22 – 26 czerwca | aktualności w VAT | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Stawka 0% w eksporcie a oszustwo popełnione w kraju trzecim

Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z 17.10.2019 r., Unitel Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, C-653-18. Sprawa dotyczyła wywozu telefonów komórkowych na Ukrainę. Organy skarbowe kwestionowały zastosowanie zerowej stawki VAT i nakładały zwykłą stawkę, jak dla sprzedaży krajowej, argumentując, że towary te zostały nabyte przez podmioty niewykazane na fakturach. Co istotne, sam fakt wywozu poza UE nie był negowany. Zdaniem TSUE fakt, iż wywożone towary są nabywane poza Unią przez podmiot, który nie jest wykazany na fakturze i który nie został ustalony – nie wyklucza możliwości zastosowania stawki 0% w takiej transakcji. Stawki 0% należy jednak odmówić, jeżeli brak ustalenia rzeczywistego nabywcy uniemożliwia wykazanie, że dana transakcja stanowi dostawę towarów, lub jeżeli zostanie stwierdzone, że podatnik ten wiedział lub powinien był wiedzieć, iż owa transakcja wiąże się z oszustwem popełnionym na szkodę wspólnego systemu VAT.
Ponadto TSUE wskazał, że gdy w tych okolicznościach następuje odmowa skorzystania ze stawki 0%, należy uznać, że dana transakcja nie stanowi transakcji podlegającej opodatkowaniu i w związku z tym nie uprawnia do odliczenia VAT naliczonego.

Link do zapoznania się z wyrokiem tutaj.

2. Opodatkowanie czynności otrzymania opłaty rezerwacyjnej z tytułu rezerwacji wybranego egzemplarza samochodu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.06.2020 r., znak 0111-KDIB3-1.4012.158.2020.3.ICZ. Wnioskodawca zamierza prowadzić portal internetowy ułatwiający zakup nowych samochodów. Na portalu zamieszczane będą oferty sprzedaży samochodów tych dealerów, z którymi Wnioskodawca zawarł umowę / porozumienie w tym zakresie. Oferta kierowana będzie do osób fizycznych oraz osób prawnych. Istota oferowanej na stronie usługi będzie dotyczyła ułatwienia klientom zakupu samochodu w zakresie:

  • wybrania odpowiedniego samochodu oferowanych marek,
  • skompletowania dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji,
  • doradztwo w zakresie finansowania zakupu samochodu,
  • czasowej rezerwacji wybranego egzemplarza u dealera na czas potrzebny do sfinalizowania zakupu.

Wnioskodawca nie będzie właścicielem i co za tym idzie sprzedawcą oferowanych samochodów, klient będzie dokonywał zakupu samochodu wprost od dealera oferowanej marki. Spółka będzie uzyskiwała przychody z tytułu wykonanych czynności dotyczących sprzedaży samochodów bezpośrednio od dealerów oferowanych marek samochodów. W trakcie prowadzonych czynności klient będzie dokonywał na konto Wnioskodawcy wpłaty kwoty określonej na stronie jako opłata za rezerwację wybranego egzemplarza samochodu. Kwota ta nie będzie zaliczana na poczet ceny samochodu. Zarówno w przypadku dokonania zakupu jak i rezygnacji Wnioskodawca będzie zwracał klientowi wpłatę w pełnej wysokości. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy otrzymane wpłaty opłat rezerwacyjnych od klientów stanowią dla Wnioskodawcy podstawę do opodatkowania ich podatkiem od towarów i usług. Organ podatkowy uznał, że ww. opłaty rezerwacyjne nie będą wiązały się z żadnym świadczeniem ze strony podmiotu, który je otrzymuje. Tak więc opłaty rezerwacyjne nie będą stanowiły podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT i nie będą skutkowały powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług u Wnioskodawcy.

