Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(18 – 22 marca 2019)

1.      Czy komornik sądowy jest podatnikiem VAT?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19.03.2019 r., znak 0115-KDIT1-3.4012.860.2018.1.BK

Z dniem 01.01.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych, która zmieniła status komornika. Art. 3 ust. 1 ww. ustawy wprowadza określenie, że komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, zaś zgodnie z art. 33 ust. 2 ww. ustawy komornik nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy komornik/zastępca komornika sądowego powołany z mocy prawa jest podatnikiem podatku VAT.

Organ podatkowy uznał, że od 01.01.2019 r. komornik sądowy nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wykonującym samodzielną działalność gospodarczą. Wprowadzone regulacje skutkują tym, że relacje pomiędzy komornikiem sądowym a sądem mają charakter zbliżony do więzów prawnych łączących pracownika z pracodawcą, a w takim przypadku trudno uznać komornika sądowego za podmiot samodzielnie prowadzący działalność gospodarczą.

2.      Wyrównanie docelowego poziomu rentowności nie podlega opodatkowaniu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 15.03.2019 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.12.2019.2.RD

Wnioskodawca będący niemiecką spółką osobową zarejestrowaną dla potrzeb VAT w Niemczech oraz zarejestrowany jako podatnik VAT czynny w Polsce, prowadzi działalność w zakresie produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. Dystrybutorem przedmiotowych towarów w Polsce jest spółka, będącą podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów podatkowych z wnioskodawcą. Osiągnięcie gwarantowanego poziomu rentowności na sprzedaży towarów przez dystrybutora jest gwarantowane przez wnioskodawcę. Wnioskodawca gwarantuje dystrybutorowi osiągnięcie gwarantowanego poziomu rentowności z tytułu sprzedaży. Okresowo następuje weryfikacja osiąganego przez dystrybutora docelowego poziomu rentowności na sprzedaży towarów. Jeśli dystrybutor nie osiągnął określonego poziomu rentowności, wnioskodawca powinien zrewidować wynagrodzenie z tytułu dostawy towarów, jakim został obciążony dystrybutor. Jeśli przekroczył docelowy poziom rentowności, wówczas wnioskodawcy należne jest dodatkowe wynagrodzenie od dystrybutora.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy dodatkowe wynagrodzenie wnioskodawcy z tytułu wyrównania docelowego poziomu rentowności dystrybutora, stanowi wynagrodzenie z tytułu odpłatnej dostawy towarów lub usług na terytorium kraju.

Organ podatkowy uznał, że wyrównanie docelowego poziomu rentowności dystrybutora nie będzie wiązało się z jakimkolwiek świadczeniem ze strony drugiego podmiotu, tym samym nie będzie stanowiło wynagrodzenia za usługę i nie będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem w związku z otrzymaniem dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wyrównania docelowego poziomu rentowności dystrybutora wnioskodawca nie będzie zobowiązany rozpoznać czynności podlegającej opodatkowaniu w postaci dostawy towarów lub świadczenia usług.

3.      Sprzedaż tabletów graficznych – czy podlega procedurze odwrotnego obciążenia?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14.03.2019 r., znak 0112-KDIL1-3.4012.29.2019.1.KS

Wnioskodawca ma zamiar dokonywać regularnych transakcji sprzedaży tabletów graficznych, które nie są samodzielnymi komputerami, a jedynie urządzeniami wejścia-wyjścia, będącymi w stanie spełniać swoje funkcje wyłącznie po podłączeniu do komputera stacjonarnego lub laptopa.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy przy sprzedaży opisanych urządzeń powinna zostać zastosowana procedura odwrotnego obciążenia.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że opisane urządzenia, które nie są komputerami, a urządzeniami działającymi jak zwykłe myszy komputerowe nie zostały wymienione w poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy o VAT jako te, dla których znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Zatem urządzenia te nie będą podlegały procedurze odwrotnego obciążenia, lecz będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

PROCES LEGISLACYJNY

4.   Jeden wykaz podatników VAT a zapłata na rachunek

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3301)

13.03.2019 r. do Sejmu został skierowany rządowy projekt nowelizacji dotyczącej wykazu podatników VAT. Nowelizacja zakłada utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT.

Co istotne, projekt zakłada, że w wykazie będą podane numery rachunków płatniczych należących do danego podatnika. Ma to znaczenie w związku ze zmianami w Ordynacji podatkowej, które także zakłada nowelizacja. Jeżeli bowiem z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego, to nabywca towaru lub usługi powinien do dokonać zapłaty na numer dostawcy (usługobiorcy) podany w wykazie VAT. W przeciwnym razie nabywca będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę towarów lub to świadczenie usług. Dotyczy to sytuacji, gdy dostawca jest podatnikiem VAT czynnym.

Nabywca zwolni się jednakże z odpowiedzialności, jeżeli dokona zapłaty na rachunek inny niż zawarty w wykazie, i złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-23-19

5.    Nowa matryca stawek VAT

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 3255)

5.03.2019 r. do Sejmu trafił projekt nowelizacji dotyczący m.in. nowej matrycy stawek VAT. Projekt miał mieć zasadniczo charakter porządkujący i upraszczający identyfikację towarów, zwłaszcza w zakresie stosowania stawek obniżonych (5% i 8%).  Konkretne rozwiązania wywołały jednakże gorące dyskusje. Szczególne kontrowersje wzbudziła kwestia opodatkowania soków i nektarów owocowych (zwłaszcza innych niż tzw. 100%).

15.03.2019 r. Projekt został zdjęty z porządku obrad Sejmu przed pierwszym czytaniem. Nowelizacja nie została więc definitywnie odrzucona, ale prawdopodobnie będzie wstrzymana (przynajmniej na pewien czas).

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3255

22 marca 2019

Powiązane specjalizacje: