11 – 15 maja | co nowego w VAT? | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zwolnienie z VAT wynagrodzenia za ustanowienie służebności przechodu i przejazdu wniesionej aportem do Spółki

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.05.2020 r., znak 0111-KDIB3-2.4012.104.2020.2.SR. Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki z o.o., której jest jedynym udziałowcem, wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Wnioskodawcy, oznaczonych jako działka nr 1 i działka nr 2 w wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Z uwagi na to, iż ww. nieruchomości nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej konieczne jest ustanowienie służebności drogowej w zakresie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3, stanowiącej własność Wnioskodawcy. Służebność będzie również stanowić przedmiot aportu do ww. Spółki. Wniesienie służebności odbędzie się za wynagrodzeniem (kwotę zaokrąglono do pełnych udziałów). Otrzymane udziały będą stanowiły w istocie wynagrodzenie za wniesienie aportem ww. służebności do Spółki. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego, czy opłata za ustanowienie służebności, która ma zostać wniesiona aportem do Spółki będzie powiększona o podatek VAT, czy podatek VAT będzie liczony od sumy wartości udziałów („w stu”). Zdaniem organu podatkowego wynagrodzenie za wniesienie aportu w postaci ustanowienia służebności nie będzie powiększone o podatek VAT, ani podatek VAT nie będzie liczony od sumy wartości udziałów („w stu”), bowiem wniesienie aportem ustanowienia służebności jako element świadczenia kompleksowego będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Nie jest bowiem możliwe ustanowienie służebności w oderwaniu od nabycia działek nr 1 i 2. Skoro więc wniesienie aportem ustanowienia służebności przechodu i przejazdu stanowi element świadczenia kompleksowego, gdzie świadczeniem głównym będzie dostawa (aport) ww. działek nr 1 i 2, to wniesienie aportem ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 3 będzie również korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

2. Opodatkowanie bezumownego korzystania z lokalu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.05.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.81.2020.2.IK. 17 listopada 2008 r. Wnioskodawca zawarł ze spółką cywilną umowę dzierżawy lokalu użytkowego. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r. Wnioskodawca rozwiązał ww. umowę dzierżawy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenie ze skutkiem przypadającym na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka cywilna nie dokonała zwrotu spornej nieruchomości, dlatego w kwietniu 2019 r. Wnioskodawca złożył pozew o eksmisję. Obecnie strony prowadzą rozmowy mające na celu zawieszenie postępowania sądowego i dobrowolne zakończenie sporu, gdyż spółka cywilna złożyła wniosek o zawieszenie postępowania sądowego. Uzgodnienia stron, na których ten wniosek się opierał, polegały na: ustalaniu zasady rozliczenia stron w zakresie poniesionych na nieruchomość nakładów, dobrowolnym zwrocie nieruchomości przez pozwanego. Zakończenie sporu polega na dobrowolnym opuszczeniu nieruchomości przez dzierżawcę. W okresie od stycznia do stycznia 2020 r. Wnioskodawca wystawiał faktury z tytułu bezumownego korzystania z lokalu naliczając podatek VAT.
Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy prawidłowo wystawiał faktury i naliczał podatek VAT z tytułu opłat za bezumowne korzystanie z lokalu, w okresie od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r., w sytuacji, gdy nadal prowadzi, z podmiotem bezumownie korzystającym z lokalu, negocjacje celem polubownego rozwiązania sporu i dobrowolnego opuszczenia nieruchomości. Zdaniem organu podatkowego bezumowne korzystanie z lokalu w okresie od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. Wnioskodawca powinien potraktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu, udokumentować ją fakturą i opodatkować 23% stawką podatku. Wnioskodawca mimo tego, że deklaruje brak zgody na zajmowanie nieruchomości to zgadza się na dobrowolne zakończenie sporu polegające na tym, że spółka cywilna wyda mu nieruchomość. Zatem, w tym stanie rzeczy, wyraża on nieformalną zgodę na korzystanie z nieruchomości przez spółkę cywilną. W konsekwencji bezumowne korzystanie z nieruchomości spełnia definicję świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT w związku z czym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

3. Czy sprzedaż udziału w nieruchomości niezabudowanej uznana za wykraczającą poza zarząd majątkiem prywatnym podlega VAT?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dnia 13.05.2020 r., znak: 0113-KDIPT1-3.4012.155.2020.2.KS. Wnioskodawczyni udzieliła pełnomocnictwa nabywcy, by mógł do momentu sprzedaży nabyć potrzebne mu pozwolenia. Fakt, że ww. działania nie będą podejmowane bezpośrednio przez Wnioskodawczynię, ale przez osoby trzecie, nie oznacza, że pozostają bez wpływu na sytuację prawną Zainteresowanej. Po udzieleniu pełnomocnictwa czynności wykonane przez osoby trzecie wywołają skutki bezpośrednio w sferze prawnej Wnioskodawczyni (mocodawcy). Z kolei osoby trzecie, dokonując ww. działań, uatrakcyjnią przedmiotową działkę będącą nadal własnością Wnioskodawczyni. Działania te, dokonywane za pełną zgodą Wnioskodawczyni, wpłyną generalnie na podniesienie atrakcyjności nieruchomości jako towaru i wzrost jej wartości. Do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej nieruchomość będzie własnością sprzedającego i będzie podlegała wielu czynnościom. Wszystkie te czynności z punktu widzenia podatku VAT zostaną „wykonane” w sferze podatkowo-prawnej Wnioskodawczyni. W tym kontekście bez znaczenia pozostaje okoliczność wykonywania ww. czynności przez potencjalnego nabywcę. W efekcie dokonywanych czynności dostawie podlegać będzie nieruchomość o zupełnie innym charakterze niż w chwili zawarcia umowy przedwstępnej, gdyż wystąpił lub wystąpi szereg czynności powodujących zwiększenie atrakcyjności nieruchomości i ostatecznie jej sprzedaż. Zatem, w przedmiotowej sprawie, Wnioskodawczyni podejmując opisane wyżej czynności, zaangażowała środki podobne do tych, jakie wykorzystują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. W ocenie tut. Organu uznać należy, że podejmowane przez Wnioskodawczynię działania oraz dokonane czynności wykluczają sprzedaż udziału w przedmiotowej działce jako wykonaną w ramach zwykłego zarządu majątkiem osobistym i jednocześnie dowodzą, że zostanie wypełniona definicja prowadzenia działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy, a sama Wnioskodawczyni będzie działała jako podatnik podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

PROCES LEGISLACYJNY

4. Przelew na rachunek spoza białej listy

Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.
Formularz ZAW-NR – zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek sprzedawcy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w rejestrze podmiotów VAT (tzw. białej liście) będzie można składać w terminie 7 dni. W zakresie podatku VAT, złożenie zawiadomienia powoduje, że na dokonującym przelew nie ciążą negatywne konsekwencje w postaci solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe sprzedawcy. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z założeniami tzw. tarczy antykryzysowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, termin na złożenie ww. zawiadomienia został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.
Ustawa została przekazana do Senatu

18 maja 2020