Aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1.      Brak możliwości opodatkowania stawką 0 zł lub zwolnienia od akcyzy jako oleju procesowo-technologicznego, nabywanej wewnątrzwspólnotowo parafiny o kodzie CN 2710 19 25, używanej do nasączania węgla drzewnego wykorzystywanego w grillach jednorazowych oraz produkcji typu węgiel instant (niewymagający podpałki)

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.08.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.120.2019.2.MAZ

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji produktów do grilla i kominka. Spółka nie posiada składu podatkowego. Spółka chciałaby sprowadzić z Holandii płynną parafinę o kodzie CN 2710 19 25, w celu użycia jej do nasączenia węgla drzewnego wykorzystywanego w grillach jednorazowych oraz [do] produkcji typu węgiel instant.

Organ wskazał, iż parafina płynna o kodzie CN 2710 19 25, jako wymieniona w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy, nie będzie korzystała z opodatkowania akcyzą w wysokości 0 zł na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy – nie zostanie bowiem spełniony jeden z warunków wymienionych w tym przepisie (tj. parafina płynna o kodzie CN 2710 19 25 jest wyrobem energetycznym wymienionym w załączniku nr 2 do ustawy, pod poz. 20). Brak spełnienia bodajże jednej przesłanki eliminuje możliwość stosowania zerowej stawki akcyzy.

Natomiast w odpowiedzi na drugie pytanie organ wskazał, że prawo do skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, nie przewiduje zwolnienia od akcyzy dla olejów procesowych – technologicznych, a dotyczy olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99. Jak z powyższego wynika, parafina płynna o kodzie CN 2710 19 25, którą zamierza nabywać Spółka, nie mieści się w zakresie przedmiotowym tego przepisu, uprawniającego do zwolnienia od akcyzy.

2.      Sprzedaż przez dom maklerski na giełdzie towarowej energii elektrycznej będącej własnością Spółki, nabywcy końcowemu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie Spółki

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12.08.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.137.2019.1.PJ

Spółka dokonuje obrotu energią elektryczną na giełdzie towarowej (CN 2716 00 00). W tym celu Spółka zawarła z domem maklerskim umowę o świadczenie usług maklerskich. Spółka zleca domowi maklerskiemu sprzedaż lub zakup na jej rzecz określonej ilości energii elektrycznej. Dom maklerski dokonuje tych czynności na giełdzie za pośrednictwem giełdy towarowej. Spółka wystawia na dom maklerski fakturę, na której wskazuje ilość sprzedanej energii elektrycznej. Następnie dom maklerski zbywa energię na giełdzie towarowej i obciąża fakturą izbę rozliczeniową, po czym izba rozliczeniowa wystawia fakturę na członka giełdy towarowej nabywającego energię na rachunek własny lub cudzy.

Organ wskazał, iż: „(…) ani Spółka, ani dom maklerski nie dysponują wiedzą o tożsamości nabywcy energii elektrycznej. W tym miejscu warto podkreślić, że wykładnia norm ustawy o podatku akcyzowym powinna uwzględniać specyfikę obrotu na Giełdzie Towarowej, gdzie zasadą jest anonimowość obrotu, co oznacza, że ani Wnioskodawca ani działający dla niego dom maklerski nie znają tożsamości nabywcy a także, w rezultacie, nie dysponują wiedzą pozwalającą określić status nabywcy. Pewność stosowania prawa wymaga, aby konsekwencje podatkowe czynności były następstwem zobiektywizowanych skutków ekonomicznych zdarzenia, które są jasne i widoczne dla wszystkich uczestników zdarzeń gospodarczych. (…) Warto bowiem podkreślić, że wykładnia norm ustawy o podatku akcyzowym powinna uwzględniać specyfikę obrotu na Giełdzie Towarowej, gdzie zasadą jest anonimowość obrotu, co oznacza, że ani Wnioskodawca ani dom maklerski nie znają tożsamości nabywcy i, w rezultacie, nie dysponują wiedzą pozwalającą określić, czy jest to nabywca końcowy. Ponadto wskazać należy że ustawodawca wyłączył z definicji nabywcy końcowego m.in. domy maklerskie, które działają na zlecenie swoich klientów. Wyłączenie to pozwala na udział tych podmiotów na rynku giełdowym zgodnie z ich funkcją. (…) że sprzedaż przez dom maklerski na giełdzie towarowej energii elektrycznej będącej własnością Spółki nabywcy końcowemu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym po stronie Spółki”.

3.      Rozliczanie sprzedaży energii elektrycznej- faktura korygująca in plus

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9.08.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.138.2019.1.MK

Spółka działa jako podmiot, którego podstawowym przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Spółka na podstawie zawartych umów, wystawia nabywcom końcowym faktury VAT, które zawierają m.in informację, jakiego terminu dotyczą, jaki jest termin płatności, ilość energii w MWh, jako dane z liczników na termin fakturowania, a gdy ich nie ma, wg danych kontraktowych/szacunkowych. Zdarza się więc, że Spółka musi wystawić faktury korygujące in plus lub in minus do rzeczywistej ilości sprzedanej energii, co wynika ze specyfiki rozliczeń energii elektrycznej.

