Tax&Roll | aktualności w podatku od nieruchomości | ECDP Group

Sprawdź, co istotnego wydarzyło się w minionym tygodniu w zakresie wyroków sądowych, interpretacji podatkowych i procesu legislacyjnego.

Pobierz cały #PodatkowyPrzeglądTygodnia nr 125

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 16.02.2021 r., sygn. akt: I SA/Gl 1396/20

Przedsiębiorca, który dysponuje budynkami wpisanymi do rejestru zabytków, może być zwolniony od podatku od nieruchomości, jeżeli nie zajmuje ich na prowadzenie działalności gospodarczej

Przedmiotem sporu było spełnienie przez skarżącego – będącego przedsiębiorcą – warunków z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o POL pozwalających na zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości należących do niego budynków.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o POL zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wskazał sąd, z brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o POL należy wywieść, iż zastosowanie zwolnienia określonego w tym przepisie wymaga spełnienia trzech warunków. Po pierwsze, przedmiot opodatkowania musi być wpisany indywidualnie do rejestru zabytków, a po drugie – musi być utrzymywany i konserwowany zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków. Po trzecie zaś, nie może on być zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej.

Posługując się kryterium znaczenia przyjmowanego w języku powszechnym należy wskazać, że „zająć – zajmować” to m.in. zapełnić sobą lub czymś jakąś przestrzeń lub powierzchnię; zacząć użytkować jakieś pomieszczenie; skorzystać z jakiegoś pomieszczenia lub urządzenia (sjp.pwn.pl). Chodzi zatem o faktyczne zajęcie, użycie, wykorzystanie czegoś. Uznać należy, że grunt lub budynek będzie zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca faktycznie będzie wykonywał tam czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez niego działalności, przy czym będzie je wykonywał w sposób trwały (nieincydentalnie). Grunty i budynki należy uznać za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej zarówno wtedy, gdy działalność jest w nich bezpośrednio prowadzona, jak i w przypadku, gdy są one przedmiotem obrotu gospodarczego.

Odnosząc się do przedmiotowego zwolnienia należy wskazać, iż ma ono charakter przedmiotowy. Tym samym mogą z niego korzystać wszystkie grunty i budynki bez względu na to, w czyim posiadaniu się znajdują. A zatem nawet przedsiębiorca, który dysponuje tego typu gruntami i obiektami, może być zwolniony od podatku, jeżeli nie zajmuje ich na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

24 marca 2021