3. Brak opodatkowania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, kuratora lub zarządcy sądowego

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25.06.2020 r., znak 0114-KDIP1-1.4012.53.2020.3.JO. Wnioskodawca świadczy osobiście czynności syndyka, nadzorcy sądowego kuratora lub zarządcy sądowego, istnieje jednak możliwość udzielenia pełnomocnictwa np. w toczącym się procesie przed sądem. Wnioskodawca wykonuje przedmiotowe czynności na podstawie postanowienia sądu, które wyznacza konkretną osobę do pełnienie tych funkcji. Z tytułu wykonywania tych czynności Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy wynagrodzenie za czynności wykonywane osobiście przez syndyka, nadzorcę sądowego, kuratora lub zarządcę sądowego podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Organ podatkowy uznał, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę nie korzystają z wyłączenia zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Nie jest bowiem spełniony jeden z warunków określony w powołanym wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT dotyczący odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Zatem należy uznać, że czynności syndyka, nadzorcy sądowego, kuratora lub zarządcy sądowego wykonywane osobiście przez Wnioskodawcę na podstawie postanowienia Sądu, które wyznacza konkretną osobę do pełnienie tych funkcji, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu z art. 8 ust. 1 pkt w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Wnioskodawcę należy uznać za podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, do którego nie ma zastosowania art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.

4. Opłacanie przez pracodawcę składek ubezpieczenia na życie dla pracowników nie podlega VAT

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22.06.2020 r., znak 0114-KDIP4-3.4012.142.2020.2.IG. Wnioskodawca przekazuje swoim pracownikom zatrudnionym wyłącznie na umowę o pracę nieodpłatne świadczenia w postaci opłacania za nich składek ubezpieczenia na życie. Świadczenia te są przekazywane bez żadnej odpłatności ze strony pracownika. Opłacane są one ze środków obrotowych Wnioskodawcy. Wnioskodawca otrzymuje za nie faktury, wystawione na dane Wnioskodawcy, ze stawką podatku VAT – „zwolnione”. Świadczenia w postaci składek ubezpieczenia na życie są doliczane do przychodu pracowników oraz opodatkowywane podatkiem dochodowym od osób fizycznych PIT, a także obciążane składkami na ubezpieczenia ZUS. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy przekazanie świadczeń nieodpłatnych w postaci opłacenia składek na ubezpieczenie na życie pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę, Wnioskodawca powinien wykazywać w deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług. Organ podatkowy uznał, że Wnioskodawca zawierając umowę ubezpieczenia dla pracowników a następnie przekazując do ubezpieczyciela składki, nie dokonuje świadczenia usług na rzecz pracowników z tytułu zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia na życie. Rola Wnioskodawcy jako ubezpieczającego sprowadza się jedynie do przekazania składki na konto ubezpieczyciela. Składki należne są ubezpieczycielowi w zamian za nabywane przez pracowników usługi ubezpieczenia. Wnioskodawca w związku z zawartą umową w sprawie ubezpieczenia na życie pracowników nie odnosi żadnych bezpośrednich korzyści, wynikających z zawartej umowy. Tym samym samo przekazywanie przez Wnioskodawcę jako pracodawcę składek ubezpieczeniowych nie mieści się w definicji dostawy towaru bądź świadczenia usług, a tym samym nie podlega u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Tym samym, brak jest podstaw, do wykazywania kwot składek w rozliczeniach na potrzeby podatku od towarów i usług, które Wnioskodawca jest obowiązany, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, składać lub prowadzić (ewidencje i deklaracje VAT).

PROCES LEGISLACYJNY

5. 7 dni na ZAW-NR

Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. 2020 poz. 1065
Ustawa wprowadzana wydłużenie do 7 dni terminu na złożenie formularza ZAW-NR – zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek sprzedawcy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w rejestrze podmiotów VAT (tzw. białej liście). Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z założeniami tzw. tarczy antykryzysowej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, termin na złożenie ww. zawiadomienia został przedłużony do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.
Wejście w życie nastąpi z dniem 1.07.2020 r.

Link do zapoznania się z ustawą tutaj.

29 czerwca 2020