien przypisać go do tej właśnie kategorii przychodów. Tym samym, automatyczne kwalifikowanie – bez badania konkretnego źródła przychodu w spółce osobowej – przychodów uzyskiwanych z tytułu udziału w spółce nieosobowej do innych źródeł przychodów, jest działaniem błędnym.

5.      Zwolnienie z CIT w związku z kilkoma zwolnieniami strefowymi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19.02.2019 r., sygn. akt: I SA/Gd 49/19

W przywołanym wyroku sąd nie podzielił zdania organu podatkowego, zgodnie z którym w przypadku gdy spółka posiada kilka zezwoleń strefowych, zobowiązana jest do odrębnego ustalania osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) w odniesieniu do każdego zezwolenia z osobna.

Obowiązek ustalenia odrębnego wyniku, odnosi się bowiem wyłącznie do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie strefy i poza nią (lub na jej terenie, ale w zakresie nieokreślonym w zezwoleniu) i obejmuje ustalenie dochodu odrębnie dla działalności opodatkowanej i całości działalności zwolnionej.

Zdaniem sądu podatnik uprawniony jest do korzystania z pomocy publicznej do wysokości wynikającej z sumy pomocy publicznej dostępnej na podstawie wszystkich zezwoleń, bez konieczności alokowania dochodu uzyskanego z działalności na terenie SSE na poszczególne zezwolenia.

Tym samym za właściwą należy uznać metodologię polegającą na rozliczeniu otrzymanej pomocy publicznej w pierwszej kolejności z limitem wynikającym z Zezwolenia I (tj. zezwolenia wydanego najwcześniej), oraz następnie gdy limit wynikający z tego zezwolenia zostanie w pełni wykorzystany, otrzymana pomoc publiczna powinna być rozliczania z limitem wynikającym z Zezwolenia II (tj. kolejnego zezwolenia), a następnie z limitem wynikającym z Zezwolenia III.

Powyższe wynika z art. 12 ust. 2 ustawy o SSE, zgodnie z którym w przypadku gdy przedsiębiorca posiada co najmniej dwa zezwolenia, przyjmuje się, że rozliczenie pomocy publicznej następuje zgodnie z kolejnością wydawania zezwoleń.

PROCES LEGISLACYJNY

6.     Centralizacja rozliczeń dla spółek wchodzących w skład podatkowych grup kapitałowych

Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych, z 11.03.2019 r.

Projekt zakłada centralizację rozliczenia transakcji w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych podmiotów wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Obecnie podatkowe grupy kapitałowe są obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, natomiast podmioty wchodzące w ich skład – wyłącznie po spełnieniu pewnych warunków (zob. § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r., Dz. U. z 2017 poz. 437). Proponowany model ma zapewnić możliwość profesjonalnej obsługi tych podmiotów przez wyspecjalizowany urząd skarbowy, co w założeniu przyniesie korzyść spółkom wchodzącym w skład podatkowych grup kapitałowych.

Projekt jest obecnie w fazie konsultacji publicznych.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321300/katalog/12573524#12573524

18 marca 2019

Powiązane specjalizacje: