Działanie w dobrej wierze przesądza o możliwości zastosowania procedury VAT marża przy sprzedaży towarów używanych | ECDP Group

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że 18.05.2017 r. został wydany wyrok TSUE w sprawie C-624/15, z którego wynika, że nie można odmówić prawa do zastosowania procedury VAT marży spółce sprzedającej używane towary, nabyte uprzednio od podmiotu, który wystawił na jej rzecz fakturę zakupową z adnotacją dot. zastosowania analogicznej procedury. Nawet gdy sprzedawca ten w rzeczywistości nie zastosował tej procedury marży do sprzedanych na rzecz ww. spółki (nabywcy) towarów, spółka ta nie może ponosić negatywnych konsekwencji podatkowych, jeżeli działała w dobrej wierze.

Procedura VAT marży w myśl art. 314 i 315 dyrektywy 2006/112/WE ma zastosowanie do dostaw m.in. towarów używanych zakupionych od podmiotu-pośrednika, który zapłacił podatek VAT zgodnie z tą procedurą. W ramach procedury marży podatek należny oblicza się od podstawy opodatkowania równej kwocie marży (netto) uzyskanej przez podatnika-pośrednika, czyli od różnicy między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. Przepisy te zostały zaimplementowane do polskiego porządku prawnego. Zasady rozliczania sprzedaży towarów używanych według niniejszej procedury reguluje art. 120 ust. 4 i nast. ustawy o podatku od towarów i usług.

W wyroku w sprawie C-624/1 TSUE rozpatrywał sprawę litewskiej Spółki działającej na rynku wtórnym samochodów. Spółka ta otrzymała fakturę od duńskiego kontrahenta za zakup używanych pojazdów zawierającą informacje, że sprzedaż była zwolniona z podatku od wartości dodanej na podstawie duńskiej ustawy podatkowej i równocześnie, że zastosowano do tej transakcji procedurę marży. Następnie, Spółka odsprzedając samochody swoim klientom również zastosowała procedurę marży. Podczas kontroli litewskie organy podatkowe pozyskały informacje, że duński sprzedawca nie zastosował faktycznie procedury VAT marży. W związku z tym uznały, że Spółka-nabywca nie miała prawa rozliczenia podatku należnego w ramach sprzedaży towarów używanych VAT tylko od kwoty marży i dlatego wezwały litewską Spółkę do zapłacenia zaległego podatku VAT. Sprawa trafiła ostatecznie do sądu. Z uwagi na wątpliwości w tej sprawie litewski sąd drugiej instancji wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym.

TSUE rozpatrując ww. sprawę wskazał, że nie można odmówić prawa do zastosowania procedury marży Spółce, jeżeli działała ona w dobrej wierze i zastosowała wszystkie racjonalne środki, by uniknąć uczestnictwa w przestępstwie podatkowym. Nie można także wymagać, aby Spółka każdorazowo przy dostawach sprawdzała, czy sprzedawca faktycznie zastosował taką procedurę, jeżeli nie istnieją podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości. Trybunał uznał, że „Co do zasady bowiem to do organów podatkowych należy dokonywanie niezbędnych kontroli podatników w celu wykrycia nieprawidłowości i przestępstw w zakresie podatku VAT”.

1 czerwca 2017