Podatek akcyzowy | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku akcyzowego
(11 – 15 marca 2019)

1.      Prawo do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego dla gazu ziemnego zużywanego do celów opałowych

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.03.2019 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.10.2019.1.MK

Wnioskodawca zamierza wykorzystywać gaz ziemny o kodzie CN 2711 21 00 w procesie produkcyjnym wyrobów energetycznych. Wyrób ten będzie wykorzystywany do następujących celów:

 • jako surowiec do produkcji wodoru;
 • jako paliwo opałowe do zapewnienia wymaganych parametrów procesu produkcji wodoru, który jest wykorzystywany w całości do procesów produkcji wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym;
 • jako środek zużywany przy rozruchu jednej z instalacji wchodzącej w skład linii produkcyjnej.

Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego dla gazu ziemnego zużywanego do celów opałowych podczas produkcji wodoru stanowiącej jeden z etapów produkcji wyrobów energetycznych […] zgodnie z art. 31b ust. 3 pkt 3 ustawy akcyzowej?

W ocenie Wnioskodawcy był on uprawniony do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego dla gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 zużywanego do celów opałowych podczas produkcji wodoru stanowiącej jeden z etapów produkcji wyrobów energetycznych.

Zdaniem organu podatkowego wyrób gazowy o kodzie CN 2711 21 00 zostanie zużyty jako paliwo opałowe do zapewnienia wymaganych parametrów produkcji wodoru, który następnie jest wykorzystywany do produkcji wyrobów energetycznych. Tym samym organ wskazał, że wyrób gazowy nie został zużyty wprost do wytworzenia innego wyrobu energetycznego, a więc wykorzystanie danego wyrobu akcyzowego nie miało bezpośredniego związek wytworzeniem produktu tego procesu (wyrobu finalnego w postaci energii elektrycznej, wyrobu energetycznego.

Wskutek powyższego organ wskazał, że Spółka nie będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego dla gazu ziemnego zużywanego do celów opałowych podczas produkcji wodoru stanowiącej jeden z etapów produkcji wyrobów energetycznych.

2.      Sprzedaż lub darowanie uprzednio zakupionego oleju opałowego a zachowanie obniżonej stawki akcyzy

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7.03.2019 r., znak: 0111-KDIB3-3.4013.291.2018.2.MAZ

Wnioskodawca nabył olej opałowy od podmiotu zajmującego się zawodowo sprzedażą oleju opałowego. Zakupiony olej opałowy był zabarwiony na czerwono oraz oznaczony znacznikiem (art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym). Olej ten został zakupiony na cele grzewcze oraz do wykorzystania w procesie produkcyjnym. Wnioskodawca nie wykorzystał całego oleju opałowego, wobec czego postanowił on sprzedać ten olej innemu podmiotowi na cele opałowe.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy Spółdzielnia może zgodnie z art. 89 ust. 5-12 ustawy o podatku akcyzowym:

 1. sprzedać podmiotowi trzeciemu niewykorzystany olej opałowy do celów grzewczych, który [to podmiot] zobowiązałby się do zużycia go do celów grzewczych przez złożenie oświadczenia spełniającego wymogi ustawy o podatku akcyzowym?
 2. sprzedać olej opałowy podmiotowi trzeciemu, który zobowiązałby się do jego dalszej odsprzedaży do zużycia wyłącznie na cele opałowe przez ostatecznego nabywcę przez złożenie oświadczenia spełniającego wymogi ustawy o podatku akcyzowym?
 3. jakie byłyby skutki utylizacji oleju w zakresie podatku akcyzowego?

Organ podatkowy wskazał, że Wnioskodawca może sprzedać (lub darować) uprzednio zakupiony olej opałowy. Warunkiem zachowania obniżony stawek akcyzy jest to, że nabywca również przeznaczy ten olej na cele opałowe. W innym przypadku nie znajdzie zastosowania preferencyjna stawka podatku wynikająca z deklarowanego przez Wnioskodawcę przeznaczenia tego wyrobu. Ponadto konieczne będzie spełnienie warunków wynikających z art. 89 ust. 1 pkt 5-10 ustawy o podatku akcyzowym. Natomiast w przypadku niedopełnienia warunków, o których mowa w ust. 5-10, i gdy w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego ustalono, że wyroby, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9 ustawy (niewykorzystany przez Spółdzielnię olej opałowy o kodzie CN 2710 19 47), nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, zastosowanie znajdzie stawka akcyzy określona w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy, o czym stanowi art. 89 ust. 16 ustawy.

