1 – 10 stycznia | aktualności w podatkach bezpośrednich | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE PDOP

1.      Stołówka pracownicza w kosztach uzyskania przychodu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.01.2020 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.462.2019.1.SK

Spółka prowadząca działalność w branży automotive uruchomiła  stołówkę pracowniczą, której celem jest zapewnienie pracownikom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych obiadów spożywanych w przerwach w pracy. Korzystanie z obiadów odbywa się w ustalonych godzinach w trakcie dnia pracy. Zakup usług cateringowych jest finansowany ze środków obrotowych Spółki. Finansowanie posiłków stanowi działanie dobrowolne, podyktowane chęcią lepszego zorganizowania pracy oraz zminimalizowania czasu, jaki dotychczas przeznaczany był przez pracowników na spożywanie posiłków. Organ interpretacyjny jedynie w części zaakceptował stanowisko Spółki i wskazał, iż ponoszone przez Spółkę wydatki na zakupu usług cateringowych dla pracowników, są niewątpliwie przejawem i wyrazem starań Spółki jako pracodawcy dążącego do poprawy atmosfery pracy, co w konsekwencji zwiększa wydajność pracy i w efekcie nie pozostaje bez wpływu na uzyskiwane przez Spółkę przychody – zatem mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Odnosząc się natomiast do poniesionych wydatków z tytułu usług cateringowych na rzecz osób współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilnoprawnych, Organ stwierdził, że koszty te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.  Jak wskazano, takie wydatki nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zapewnienie posiłków w trakcie dnia pracy dla osób, które nie są pracownikami Spółki, nie ma wpływu na wykonanie umowy łączącej Spółkę z tymi osobami, co w konsekwencji powoduje, że nie została spełniona podstawowa przesłanka uznania takiego wydatku za koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

2.     Czy nieodpłatne wykonywanie funkcji członka zarządu może być przychodem?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30.10.2019 r., sygn. akt: II FSK 3717/17

Istota sporu w niniejszej sprawie polega na rozstrzygnięciu, czy wykonywanie funkcji członka zarządu spółki, przy braku pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, stanowi dla tej spółki przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia polegający opodatkowaniu w myśl art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP.

Zdaniem sądu, w przypadku gdy członek zarządu pełni swoją funkcję nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, wówczas spółka uzyskuje nieodpłatne świadczenie mające konkretny wymiar finansowy, przejawiający się w możliwości dysponowania kwotą stanowiącą równowartość wynagrodzenia, które stanowiłoby koszt spółki w przypadku, gdyby zostało one wyznaczone i wypłacone. Przysporzenie obejmuje zatem zaoszczędzone wydatki, które spółka zobowiązana byłaby ponieść, gdyby świadczenie miało charakter ekwiwalentny.

Takiej kwalifikacji uzyskiwanego świadczenia należy zdaniem sądu dokonać pomimo tego, że przepisy k.s.h. nie przewidują obowiązku wypłaty wynagrodzenia członkom zarządu spółek kapitałowych. Nie oznacza to bowiem, że w sytuacji jego niepopierania nie mamy do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem.

Zdaniem sądu odmienna kwalifikacja przedmiotowego świadczenia mogłaby mieć miejsce, gdyby członek zarządu był akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, w której pełni tę funkcję.

3.       Koszty kwalifikowane – pracownik przebywający na urlopie

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 7.11.2019 r., sygn. akt: I SA/Rz 609/19

Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP, tej części kosztów pracowniczych jaka obejmuje wynagrodzenie wypłacane za czas urlopu, nieobecności w pracy z powodu choroby czy też sprawowania opieki nad dzieckiem.

Sąd wskazał, że wypływający z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOP nakaz oddzielenia wydatków pracowniczych, ponoszonych na działalność b+r od wydatków związanych z wykonywaniem innego rodzaju obowiązków, w oparciu o czasowe wyodrębnienie realizowanych zadań nie oznacza, że z kosztów kwalifikowanych należy wykluczyć wydatki pracownicze, ponoszone na utrzymanie pracowników w czasie przebywania ich na urlopie czy też w czasie niemożności wykonywania przez nich zadań, w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim czy też sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Wydatki związane z ponoszeniem kosztów zatrudniania pracowników, w części obejmującej wynagrodzenia i ubezpieczenia za czas, w którym ci pracownicy faktycznie nie wykonywali swoich obowiązków, gdyż albo przebywali na urlopie lub też nie świadczyli pracy z uwagi na niezdolność do pracy lub konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, są bowiem immanentnie związane z ze stosunkiem pracy.

Jeżeli zatem pracownik poświęca cały swój czas pracy na działalność badawczo-rozwojową, to wówczas wydatki związane z czasem jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy winny być uwzględnione w pełnej wysokości, albo w określonej proporcji, gdy pracownik poświęca na badania jedynie część swojego czasu, w odniesieniu do całego czasu pracy.

PDOF

4.     Karty Multisport dla pracowników

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 03.01.2020 r., znak 0115-KDIT3.4011.410.2019.2.MJ

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia pracowników. Podatnik planuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej współfinansować ze środków obrotowych świadczenia pozapłacowe (karty Multisport) na rzecz pracowników i w tym celu zawarł umowę z firmą na świadczenie usług na rzecz swoich pracowników, w ramach której firma będzie dostarczała tzw. karty Multisport. Dofinansowanie wyniesie 50% wartości karty Multisport dla każdego pracownika. Pozostała część będzie opłacana przez pracownika. Obowiązek ponoszenia wydatków przez podatnika wynikać będzie z wewnętrznych zarządzeń, które będą w przyszłości zawarte w regulaminie wynagradzania. Organ interpretacyjny zaakceptował stanowisko podatnika zgodnie z którym, wydatki na dofinansowanie kart Multisport dla pracowników będą pośrednio związane z prowadzoną działalnością oraz że zostaną spełnione przesłanki uprawniające do zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, koszty poniesione w związku z dofinansowaniem pracownikom kart Multisport należy uznać za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF.

PROCES LEGISLACYJNY

5.       Kolejne odroczenie części przepisów dotyczących WHT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozporządzenie przedłuża okres ograniczonego stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o PDOF do dnia 30 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Rozporządzenie przedłuża okres ograniczonego stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o PDOP do dnia 30 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

6.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie wymienia rodzaje dochodów (przychodów), otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do których  ma zastosowanie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie weszło w życie 28 grudnia 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Rozporządzenie dotyczy zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów stanowiących równowartość niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych wniesionych nieodpłatnie przez podmiot tworzący w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej do spółki kapitałowej powstałej na podstawie tej ustawy w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wchodzi w życie 21 stycznia 2020 r.

7.       Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projekt dotyczy zmiany zakresu usługi polegającej na udostępnianiu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (drugi etap usługi dla rozliczeń za 2019 r. – PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS).

Projekt wpłynął do Sejmu 24 grudnia 2019.

13 stycznia 2020

Powiązane specjalizacje: