6 kwietnia – 17 kwietnia | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.Brak opodatkowania kwoty otrzymanej tytułem partycypacji w kosztach budowy drogi

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.04.2020 r., znak 0114-KDIP4-1.4012.34.2020.1.RMA
Wnioskodawca prowadzi działalność deweloperską w zakresie budowy osiedli domów jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych wraz z lokalami użytkowymi. W związku z nową inwestycją Wnioskodawca nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawo własności znajdujących się na nieruchomości budowli. Nieruchomość w momencie zakupu nie posiadała bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży użytkowania wieczystego, sprzedawca nieruchomości zobowiązał się do partycypacji w kosztach budowy drogi dojazdowej. Na koszty budowy drogi składają się w szczególności koszty wykupu gruntu pod drogę dojazdową, koszty kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę drogi, koszty wykonania drogi oraz koszty dokumentacji powykonawczej. Zgodnie z zapisami umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego sprzedawca partycypuje w kosztach budowy drogi na następujących warunkach:

  • w przypadku, gdy łączne koszty budowy drogi nie przekroczą ustalonego progu to Wnioskodawca w całości je pokrywa,
  •  w przypadku, gdy łączne koszty budowy drogi przekroczą ustalony próg, sprzedawca jest obowiązany do pokrycia 50% kosztów budowy drogi do ustalonej, maksymalnej kwoty.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy umowna kwota otrzymana przez Wnioskodawcę tytułem partycypacji sprzedawcy w kosztach budowy drogi dojazdowej podlega opodatkowaniu VAT.
Zdaniem organu podatkowego umowna kwota otrzymana przez Wnioskodawcę tytułem partycypacji sprzedawcy w kosztach budowy drogi dojazdowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Kosztów ponoszonych przez sprzedającego nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu dostawy towarów, bowiem z tytułu ich wypłaty nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania jakimkolwiek majątkiem rzeczowym jak właściciel. Nie jest to również zapłata za świadczenie usług, ponieważ nie dochodzi do żadnego działania ze strony Wnioskodawcy na rzecz sprzedawcy nieruchomości. Brak jest bezpośredniego związku pomiędzy jakimkolwiek świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem. Partycypacja w kosztach budowy drogi dojazdowej nie powoduje wystąpienia obustronnych, wzajemnych świadczeń, które mogą stanowić świadczenie usług.

2. Opodatkowanie oraz dokumentowanie świadczonych usług

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.04.2020 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.28.2020.1.KST
W październiku 2019 r. Wnioskodawca podpisał umowę z chińską firmą B., która nie posiada w Polsce ani w innych krajach europejskich przedstawicielstwa ani stałej siedziby. B to firma informatyczna – producent rozwiązań do nagrywania ruchu sieciowego (internetowego) z siedzibą w Chinach. Umowa dotyczy reprezentowania B w Polsce tzn. poszukiwania nowych partnerów biznesowych, składania wizyt u potencjalnych klientów itp. W przypadku zainteresowania produktami, B przygotowuje ofertę dla firmy dystrybucyjnej, która na tej podstawie przygotowuje ofertę dla firmy partnerskiej na bazie, której powstaje oferta dla klienta końcowego. Oferta może dotyczyć zakupu sprzętu, licencji do sprzętu oraz usług (wdrożenie, serwis). W ramach umowy z B Wnioskodawca otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokości 3 000 EURO miesięcznie, płatne na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę faktur typu reverse charge oraz dodatkowe wynagrodzenie typu success fee w przypadku zrealizowania planu sprzedażowego. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy świadcząc usługi na rzecz firmy B musi je opodatkowywać podatkiem VAT w Polsce i czy dokumentując te usługi słusznie wystawia faktury z odwrotnym obciążeniem. Zdaniem organu podatkowego miejsce świadczenia usług reprezentowania (tzn. poszukiwania nowych partnerów biznesowych, składania wizyt u potencjalnych klientów itp.) należy ustalić zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą ustalania miejsca świadczenia usług, o której mowa w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, tj. w miejscu, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym, przedmiotowe usługi reprezentowania nie podlegają opodatkowaniu w Polsce lecz w kraju, w którym przedsiębiorca zagraniczny posiada siedzibę działalności gospodarczej (tj. w Chinach) zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi w tym kraju. W konsekwencji faktura wystawiona przez Wnioskodawcę z tytułu realizowanych usług reprezentowania na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego może nie zawierać stawki i kwoty podatku oraz sumy wartości sprzedaży netto, natomiast powinna zawierać adnotację „odwrotne obciążenie”.

