14 – 18 września | aktualności w podatkach od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

1. Zwolnienie z opodatkowania przyjmowania w depozyt nadwyżek finansowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.09.2020 r. znak 0111-KDIB2-2.4014.122.2020.3.MM. Wnioskodawca planuje zawrzeć z Kontrahentem kompleksową ramową umowę obejmującą świadczenie na rzecz Kontrahenta usług finansowych. Na podstawie ww. umowy Wnioskodawca będzie zobowiązany m.in. do przyjmowania od Kontrahenta w depozyt nadwyżek finansowych. Środki pieniężne będą zdeponowane przez Wnioskodawcę na jego rachunku bankowym utworzonym w związku z Grupowym Cash Poolingiem, w którym uczestniczy Wnioskodawca i będą stanowić część środków wykorzystywanych do zarządzania płynnością finansową Grupy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą tego czy w związku z czynnościami realizowanymi na podstawie umowy obejmującymi przyjmowanie depozytów po jego stronie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Organ podatkowy uznał, że skoro Wnioskodawca może rozporządzać oddanymi mu na przechowanie środkami pieniężnymi, gdyż wykorzystywane są one w systemie zarządzania płynnością finansową Grupy, to w omawianej sprawie mamy do czynienia z depozytem nieprawidłowym. Do umowy depozytu nieprawidłowego znajdzie więc zastosowanie wyłączenie z opodatkowania określone w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Na przechowawcy (Wnioskodawcy) nie będzie zatem z tego tytułu ciążył obowiązek podatkowy.

21 września 2020