15 – 19 czerwca | aktualności w akcyzie | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Dokumentowanie dostawy wewnątrzwspólnotowej paliw opałowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10.06.2020 r., znak 0111-KDIB3-3.4013.72.2020.2.JS. Wnioskodawca dokonuje w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych wysyłek ze swojego składu podatkowego wyrobów energetycznych oznaczonych kodem CN 2707 99 99, uznawanych za paliwa opałowe i opodatkowanych stawką akcyzy inną niż 0 zł na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 15 lit a tiret drugie ustawy o podatku akcyzowym, z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju na podstawie dokumentu handlowego. Odbiorcami paliw są kontrahenci prowadzący działalność gospodarczą na terenie państw członkowskich UE innych niż Polska. W momencie wysyłki tych wyrobów ze składu podatkowego w Polsce – Wnioskodawca nie ma wiedzy na jaki cel zostaną one przeznaczone w UE. Wysyłki paliwa odbywają się drogą morską, ze składu podatkowego Wnioskodawcy do terminali paliwowych położonych na terytorium UE. Do wysyłanego paliwa Wnioskodawca dołącza konosament morski, dokument handlowy i certyfikat jakości. Nie wszystkie miejsca odbioru paliwa mają status składu podatkowego. Zdarza się, że paliwo wysyłane jednym statkiem przeznaczone jest do kilku miejsc odbioru. Po odbiorze paliwa i potwierdzeniu na jednym egzemplarzu dokumentu handlowego (na stronie drugiej jest wpisywana ilość odebranego paliwa, miejsce odbioru oraz podpis osoby odbierającej i nazwa podmiotu, który odebrał paliwo) jest on zwracany do składu podatkowego wysyłki na terytorium Polski. Zwrot dokumentu handlowego następuje najczęściej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zwrot ten może również następować w formie skanu przysyłanego drogą elektroniczną. W takim przypadku Spółka nie byłaby w posiadaniu oryginału DH, który towarzyszył wysyłanym wyrobom akcyzowym, lecz dysponowałby jedynie skanem tego dokumentu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy zastosowanie dokumentu handlowego z potwierdzeniem odbioru paliwa bądź jego skanu będzie wystarczające dla zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Organ podatkowy uznał, że zastosowanie przez Wnioskodawcę w przypadku przemieszczania wyrobów energetycznych CN 2707 99 99 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dokumentu handlowego, na którym wpisywana jest ilość odebranego paliwa, miejsce odbioru oraz podpis osoby odbierającej i nazwa podmiotu, który odebrał paliwo, wraz z widocznym potwierdzeniem odbioru paliwa przez kontrahenta w państwie członkowskim, będzie stanowić potwierdzenie dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej przedmiotowych wyrobów, a tym samym, będzie wystarczające dla zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Podobnie, otrzymanie drogą elektroniczną, w postaci skanu tego dokumentu handlowego zawierającego wszystkie ww. informacje, wraz z potwierdzeniem odbioru wyrobów akcyzowych w państwie członkowskim będzie stanowić będzie potwierdzenie dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej przedmiotowych wyrobów i będzie wystarczające dla zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

22 czerwca 2020