3.Brak opodatkowania usług nieodpłatnej pomocy prawnej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.04.2020 r., znak 0114-KDIP1-1.4012.64.2020.1.IZ
Z początkiem 2020 r. Wnioskodawca podjął się udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o. nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W tym celu zawarł umowę zlecenia. Zlecenie to jest wykonywane w określonych dniach i godzinach. Za wykonanie zlecenia wypłacane jest miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości stanowiącej iloczyn godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w danym miesiącu i stawki godzinowej wyliczonej dla danego miesiąca z kwoty bazowej. Zleceniodawca zapewnia zleceniobiorcy komputer z dostępem do oprogramowania do edycji tekstów, oprogramowania umożliwiającego przesyłanie, odbieranie danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej, dostęp do bazy aktów prawnych umożliwiający udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, dostęp do drukarki, urządzenia pozwalającego na przenoszenie dokumentacji do postaci elektronicznej oraz do materiałów biurowych. Ponadto zleceniodawca ma obowiązek zapewnienia nieodpłatnego lokalu zapewniającego poufność udzielania pomocy prawnej wraz z odpowiednim zapleczem socjalnym i biurowym, z bezpłatną możliwością korzystania z sieci energetycznej, telefonicznej i Internetu. Zleceniodawca ma obowiązek zabezpieczenia lokalu i dokumentów, w szczególności kart nieodpłatnej pomocy prawnej. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokumentowania w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdego przypadku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Wnioskodawca nie ponosi ryzyka gospodarczego, ekonomicznego za czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia. Umowa także nie zawiera żadnych postanowień o odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane w ramach zlecenia czynności. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy zawarcie umowy zlecenia przez radcę prawnego nieprowadzącego działalności gospodarczej z osobą prawną będącą zleceniodawcą, na świadczenie pomocy prawnej z na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem organu podatkowego Wnioskodawca świadcząc na podstawie umowy zlecenia usługi nieodpłatnej pomocy prawnej związany jest ze zleceniodawcą prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec osób trzecich, bowiem zawarta umowa takiej odpowiedzialności nie wprowadza. Spełnione są zatem trzy warunki przewidziane w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, które powodują, że nie można uznać, że Wnioskodawca prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą, a w konsekwencji, że z tytułu nieodpłatnego świadczenia, na podstawie zawartej umowy zlecenia, usług pomocy prawnej występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Oznacza to więc, że świadczone na podstawie zawartej umowy zlecenia usługi nieodpłatnej pomocy prawnej są usługami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

PROCES LEGISLACYJNY

4.Stawka 0% na darowizny laptopów i tabletów do szkół

Projekt z dnia 08.04.2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (numer z wykazu 166)

Przewidziane jest czasowe (obowiązujące do 30 czerwca 2020 r.) zastosowanie stawki 0% do nieodpłatnych dostaw laptopów i tabletów. Odbiorcami muszą być jednak placówki oświatowe; ewentualnie określone organizacje non-profit, które przekażą urządzenia dalej placówkom oświatowym. Konieczne będzie przy tym zawarcie pisemnej umowy darowizny.
Projekt dostępny tutaj.

5. Projekt z dnia 19.03.2020 r. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług

Rozporządzenie zawiera nowy wzór: VAT-IM/A – Informacja o dokonanym imporcie towarów. Projekt dostępny tutaj.

20 kwietnia 2020