PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 15.01.2019 r., sygn. akt: I SA/Gd 306/18

Kwalifikacja obiektu budowlanego

W przywołanym wyroku sąd, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13.12.2017 r. (sygn. akt: SK 48/15) wyjaśnił, że przy kwalifikacji danego obiektu budowlanego należy najpierw ustalić, czy dany obiekt budowlany należy zakwalifikować jako budynek albo obiekt małej architektury, a dopiero później można rozważać jego kwalifikację jako budowli. Wprowadzenie dodatkowego zastrzeżenia do definicji pojęcia budynku i – konsekwentnie – do definicji pojęcia obiektu małej architektury, zgodnie z którym nie mogą być one budowlą, byłoby nie tylko zbędne, ale wręcz niedopuszczalne.

8 lutego 2019