28 – 31 października | podatki bezpośrednie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1.      Wydatki poniesione na zakwaterowanie w kosztach uzyskania przychodów

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.10.2019 r., znak 0111-KDIB2-3.4010.268.2019.4.APA

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na obróbce mechanicznej metali oraz ich elementów. W jej ramach świadczy na rzecz podmiotów trzecich usługi spawalnicze. Spółka świadczy usługi na rzecz zamawiających przy pomocy zleceniobiorców, świadczących usługi na podstawie umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Personel Spółki, wobec niemożności znalezienia współpracowników pochodzących z Polski, obecnie składa się z osób pochodzących m.in. z krajów Europy Wschodniej (Ukrainy i Białorusi). Spółka w związku ze świadczeniem usług na rzecz kontrahentów na obszarze całego kraju, pokrywa koszty zakwaterowania członków personelu. Koszty zakwaterowania w najmowanych mieszkaniach, domach, kwaterach pracowniczych albo pokojach w agroturystykach lub motelach dokumentowane są na podstawie zawartych umów najmu. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko podatnika i wskazał, iż poniesione przez Spółkę wydatki w związku z zakwaterowaniem członków personelu niewątpliwie przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jak wskazał organ, wydatki te spełniają zatem podstawową przesłankę wynikającą z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP oraz nie podlegają również wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 powyższej ustawy. W konsekwencji,  ponoszone przez Spółkę koszty związane z zakwaterowaniem członków personelu mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

2.      Kara umowna niestanowiąca kosztu uzyskania przychodów

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 22.08.2019 r., sygn. akt I SA/Rz 396/19

W przywołanym wyroku, sąd wskazał, że wypłacana kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie spółki, spełnia dyspozycję z art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP, gdyż podstawa wypłaty kary umownej jest w takim przypadku wynikiem wadliwie wykonanej usługi.

Jednocześnie sąd podkreślił, że w obrocie gospodarczym występuję sytuacje, w których kara umowna może stanowić koszt uzyskania przychodów, np. w przypadku gdy strona zmuszona jest odstąpić od umowy, aby zapobiec stracie mogącej wyniknąć z jej wykonania.

PDOF

3.     Etat nie wyklucza opodatkowania ryczałtem

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.10.2019 r., znak 0115-KDIT3.4011.326.2019.1.AK

Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu, a przychody otrzymuje tylko z działalności gospodarczej. Podatnik w przyszłości ma możliwość podpisania umowy o pracę, której przedmiotem będzie wykonywanie tych samych usług, które wykonuje aktualnie w działalności gospodarczej, jednocześnie nie rezygnując z niej. Podatnik nigdy wcześniej nie miał podpisanej umowy o pracę z firmą, z którą mógłby mieć umowę w przyszłości, a  fakturę z działalności gospodarczej wystawia na zupełnie innego podatnika, który też nigdy wcześniej nie był jego pracodawcą. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko podatnika, zgodnie z którym podatnik w zaistniałej sytuacji nie traci prawa do rozliczania się z działalności gospodarczej w formie ryczałtu. Jak wskazał organ, w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania wyłączenie przewidziane w art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W konsekwencji, zawarcie przez podatnika wskazanej umowy o pracę nie będzie skutkowało utratą prawa do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PROCES LEGISLACYJNY

4.      Rozporządzenie Ministra finansów, Inwestycji i Rozwoju

z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie przedłuża do 31 grudnia 2019 r. (przed zmianami 31 października 2019 r.) termin na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym oraz wpłaty podatku. Dotyczy to podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia
2018 r. i zakończył się przed dniem 1 września 2019 r. (przed zmianą z 1 lipca 2019 r.).

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2059/1

5.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Nowe wzory formularzy PIT w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego

W projekcie określone zostają wzory następujących formularzy:

 • PIT-28
 • PIT-28S
 • PIT-16A
 • PIT-19A
 • PIT-28/B
 • PIT/O
 • PIT/D

Zgodnie z projektem, nowe wzory mają mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych przez podatników od 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325701/katalog/12632145#12632145

6.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Nowe wzory formularzy PIT

W projekcie określone zostają wzory następujących formularzy:

 • PIT-36
 • PIT-36S
 • PIT-36L
 • PIT-36LS
 • PIT-37
 • PIT-38
 • PIT-39
 • PIT/B
 • PIT/BR
 • PIT/D
 • PIT/DS
 • PIT/IP
 • PIT/M
 • PIT/MIT
 • PIT/PM
 • PIT/O
 • PIT/Z
 • PIT/ZG

Zgodnie z projektem, nowe wzory mają mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych lub strat poniesionych przez podatników od 1 stycznia 2019 r.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325650/katalog/12631652#12631652

4 listopada 2019

Powiązane specjalizacje: