Wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (stawka 8,5%) – dotyczy PIT | ECDP Group

W obecnym stanie prawnym dochody z najmu, dzierżawy lub umów o podobnym charakterze uzyskane  przez osoby fizyczne poza działalnością gospodarczą, mogą być opodatkowane na zasadach ogólnych wg skali podatkowej tj. stawką 18%, 32% lub na zasadzie wyboru 8,5 % ryczałtem w myśl ustawy o zryczałtowanym podatku  dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z projektem ustawy z 06.07.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotychczasowy art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,  od 01.01.2018 r.  otrzyma brzmienie: „opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika  w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze  i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli w roku poprzedzającym rok  podatkowy przychody osiągnięte z tego tytułu nie przekroczyły kwoty 100 000 zł.”

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy wprowadzenie ww. limitu pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów. Limit ten dotyczyć będzie łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa.

22 września 2017