Organ wskazał, iż : „(…) wystawienie faktury korygującej w 2019 r. tj. okresie obowiązywania obniżonej stawki akcyzy, względem energii elektrycznej wydanej nabywcy końcowemu w 2018 r. gdy obowiązywała stawka w wysokości 20 zł/MWh nie powoduje powstanie nowego obowiązku podatkowego determinującego zastosowanie stawki w wysokości 5 zł/MWh. Obowiązek podatkowy powstaje bowiem w momencie wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu – w 2018 r. Tym samym rozliczenie energii elektrycznej (stwierdzenie nadpłaty za wydaną energię lub stwierdzenie dodatkowej ilości wydanej energii elektrycznej), następuje wg stawki obowiązującej w 2018 r. (…) to dla ilości akcyzy objętej tą korektą stosuje się również stawkę obowiązującą w tym okresie (w momencie wydania energii elektrycznej nabywcy końcowemu), mimo, że faktury korygujące mogą być wystawiane w okresie obowiązywania innej stawki”.

PROCES LEGISLACYJNY

4.      Zmiany w tzw. pakiecie paliwowym

Ustawa z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 13.08.2019 r. jako ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520).

Ustawa przewiduje wprowadzenie w ustawie o VAT katalogu towarów objętych pakietem paliwowym (art. 103 ust. 5aa) i odwołanie się w ustawie o podatku akcyzowym (art. 48 ust. 9-11, art. 59 ust. 8-10, art. 78 ust. 7a oraz art. 78a) do katalogu wskazanego w ustawie o VAT.

Zmiana w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym – termin wejścia w życie: 01.11.2019 r.

Ustawa przewiduje wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla preparatów smarowych do silników lotniczych, analogicznego jak dla olejów smarowych.

Zmiana w art. 41 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym – termin wejścia w życie: 01.11.2019 r.

Ustawa przewiduje rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu na terytorium kraju wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Dodatkowo ustawa przewiduje:

 • Zmiany w opodatkowaniu wyrobów preparatów smarowych objętych pozycją 3403  – termin wprowadzenia nowej stawki: 01.11.2019 r.
 • Zmiana polega na wprowadzeniu stawki akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.
 • Zmiany w opodatkowaniu olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90 – termin wprowadzenia nowej stawki: 1.09.2019 r.
 • Zmiana polega na wprowadzeniu stawki akcyzy  w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90.

5.      Wprowadzenie do ustawy o podatku akcyzowym definicji zużywającego podmiotu olejowego i pośredniczącego podmiotu olejowego

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 20.08.2019 r. jako ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1556).

Ustawa wprowadza do ustawy o podatku akcyzowym definicję zużywającego podmiotu olejowego i pośredniczącego podmiotu olejowego oraz wprowadza obowiązek rejestracyjny dla tych podmiotów.    Obowiązek ten powinien być wykonany przed dniem pierwszej czynności związanej z wykorzystaniem oleju przeznaczonego do celów opałowych.

Zgłoszenie rejestracyjne będzie zawierało dane podmiotu, w szczególności imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania, miejsca pobytu lub adres jego siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer PESEL, a jeżeli nie został nadany, nazwę i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a w przypadku:

 • zużywającego podmiotu olejowego – również wskazanie rodzaju, typu (modelu), mocy oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia, z wyłączeniem urządzeń grzewczych niestacjonarnych oraz przewidywaną ilość zużywanych w roku kalendarzowym olejów opałowych przez każde urządzenie grzewcze,
 • pośredniczącego podmiotu olejowego – również adresy miejsc prowadzenia działalności oraz numer posiadanej koncesji wymaganej przepisami ustawy – Prawo energetyczne dla wyrobów akcyzowych określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, po przyjęciu zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego, nadaje numery identyfikacyjne dla miejsc (adresów), gdzie znajdują się urządzenia grzewcze stacjonarne i dla każdego zgłoszonego urządzenia grzewczego niestacjonarnego.

W art. 89 ustawy o podatku akcyzowym przewidziano nowe (odmienne od dotychczasowych) warunki stosowania stawek akcyzy dla olejów opałowych przeznaczonych do celów grzewczych.

W przypadku sprzedaży olejów opałowych na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy zastosowanie obniżonych stawek akcyzy będzie warunkowane, co do zasady, spełnieniem przesłanek określonych w ust. 5 w jego nowym brzmieniu, tj.:

 • nabywcą olejów opałowych będzie wyłącznie podmiot, który dokonał rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym i uzyskał status pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego,
 • sprzedawca olejów opałowych posiadający status pośredniczącego podmiotu olejowego dokona elektronicznego zgłoszenia do rejestru zgłoszeń, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania przewozu, na zasadach określonych w tej ustawie. W przepisie tym odesłano do dwóch rodzajów zgłoszeń dokonywanych w trybie art. 5 ust. 1 lub art. 6a ust. 1 ustawy o systemie monitorowania przewozu, tj. w zależności od tego, czy sprzedaż oleju opałowego odbywa się, odpowiednio, z jego przewozem albo bez przewozu w tzw. pojemności magazynowej,
 • nabywca olejów opałowych (a w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania przewozu – podmiot odbierający) w zgłoszeniu o zakupie składanym w rejestrze zgłoszeń, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania przewozu, podaje informacje niezbędne dla kontroli obrotu i zapewnienia monitorowania przewozu, tj. informację o ilości odebranego towaru, wskazanie, w jakim charakterze działa (pośredniczący podmiot olejowy, czy zużywający podmiot olejowy) oraz oświadczenie, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania tych stawek.

W art. 89 ust. 5b ustawy o podatku akcyzowym uregulowane zostały warunki stosowania obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych w przypadku ich importu. W takim przypadku importer ma obowiązek złożyć wraz z dokumentem celnym oświadczenie, że przywożone wyroby zostaną przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych

Warunkiem stosowania obniżonych stawek akcyzy dla olejów opałowych w przypadku ich wewnątrzwspólnotowego nabycia jest to by nabywcą olejów opałowych był wyłącznie podmiot, który dokonał rejestracji we właściwym urzędzie skarbowym i uzyskał status pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego. Podmiot  dokonujący  nabycia  wewnątrzwspólnotowego  w  dokonanym zgłoszeniu  będzie miał obowiązek złożyć  oświadczenie,  że  nabywane  wyroby  zostaną przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania obniżonych stawek akcyzy a także podać w zgłoszeniu, o którym mowa w ustawie o systemie monitorowania przewozu, informacje o ilości odebranego towaru oraz wskazać, w jakim charakterze działa.

Ustawa przewiduje również możliwość zastosowania obniżonych stawek akcyzy przypadku sprzedaży olejów opałowych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów pod warunkiem  zamieszczenie przez pośredniczący podmiot olejowy wymaganych danych w rejestrze podmiotów nabywających oleje opałowe oraz opatrzenie faktury sprzedaży odpowiednią informacją.

W przypadku dostawy paliw opałowych przemieszczanych na terytorium kraju  oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych składane przez nabywcę, będą mogły być zastąpione oświadczeniem o stosownej treści złożonym w okresowej umowie. Podobna regulacja będzie dotyczyć  sprzedaży bez przemieszczania paliw opałowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. W obu przypadkach stosowaniem tego istotnego uproszczenia będzie potwierdzenie każdej sprzedaży tych wyrobów fakturą, natomiast nabywca będzie miał obowiązek poinformować sprzedawcę o zgodności odebranych wyrobów z ilością wykazaną na fakturze oraz zgłoszenie tej umowy przez sprzedawcę do rejestru przed dokonaniem pierwszej sprzedaży tych wyrobów, przy czym w przypadkach sprzedaży bez przemieszczenia podmiot nie będzie zobowiązany do przesłania do rejestru zgłoszenia i uzyskania numeru referencyjnego dla tego zgłoszenia.

Jeżeli sprzedaż, import lub nabycie wewnątrzwspólnotowe olejów opałowych odbędzie się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania obniżonej stawki akcyzy zastosowanie przy opodatkowaniu oleju opałowego znajdzie stawka akcyzy określona w art. 89 ust. 4 pkt 1, tj. 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy gęstość oleju opałowego w temperaturze 15oC jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny – 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Art. 138ta ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym nakłada na pośredniczące podmioty olejowe dokonujące sprzedaży detalicznej olejów opałowych w opakowaniach jednostkowych o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów, obowiązek prowadzenia rejestru podmiotów nabywających te wyroby.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.09.2019 r., z tym, że przepisy dotyczące zużywającego podmiotu olejowego i pośredniczącego podmiotu olejowego wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy.

Do dnia 31.03.2020 r. do wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie do warunków stosowania stawek określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym i miesięcznego zestawienia oświadczeń mogą być stosowane przepisy dotychczasowe. W przypadku więc chęci skorzystania z okresu przejściowego obowiązującego do dnia 31.03.2020 r. nie składa się wówczas zgłoszenia rejestracyjnego uproszonego.

6.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych z 25.07.2019 r. (numer 767)

Projekt rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.12.2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 2181 oraz z 2018 r. poz. 1484), zwane dalej „rozporządzeniem”, które traci moc z dniem 18.09.2019 r.

Projekt jest konsekwencją wprowadzanego równolegle rozporządzenia w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych dla wyrobów węglowych, energetycznych, ubytków piwa i wyrobów winiarskich powstających w czasie magazynowania i przemieszczania tych wyrobów.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych. Ostatnich zmian dokonano w dniu 13.08.2019 r.

7.      Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego z dnia 4.07.2019 r. (numer 971)

Projekt rozporządzenia dotyczy wprowadzenia:

 • opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są oleje smarowe CN 2710
 • wprowadzenia zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie używanych do statków powietrznych preparatów smarowych do silników lotniczych.

Dodatkowo, projekt ma na celu wprowadzenie drobnych zmian w obecnym formularzu AKC-R.

Projekt rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1.11.2019 r.

Projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania. Ostatnich zmian dokonano w dniu 16.07.2019 r.

23 sierpnia 2019