PROCES LEGISLACYJNY

3.     Monitorowanie on-line obrotu paliwami opałowymi

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (druk nr UA39)

Założenia projektu:

Celem projektu jest m.in. wprowadzenie możliwości monitorowania on line obrotu paliwami opałowymi. Istotne założenia regulacji:

 • uczestnicy obrotu paliwami opałowymi będą obowiązani do rejestracji w systemach informatycznych;
 • dostawa paliw opałowych do każdego odbiorcy będzie zgłaszana do systemu monitorowania przewozu i obrotu (system informatyczny);
 • oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych będą składane wyłącznie elektronicznie, przy potwierdzaniu dostaw paliw opałowych przez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie informatycznym;
 • w przypadku obrotu profesjonalnego (między przedsiębiorcami) możliwe będzie korzystanie z ramowych umów zawierających oświadczenia o przeznaczeniu nabywanych paliw opałowych;
 • przy detalicznej sprzedaży paliw opałowych (np. do piecyków grzewczych), projekt przewiduje odstąpienie od dokonania zgłoszenia do rejestru, a wprowadza obowiązek prowadzenia przez sprzedawcę stosownej ewidencji.

Wśród zmian wprowadzany do ustawy o podatku akcyzowym (art. 10 pkt 1 – 10 Projektu) znajdują się:

 • wprowadzenie definicji:
  • zużywającego podmiotu olejowego,
  • pośredniczącego podmiotu olejowego;
 • wskazanie właściwych organów w sprawach rejestracji zużywających podmiotów olejowych oraz pośredniczących podmiotów olejowych;
 • wprowadzenie obowiązku rejestracji na cele podatku akcyzowego przez podmioty zużywające podmiot olejowy oraz pośredniczące podmioty olejowe oraz warunków wpisu i wykreślenia z przedmiotowego rejestru;
 • rozszerzenie zakazu dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw, których wytwarzanie lub obrót wymaga koncesji na rzecz innego podmiotu, o paliwa opałowe określone w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym;
 • wprowadzenie nowych zasad zastosowania niższych stawek akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, polegających na:
  • konieczności posiadania przez nabywcę statusu pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego;
  • dokonanie i uzupełniania zgłoszenia w systemie monitorowania przewozu i obrotu paliwami;
  • złożeniu przez nabywcę oświadczenia o zużyciu nabywanych wyrobów na cele opałowe za pośrednictwem systemu monitorowania przewozu i obrotu paliwami;
 • wprowadzenie nowych zasada zastosowania obniżonych stawek akcyzy w przypadku sprzedaży wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które znajdują się w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100kg lub objętości 100 litrów;
 • wprowadzenie nowych zasad zastosowania stawek z art. 89 ust. 1 pkt 9, 10, i 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym w przypadku importu tych wyrobów;
 • wprowadzenie nowych zasad zastosowania stawek z art. 89 ust. 1 pkt 9, 10, i 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez pośredniczący podmiot olejowy dokonujący sprzedaży detalicznej wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9,10 i 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym, w punktach sprzedaży w opakowaniach jednostkowych, rejestru podmiotów nabywających te wyroby.

Etap prac: Projekt przekazany do Stałego Komitetu RM

Termin wejścia w życie: Zgodnie z art. 17 ustawa wchodzi w życie 1.09.2019 r. z wyjątkiem:

 • art. 1 pkt 14-17, 21 lit. b i 22, art. 4, art. 8, art. 13 oraz 16, które wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia;
 • art. 3, art. 5, art. 9, art. 10 pkt 1-6 oraz art. 14 ust. 3, które wejdą w życie 1.06.2019 r.

Zatem część zmian dokonanych w ustawie o podatku akcyzowym może wejść w życie już 1.06.2019 r.

18 marca 2019

Powiązane specjalizacje: