Przełomowy wyrok NSA w sprawie odliczenia VAT za pomocą prewspółczynnika | ECDP Group

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26.06.2018, o sygnaturze I FSK 219/18, odniósł się do prawa odliczenia podatku naliczonego za pomocą prewspółczynnika stosowanego przez jednostki samorządowe.

Ustawa o podatku od towarów i usług w art. 86 ust. 2a-2h precyzuje w jakiej sytuacji i w jaki sposób podatnicy powinni odliczać podatek naliczony przy wykorzystaniu nabytych towarów i usług zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Jednocześnie na podstawie art. 86 ust. 22 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wydać rozporządzenie określające w przypadku niektórych podatników sposób określenia proporcji uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć. W odniesieniu do tych przepisów NSA stwierdził, że ustawodawca nie narzuca jakichkolwiek rozwiązań czy schematów, których stosowanie miałoby być obligatoryjne. Zdaniem NSA „nawet tam, gdzie ustawodawca dopuszcza możliwość ustalenia konkretnego wzoru w drodze rozporządzenia, podatnikowi pozostawiono swobodę i możliwość rozliczenia podatku według proporcji bardziej reprezentatywnej dla prowadzonej przez niego działalności i dokonywanych nabyć. Innymi słowy, wybór metody kalkulacji został pozostawiony podatnikowi, czego nie kwestionuje zresztą ani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ani orzekający w tej sprawie Sąd pierwszej instancji. Co oczywiste, nie oznacza to dowolności w odliczeniu. Metoda ustalenia prewspółczynnika musi bowiem odpowiadać kryteriom przewidzianym w art. 86a ust. 2a-2b ustawy o VAT, które stanowią w istocie odzwierciedlenie i rozwinięcie fundamentalnej dla podatku VAT zasady neutralności w odniesieniu do działalności o charakterze mieszanym. Wynikające z art. 86 ust. 2b tej ustawy, powiązanie zakresu dopuszczalnego odliczenia podatku z rzeczywistym rozmiarem prowadzonej działalności gospodarczej świadczy o konieczności zapewnienia przy określaniu prewspółczynnika neutralności podatku VAT w możliwie najpełniejszym, w danych warunkach, stopniu.”

Wskazane orzeczenie choć dotyczy jednostek samorządowych, to ma również znaczenia dla pozostałych podmiotów wskazanych w ww. rozporządzeniu, w tym również szkół wyższych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem z departamentu podatków pośrednich.

6 sierpnia 2018