14 – 18 października | aktualności w podatku VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Prawo do odliczenia podatku wynikającego z duplikatu faktury wystawionej na prywatne nazwisko Wnioskodawcy z podaniem numeru PESEL

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.478.2019.2.ICz

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wziął udział w przetargu na sprzedaż nieruchomości organizowanym przez Urząd Miasta. W związku z tym 01.03.2019 r. dokonał wpłaty kwoty 56.000 zł tytułem wadium. Zgodnie z warunkami przetargu do 3 miesięcy od daty wygrania przetargu został zobligowany do zakupu nieruchomości gruntowej co wiązało się z zapłatą kwoty 282.800 zł + VAT 23% pomniejszoną o kwotę wadium tj. 56.000 zł. W międzyczasie została przez niego założona działalność gospodarcza w dniu 24 maja 2019 r. z myślą o zakupie w/w nieruchomości (działka w planie zagospodarowania przestrzennego ma charakter usługowy). W dniu 28 maja 2019 r. Wnioskodawca dokonał zapłaty za w/w nieruchomość w kwocie 291.844zł co stanowiło zapłatę całościową. Urząd Miasta zostały mu wystawione 2 faktury. Jedna kwotę 56.000 zł brutto tytułem zaliczki na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na dane nabywcy zawierające PESEL i druga na kwotę 291.844 zł tytułem dopłaty za poczet sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w (…).Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku z duplikatu faktury (data wystawienia duplikatu 3 czerwca 2019 r.) wystawionej pierwotnie w dniu 7 marca 2019 r. (faktura nie dotarła do adresata) wystawionej przez Urząd Miasta na dane nabywcy z podaniem numeru PESEL.

Organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i uznał, że przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z duplikatu faktury dokumentującej nabycie nieruchomości gruntowej ponieważ Wnioskodawca otrzymał duplikat faktury pierwotnej dokumentującej zaliczkę wpłaconej na poczet ww. zakupu nieruchomości gruntowej, nabyta nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie do działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a Wnioskodawca posiada status podatnika VAT czynnego. Należy podkreślić, że pierwotna faktura została wystawiona przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Wnioskodawcy i przed złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku VAT, nie mogła zawierać numeru NIP Wnioskodawcy lecz nr PESEL. Tym samym duplikat faktury pierwotnej, jako że zawiera te same dane co faktura pierwotna, również nie może zawierać tego numeru NIP.

2.      Prewspółczynnik dla wydatków związanych z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.10.2019 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.470.2019.1.MSO

Gmina wykorzystuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną do odpłatnego świadczenia usług dostarczania wody i odbioru ścieków od odbiorców zewnętrznych i odbiorców wewnętrznych. Udział liczby metrów sześciennych dostarczonej wody do odbiorców zewnętrznych w całkowitej liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody z użyciem gminnej infrastruktury wodociągowej za 2017 r. wyniósł blisko 100% (99,64%) zaś udział liczby metrów sześciennych odprowadzonych ścieków od odbiorców zewnętrznych, w całkowitej ilości metrów sześciennych odprowadzonych ścieków z użyciem gminnej infrastruktury kanalizacyjnej za 2017 r. wyniósł również blisko 100% (99,44%). W pozostałej części infrastruktura jest wykorzystywana do dostaw wody i odbioru ścieków od odbiorców wewnętrznych. Ta część jest również wyraźnie określona na podstawie zużytych metrów sześciennych. Odpowiednio w odniesieniu zarówno do infrastruktury wodociągowej jest to: 100% – 99,64% = 0,36%, jak i infrastruktury kanalizacyjnej jest to: 100% – 99,44% = 0,56%).

We wcześniejszej interpretacji z 4.12.2018 r. organ podatkowy wskazał, że Gmina jest zobowiązana do określenia proporcji, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 86 ust. 2a i następne ustawy o VAT, a także w rozporządzeniu z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, natomiast w sytuacji wykorzystywania infrastruktury również do czynności zwolnionych, Gmina jest zobowiązana do zastosowania proporcji obliczonej zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3 ustawy. Interpretacja ta została uchylona wyrokiem  WSA w Łodzi z 30.05.2019 r. sygn. akt I SA/Łd 73/19.

Po ponownej analizie, organ podatkowy uznał, że Gminie przysługuje prawo do odliczenia części podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z Infrastrukturą, obliczonej według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa infrastruktura:

  • wodociągowa wykorzystywana jest do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych wody dostarczonych do odbiorców zewnętrznych (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych dostarczonej wody ogółem (tj. do odbiorców zewnętrznych i do odbiorców wewnętrznych);
  • kanalizacyjna wykorzystywana jest/będzie do wykonywania działalności gospodarczej, tj. według klucza odliczenia wyliczonego według udziału liczby metrów sześciennych odprowadzonych od odbiorców zewnętrznych ścieków (czynności opodatkowane VAT) w liczbie metrów sześciennych odprowadzonych ścieków ogółem (tj. od odbiorców zewnętrznych oraz od odbiorców wewnętrznych).

PROCES LEGISLACYJNY

3.     Opłaty za wiążącą informację stawkową

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej – Dz.U. 2019 poz. 1945

Rozporządzenie przewiduje, że należności będą uiszczane na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy to:

1. Opłaty za wniosek o wydanie WIS, która wynosi 40 zł; a w przypadku, gdy przedmiotem wniosku będą towary lub usługi, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność opodatkowaną – 40 zł przemnożone przez liczbę towarów/usług.

2. Opłaty dodatkowej za przeprowadzenie badań lub analiz (jej wysokość będzie ustalana indywidulanie w drodze postanowienia).

Wiążące informacje stawkowe, będą wydawane od 1.11.2019 r., ale będą się odnosiły do stanu prawnego obowiązującego od 1.04.2020 r.

4.     Projekt z dnia 7 października 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy – numer z wykazu UC158

Jest to nowa wersja projektu z 11.06.2019 r., o którym była mowa w Podatkowym Przeglądzie nr 40, który dotyczy zmian związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (spotyka się określenie „quick fixes”). Zasadniczo proponowany kształt nowelizacji nie uległ zmianie. Ministerstwo przedstawiło jednak pewne wyjaśnienia dotyczące nowych regulacji.

Zmiany w zakresie stawki 0% przy WDT

Jedną ze zmian przewidzianych w nowelizacji jest wprowadzenie wyraźnego wymogu, że prawo do zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów przysługiwać ma tylko, gdy kontrahent podatnika (odbiorca towaru) podał mu swój numer VAT UE.

Ministerstwo wyjaśnia, że sposób, w jaki numer ma być podany nie podlega żadnym szczególnym formalnym wymogom. Kontrahent może podać swój numer w dowolny sposób, byleby dało się udowodnić, że dostawca towaru otrzymał wiadomość. Wystarczającymi środkami są np: korespondencja mailowa albo podanie numeru VAT na fakturze.

Ministerstwo wskazuje, że zasadniczo (w normalnych okolicznościach) nabywca towaru powinien podać swój numer VAT UE przed zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego.

Z projektem można się zapoznać pod następującym linkiem.

21 października 2019

Powiązane specjalizacje: