Zmiany w zaliczaniu odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów | ECDP Group

Omówienie dalszych propozycji zmian w ustawie o PDOP, wynikających z projektu ustawy z 06.07.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projekt ustawy zmieniającej modyfikuje zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek i innych kosztów finansowania dłużnego. Planuje się uchylenie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7g oraz 7h ustawy o PDOP, jako niespełniających minimalnych standardów przewidzianych prawem unijnym i wykorzystywanych jako narzędzie agresywnego planowania podatkowego. Nowe zasady rozliczania w kosztach podatkowych odsetek i innych kosztów finansowania dłużnego będą uregulowane w zmienionym art. 15c ustawy o PDOP.

Planowane zmiany przewidują m.in.:

  1. obowiązek wyłączenia przez podatników, będących polskimi rezydentami podatkowymi, z kosztów uzyskania przychodów poniesionych w danym roku podatkowym kosztów finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego będzie przewyższać kwotę odpowiadającą: 30% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, powiększonego o wartość zaliczonych w tym roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz o dodatnią różnicę między przychodami i kosztami finansowania zewnętrznego;
  2. rozszerzenie stosowania powyższego limitu także na podmioty niepowiązane kapitałowo;
  3. wyłączenie ograniczeń związanych z zaliczeniem do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego, o ile nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 120 tys. PLN.

 

Przez koszty finansowania dłużnego należy przy tym rozumieć wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów, w tym od podmiotów niepowiązanych, środków finansowych i z korzystaniem z tych środków, a w szczególności odsetki (w tym skapitalizowane), opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia należności i zobowiązań (w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych) niezależnie na rzecz kogo zostały one poniesione.

 

29 sierpnia 2017