PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2.11.2018 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.202.2018.1.PJ

Zakład energochłonny w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się Spółka, która zajmuje się wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją ciepła, wykorzystując w swojej działalności wyroby gazowe wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy akcyzowej. Przedsiębiorstwo do produkcji energii cieplnej zużywa m.in. gaz ziemny w swoich kotłowniach osiedlowych i lokalnych. Wnioskodawczyni, spełniała warunki określone w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy akcyzowej oraz art. 31b ust 10 ww. ustawy. Wobec czego zwróciła się z zapytaniem, czy w celu uznania jej za zakład energochłonny w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym oraz określenia udziału zakupu wyrobów gazowych należy uwzględnić koszt zakupu gazu wraz z dodatkowymi kosztami takimi jak opłata dystrybucyjna stała, opłata dystrybucyjna zmienna, opłata abonamentowa.

W odpowiedzi na wniosek organ podatkowy uznał, że ustawodawca w art. 31b ust. 10 ustawy wprost wskazał, że przy obliczaniu współczynnika na podstawie którego definiowane są zakłady energochłonne, należy uwzględniać wartość nabywanych wyrobów gazowych. Zdaniem organu ustawodawca posługując się sformułowaniem „udział zakupu wyrobów gazowych” odwołuje się do kwoty jaką należy ponieść, aby dokonać zakupu wyrobów gazowych, tj. uwzględniającą opłaty abonamentowe i opłaty dystrybucyjne związane z tym zakupem, które podmiot nabywający wyroby gazowe zobowiązany jest ponieść. W ww. przepisie jest bowiem mowa o wartości transakcji za zakup wyrobów gazowych z wyłączeniem podatku od towarów i usług (VAT). Ponadto organ zastrzegł, że powyższa zasada odnosi się wyłącznie do zakupu wyrobów gazowych (art. 31b ust. 10 ustawy) i wyrobów węglowych, o których mowa w art. 30a ust. 7 ustawy.

9 listopada 2018