9 – 13 grudnia | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Stawka akcyzy stosowana do zwolnienia z tytułu umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3.12.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.229.2019.1.PJ

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. W 2019 r. złożył do Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o umorzenie świadectw pochodzenia energii. Do wniosku został dołączony dokument potwierdzający, że Wnioskodawca posiada prawa majątkowe wynikające z ww. świadectw pochodzenia. 28 czerwca 2019 r. Prezes URE wystawił decyzję umorzenia świadectw pochodzenia wskazanych wcześniej we wniosku. W decyzji zostały wymienione zdefiniowane numerami świadectwa pochodzenia, jeden ze składowych numeru wskazuje na rok wytworzenia tego świadectwa. W 98% umorzenie dotyczy świadectw pochodzenia wytworzonych w roku 2018, w którym to roku obowiązywała stawka akcyzy na poziomie 20 zł za MWh. Po otrzymaniu decyzji umorzeniowej Spółka chce skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Spółka powzięła jednak wątpliwości według jakiej stawki akcyzy należy wyliczyć kwotę tego zwolnienia, czy według stawki 20 zł ponieważ świadectwa pochodzenia i decyzja umorzeniowa dotyczy okresów rozliczeniowych, w których obowiązywała stawka 20 zł, czy też według stawki 5 zł, dlatego, że korzysta ze zwolnienia w deklaracji za rok 2019 w którym to roku obowiązuje stawka 5 zł.

Zdaniem organu podatkowego skoro w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie decyzji o umorzeniu świadectw pochodzenia wykazywana będzie do opodatkowania wyłącznie energia elektryczna dostarczona w 2019 r. i opodatkowana stawką akcyzy w wysokości 5 zł/MWh przy kalkulacji kwoty zwolnienia będzie należało przyjąć stawkę w wysokości 5 zł/MWh. Bowiem w stosunku do energii elektrycznej, którą Wnioskodawca rozlicza w 2019 r. znaleźć może zastosowanie zwolnienie o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym według stawki mającej zastosowanie w deklaracji podatkowej od energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, w którym korzysta ze zwolnienia. Przesłanką determinującą możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy jest otrzymanie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia przez podatnika podatku akcyzowego, a zwolnienie stosuje się poprzez obniżenie akcyzy należnej od energii elektrycznej za najbliższe okresy rozliczeniowe po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia, tj. wobec energii elektrycznej od której podatnik jest zobowiązany zapłacić akcyzę. Wnioskodawca nie będzie natomiast uprawniony do zastosowania zwolnienia wobec energii elektrycznej od której wygasł już obowiązek podatkowy, a której ilość wynika z dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia.

PROCES LEGISLACYJNY

2.      Uchwalona 12 grudnia 2019 r. ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne

Ustawa ma na celu przedłużenie okresu, w którym możliwe będzie przemieszczenie poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy w Systemie EMCS PL2 na podstawie papierowego dokumentu dostawy do dnia 31.01.2021 r.,. Według przepisów uchwalonej przez Sejm 12.12.2019 r. ustawy obowiązek stosowania elektronicznego dokumentu e-DD wejdzie w życie 1.02.2021 r.

Ustawa została przekazana do Senatu.

Planowy termin wejścia w życie ustawy 31.12.2019 r.

3.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (nr 1075)

Projekt ma na celu przesunięcie terminu do wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 2320) z dnia 1.01.2020 r. na dzień 1.03.2020 r.

Projekt rozporządzenia został opublikowany i przekazany do uzgodnień w dniu 11.12.2019 r.

Projekt wejdzie w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia.

4.      Projekt rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (nr 1074)

Projekt ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy (Dz. U. poz. 1954) z dnia 1.01.2020 r. na dzień 1.03.2020 r.

Powyższa zmiana oznacza, iż podatnicy mogą przesyłać informacje potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub także brak obowiązku zapłaty tej akcyzy na podstawie dotychczasowego wzoru dokumentów do dnia 29.02.2020 r.

Projekt rozporządzenia został opublikowany i przekazany do uzgodnień w dniu 11.12.2019 r.

Projekt wejdzie w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia.

16 grudnia 2019

Powiązane specjalizacje: