PODATKI BEZPOŚREDNIE | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

PDOP

1. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 23.10.2018 r., sygn. akt I SA/Rz 741/18

Wydatki na usługi gastronomiczne jako koszty podatkowe

Jak podkreślił sąd, nie każdy wydatek na zakup usługi gastronomicznej należy klasyfikować do kosztów reprezentacji wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów na gruncie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP.

Wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP, podlega bowiem tylko wydatek na zakup tych usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz.

2. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.11.2018 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.438.2018.1.BJ

Przesłanki uznania świadczenia niewymienionego wprost w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, za podlegające limitowaniu na podstawie niniejszej regulacji

Spółka nabywa od podmiotu powiązanego usługi analityczne, których elementem składowym są badania i analizy fizykochemiczne, a także doradztwo z zakresu analityki. Organ podatkowy – uznając stanowisko Spółki za prawidłowe stwierdził, że wydatki z tytułu nabywania usług analitycznych od podmiotu powiązanego, nie podlegają limitowaniu zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP, a tym samym – mogą stanowić dla niej w całości koszty uzyskania przychodów. Usługi analityczne nie zostały wprost wymienione w katalogu usług podlegających limitowaniu – jednakże – wątpliwości podatnika wynikały z faktu, że ich elementem składowym było doradztwo z zakresu analityki. Jak wskazał organ dla uznania, że świadczenie niewymienione wprost w art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP jest objęte jego zakresem, decydujące jest, aby elementy charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w przepisie przeważały nad cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych. Tym samym, czynność doradztwa z zakresu analityki nie stanowi decydującego elementu dla świadczonych usług analitycznych, który pozwoliłby na uznanie ich za usługi doradcze.

3. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 09.11.2018 r., znak: 0111-KDIB1-1.4010.354.2018.1.BS

Usługi controllingu nabywane od podmiotu powiązanego podlegają ograniczeniu w możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów

Organ interpretacyjny uznał, że nabywane przez podatnika usługi controllingu obejmujące sprawdzanie i regulację standardów raportowania w tym m.in. tworzenie raportów controllingowych w programie SAP, potwierdzenie poprawności metod stosowanych do przeprowadzania wewnętrznych procesów na podstawie powszechnie akceptowanych zasad oraz konsolidację raportów na potrzeby Grupy – podlegają limitowaniu w możliwości uznania za koszt podatkowy. Dokonując wykładni leksykalnej w oparciu o definicje zawarte w słowniku języka polskiego PWN – organ stwierdził – że tego typu świadczenia należy uznać za usługi o podobnym charakterze do usług zarządzania i kontroli, a w konsekwencji podlegają one pod dyspozycję art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

4. Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13.11.2018 r., znak: 0111-KDIB1-2.4010.306.2018.2.AK

Koszty zwolnionej z opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE podlegają limitowaniu na podstawie art. 15e ustawy o PDOP

Organ podatkowy uznał, że ustawa o PDOP w żaden sposób nie wskazuje, aby zasada limitowania kosztów uzyskania przychodów o której mowa w art. 15e nie miała zastosowania do działalności podatnika prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Po dokonaniu analizy przepisów odnoszących się do zasad określania dochodu – art. 7 ustawy o PDOP – stwierdzono, że podatnicy prowadzący działalność SSE ustalają dochód (a zatem również przychody i koszty) na takich samych zasadach jak inne podmioty. Dopiero uzyskany przez nich dochód, jeśli zostaną spełnione określone warunki, podlega zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o PDOP.

Jednocześnie organ interpretacyjny odniósł się do wartości limitu, do wysokości którego wydatki podatnika na rzecz podmiotów powiązanych określone w art. 15e ustawy o PDOP stanowią w całości koszty uzyskania przychodów. Jak stwierdzono – limit 3 000 000 zł określony w art. 15e ust. 12 ustawy o PDOP – dotyczy całości działalności podatnika (zarówno podlegającej opodatkowaniu jak i zwolnionej na terenie SSE). Tym samym – zgodnie z art. 15e ust. 7 ustawy o PDOP – powinien być rozdzielony proporcjonalnie na działalność opodatkowaną oraz zwolnioną, w oparciu o wskazany w przepisie klucz kosztowy.

PROCES LEGISLACYJNY

1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 2854)

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B08FF6E351FEB5DDC1258313006010AE

Szczegóły Ustawy zostały omówione w poprzednich wydaniach PPT.

13.11.2018 r. Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

2. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk 2809)

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=42A28C08DD2563DFC12582FE0047A6C1

Szczegóły Ustawy zostały omówione w PPT nr 1.

06.11.2018 r. Ustawa została podpisana przez Prezydenta.

3. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk 2860)

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A5B8D993D41F751EC1258313006E5470

Szczegóły Ustawy zostały omówione w poprzednich wydaniach PPT.

29.10.2018 r. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

4. Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk 2848)

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E858AB60CFDE663AC12583120048A8A6

Szczegóły Ustawy zostały omówione w PPT nr 1.

29.10.2018 r. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

5. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (druk 2811)

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=AFDFDA7FB9C24124C12582FF0027AE68

Szczegóły Ustawy zostały omówione w PPT nr 1.

29.10.2018 r. Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu.

6. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk nr 2862)

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=F959F36FFD9F0370C1258313006E4C8C

Szczegóły Ustawy zostały przedstawione w PPT nr 7.

13.11.2018 r. Ustawę przekazano do Senatu.

16 listopada 2018