Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji CT – najczęstsze pytania i wzór oświadczenia | ECDP Group

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. – najczęściej zadawane pytania i wzór oświadczenia

W dniu 19 września 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały wyjaśnienia Departamentu Cen Transferowych i Wycen w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące sposobu składania oraz przykładowej treści oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art.  11m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, dalej: „ustawa o CIT”) oraz w art. 23y ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm., dalej: „ustawa o PIT”).

Wyjaśnienia te stanowią aktualizację i rozszerzenie komunikatu opublikowanego 18 lipca 2019 r. na portalu Ministerstwa Finansów.

Podkreślić należy, iż zgodnie z Wyjaśnieniami przedmiotowa informacja nie ma zastosowania do oświadczenia, składanego na podstawie przepisów, obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. (tj. art. 9a ust. 7 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r. oraz art. 25a ust. 7 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do k. 2018 r).

Jednocześnie MF zastrzega, że pytania i odpowiedzi zawarte w publikowanym dokumencie a prezentowane poniżej mają jedynie charakter informacyjny, a zatem nie stanowią ani interpretacji, ani ogólnych wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

1.         Kto jest obowiązany do składania oświadczenia?

Do składania oświadczenia obowiązane są podmioty powiązane, które objęte są obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

2.         Jaki jest termin na składanie oświadczenia?

Oświadczenie składane jest w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego (w przypadku ustawy o CIT) lub podatkowego (w przypadku ustawy o PIT).

3.         Komu należy składać oświadczenie?

Oświadczenie należy składać do właściwego dla podmiotu powiązanego urzędu skarbowego.

4.         Jaka jest dopuszczalna forma oświadczenia?

Oświadczenie składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Nie jest dopuszczalne składanie oświadczenia w formie papierowej.

5.         Jaki jest zakres oświadczenia?

W oświadczeniu podmiot powiązany potwierdza, że sporządził lokalną dokumentację cen transferowych oraz że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Jeżeli podatnik w roku podatkowym lub obrotowym dokonywał płatności lub zawierał umowy, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy o CIT (lub w art. 23za ust. 1 ustawy o PIT), w oświadczeniu potwierdza on również, że warunki w zakresie tych płatności lub umów odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

6.         Jakiego okresu dotyczy oświadczenie?

Oświadczenie składane jest w odniesieniu do transakcji kontrolowanych:

  • zawieranych w roku podatkowym (dla ustawy o PIT) lub w roku obrotowym (dla ustawy o CIT) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 r. lub
  • objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zawieranych w roku podatkowym (obrotowym) rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., jeżeli na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2193 z późn. zm.) podmiot powiązany wybierze stosowanie nowych regulacji w zakresie cen transferowych już za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2017 r.

Podmioty powiązane, stosujące do roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2017 r. przepisy obowiązujące w tym właśnie roku podatkowym (tj., art. 9a oraz art. 11 ustawy o CIT) zobowiązane będą do złożenia oświadczenia na podstawie art. 9a ust. 7 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.). Oświadczenie zgodne z art. 11m ustawy o CIT powinno zostać złożone przez takie podmioty po raz pierwszy za rok podatkowy zaczynający się po 31 grudnia 2018 r.

7.         Czy istnieje oficjalny wzór oświadczenia?

Nie. Niemniej, dla ułatwienia podmiotom powiązanym złożenia oświadczenia, Ministerstwo Finansów opublikowało przykładowy, niewiążący wzór oświadczenia stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

Przykładowy wzór dostępny jest do pobrania pod niniejszym linkiem.

8.         W jaki sposób należy złożyć oświadczenie?

Oświadczenie należy składać na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Należy wybrać usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” według aktualnego wzoru pisma ogólnego, udostępnionego w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) ePUAP. Następnie, należy wybrać pole „Inne pismo” z listy rozwijanej. Podpisane oświadczenie powinno zostać przesłane jako załącznik do pisma ogólnego.

Skorzystanie z usługi „Wyślij pismo ogólne do podmiotu publicznego” możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem konta na platformie ePUAP, najlepiej podmiotu, dla którego składane jest oświadczenie. Konto podmiotu może założyć jego dowolny pracownik, posiadający Profil Zaufany i posiadający prawo do działania w imieniu podmiotu.

9.         Gdzie dostępna jest usługa wysłania pisma ogólnego?

Usługa wysłania pisma ogólnego dostępna jest w szczególności pod następującymi adresami:

10.    Kto jest zobowiązany do podpisania oświadczenia?

Zgodnie z art. 11m ust. 3 ustawy o CIT oraz art. 23y ust. 3 ustawy o PIT, oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia.

11.    W jakiej sytuacji oświadczenie powinna podpisać więcej niż jedna osoba?

W sytuacji, o której mowa w art. 11m ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT oraz w art. 23y ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT (tj. w przypadku, gdy kilka osób spełnia kryteria kierownika jednostki albo nie jest możliwe określenie kierownika jednostki), wymagane jest podpisanie oświadczenia przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu.

12.    Jakim podpisem należy podpisać oświadczenie?

Oświadczenie należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego – podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

13.    W jaki sposób należy podpisać oświadczenie, kiedy wymagany jest podpis więcej niż jednej osoby?

W celu opatrzenia oświadczenia podpisem więcej niż jednej osoby, skorzystać można z usługi „Podpisz dokument elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego” – tzw. podpisywarki, dostępnej pod niniejszym linkiem.

Usługa ta umożliwia podpisywanie dokumentów elektronicznych (także przez wiele osób) za pomocą podpisu zaufanego. Za pomocą usługi możliwe będzie opatrzenie oświadczenia podpisem zaufanym, jak również sprawdzenie czy dokument został podpisany przez inne osoby oraz czy złożone podpisy są prawidłowe. W celu skorzystania z usługi, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego.

Szczegółowe informacje na temat usługi oraz sposobu podpisywania dokumentów „podpisywarką” znajdują się pod niniejszym adresem.

14.    Czy jest możliwe podpisanie oświadczenia za pomocą podpisywarki przez wiele osób w sposób mieszany (tj. podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym i podpisem osobistym)?

Podpisywarka umożliwia jedynie złożenie na dokumencie podpisu zaufanego (lub wielu podpisów zaufanych). Jeżeli w procesie podpisywania jedna z osób chciałaby użyć podpisu kwalifikowanego, może wykorzystać do tego celu oprogramowanie do podpisu kwalifikowanego. Wówczas, w oprogramowaniu należy wybrać:

  • format podpisu XAdES-BES,
  • opcję dodawania kolejnego podpisu.

Możliwe jest również podpisanie oświadczenia za pomocą podpisu osobistego przy użyciu dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, wydawanego od marca 2019 r. Istnieje techniczna możliwość złożenia wszystkich trzech rodzajów podpisów na jednym dokumencie.

15.    Czy dla poprawności podpisania oświadczenia ma znaczenie który z podpisów (kwalifikowany, zaufany czy osobisty) zostanie złożony jako pierwszy?

Kolejność złożenia podpisów nie ma wpływu na prawidłowość podpisania dokumentu. Ponieważ jednak podpisywarka nie obsługuje podpisu osobistego, to dokument podpisany najpierw podpisem osobistym nie będzie możliwy do podpisania kolejnym podpisem w podpisywarce.

Dodatkowo, jeśli dokument miałby zostać podpisany podpisem zaufanym i podpisem kwalifikowanym, to w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania podpisów i ich statusów w podpisywarce (możliwości ich walidacji w tym narzędziu) zalecamy, aby dokument najpierw został podpisany podpisem zaufanym, a potem dopiero kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w innym dowolnym narzędziu do podpisywania).

16.    Czy oświadczenie może być złożone poprzez wysłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)?

Nie. Złożenie oświadczenia, nawet prawidłowo podpisanego podpisem elektronicznym, ale przesłanego jako załącznik do wiadomości e-mail, nie będzie uważane za prawidłowe złożenie tego oświadczenia. Oświadczenie, podpisane podpisem elektronicznym, należy przesłać jako załącznik do pisma ogólnego poprzez platformę ePUAP na adres skrytki właściwego urzędu skarbowego. W takim przypadku, podmiot składający oświadczenie otrzyma również generowane automatycznie urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO).

17.    Czy oświadczenie może być podpisane w wersji papierowej, a skan dołączony do pisma ogólnego i przesłany za pośrednictwem ePUAP?

Nie. Podpisanie oświadczenia w formie papierowej i przesłanie jego skanu jako załącznika do pisma ogólnego czy też maila nie będzie uważane za jego złożenie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Oświadczenie powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym).

18.    Czy podmiot powiązany musi składać oświadczenie, jeśli w roku obrotowym zawierał zarówno transakcje kontrolowane podlegające obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jak i nie podlegające temu obowiązkowi?

Tak. Jeśli w roku obrotowym podmiot powiązany zawierał jakiekolwiek transakcje kontrolowane podlegające obowiązkowi przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, będzie obowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11m ustawy o CIT i art. 23y ustawy o PIT.

Dla zaistnienia tego obowiązku bez znaczenia pozostaje fakt, że podmiot powiązany obok transakcji kontrolowanych podlegających obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zawierał również transakcje kontrolowane, nie objęte tym obowiązkiem. Niemniej, w takim przypadku oświadczenie będzie dotyczyć tylko tych transakcji kontrolowanych, które są objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

19.    Jaki podmiot zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w przypadku spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej (PGK)?

W przypadku spółki należącej do podatkowej grupy kapitałowej, oświadczenie obowiązana jest złożyć ta spółka. Obowiązek złożenia oświadczenia nie dotyczy natomiast PGK jako całości. Powyższe wynika z art. 11m ust. 1 ustawy o CIT (oraz art. 23y ust. 1 ustawy o PIT), zgodnie z którym oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych składają podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia takiej dokumentacji. Definicję podmiotu spełnia spółka należąca do PGK, ale nie spełnia jej PGK jako całość.

20.    Czy pełnomocnik lub prokurent ma prawo podpisywać oświadczenie?

Nie. Zgodnie z art. 11m ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT (oraz art. 23y ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT) nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika. Z kolei, zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego (art. 1091 – 1099), prokurę traktować należy jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa. W rezultacie, brak dopuszczalności składania oświadczenia w imieniu podmiotu powiązanego przez pełnomocnika dotyczyć będzie również prokurenta.

21.    Czy oświadczenie może być podpisane przez nierezydenta?

Tak. Jeśli nierezydent pełni funkcję kierownika jednostki, powinien podpisać oświadczenie. Jeśli nierezydent nie posiada numeru PESEL i nie może skorzystać z podpisu zaufanego ani podpisu osobistego, może użyć do podpisania oświadczenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

20 września 2019

Powiązane specjalizacje: