Jednolity plik kontrolny – aktualizacja stanu prac | ECDP Group

Nadal trwają prace nad wdrożeniem do polskiego systemu podatkowego nowego narzędzia służącego kontroli podatkowej, tzw. jednolitego pliku kontrolnego. 9 marca zostały opublikowane struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, które będą się składać na JPK. Są one prezentowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów link

Zgodnie z dodanym do Ordynacji podatkowej art. 193a, w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy będzie mógł żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej. Oznacza to, że na przedsiębiorców zostanie nałożony obowiązek przekazywania danych – na żądanie organów podatkowych – w formie elektronicznej.

Dane te będą musiały zostać przekazane w określonym formacie (strukturze logicznej), to jest właśnie w postaci jednolitego pliku kontrolnego (dalej JPK).

Sposób przesyłania ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane będzie uregulowany rozporządzeniem Ministra Finansów (na razie brak tego aktu prawnego).

Przepisy dotyczące obowiązku przekazywania ksiąg oraz dokumentów księgowych w formie JPK mają wejść w życie od 01.07.2016 r., przy czym w pierwszej kolejności będą one dotyczyły jedynie ,,dużych” przedsiębiorców. Pod pojęciem dużego przedsiębiorcy należy rozumieć przedsiębiorcę niespełniającego kryteriów uznania go za mikroprzedsiębiorcę, przedsiębiorcę małego lub średniego w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Będzie to zatem podmiot, który w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych spełnił przynajmniej jeden z następujących warunków:

1. zatrudniał średniorocznie minimum 250 pracowników lub

2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro i jednocześnie sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Przedsiębiorcy mali oraz średni (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) będą objęci tym obowiązkiem dopiero od 01.07.2018 r. Będą oni jednak mogli – na zasadzie dobrowolności przesyłać dane w formie JPK również przed tym dniem. W ocenie ECDDP – mimo braku jednoznacznego przepisu – reguły te dotyczą również mikroprzedsiębiorców.

10 marca 2016