Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(22 – 26 kwietnia 2019)

1.      Czy komornicy są podatnikami VAT?

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15.04.2019 r., znak PT9.8101.1.2019

Po wejściu w życie ustawy z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, Ministerstwo Finansów dokonało wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników VAT.

Resort finansów zwrócił uwagę, że od dnia złożenia ślubowania, komornika łączy stosunek podległości służbowej z prezesem sądu, przy którym działa. Prezes ten stwierdzając nieprawidłowości w działalności komornika może go odsunąć od wykonywania czynności. Kontroluje on także korzystanie przez komornika z prawa do wypoczynku. Wiąże się to z obowiązkiem usprawiedliwiania przez komornika każdorazowej nieobecności na służbie. To do prezesa sądu rejonowego należy również prawo ustanawiania zastępcy komornika na czas nieobecności oraz prowadzenie wykazu służbowego, w którym te nieobecności są odnotowywane. Dodatkowo komornicy podlegają zarządzeniom prezesa sądu przy którym działają.

Komornicy otrzymują wynagrodzenie prowizyjne, którego wysokość stanowi pochodną sumy opłat uzyskanych w danym roku kalendarzowym obliczaną według degresywnych stawek. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności solidarnie z komornikiem.

Z uwagi na powyższe zmiany w zasadach prowadzenia działalności przez komorników sadowych Minister Finansów uznał, że komornicy sądowi nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie są podatnikami podatku od towarów i usług.

2.      Czy usługi wynagradzane w formie honorarium są zwolnione z VAT?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.04.2019 r., znak 0115-KDIT1-1.4012.892.2018.3.RH

Wnioskodawca zajmuje się kompleksową oprawą artystyczną imprez takich jak wesela, studniówki, bale i inne imprezy okolicznościowe. W ramach świadczonej przez wnioskodawcę usługi, zapewnia on animację uroczystości przez wodzireja oraz oprawę muzyczną przez DJ-a. Wynagrodzenie wnioskodawcy ma postać honorarium wypłacanego przez klienta, które jest wynagrodzeniem za udzielenie licencji na majątkowe prawa autorskie do utworu w postaci scenariusza imprezy oraz na dokonywane w czasie imprezy artystyczne wykonania.

W związku z tym wnioskodawca powziął wątpliwość czy kompleksowa usługa zapewnienia kompleksowej oprawy artystycznej imprezy, podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że świadczone przez wnioskodawcę usługi polegające na zapewnieniu oprawy artystycznej imprezy, w ramach których faktycznie będzie działał w charakterze indywidualnego twórcy i artysty wykonawcy w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT.

3.      Jak należy opodatkować czynności realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.04.2019 r., znak 0112-KDIL1-1.4012.98.2019.1.RW

Politechnika zawiązała wraz ze spółką akcyjną, Uniwersytetem oraz spółką z o.o.. konsorcjum, którego jest liderem. Wymienione podmioty wygrały konkurs zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „Centrum”) i zawarły umowę o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Głównym celem projektu jest stworzenie wirtualnego centrum dydaktycznego z symulatorem jako jednostką centralną. Wnioskodawca będzie właścicielem wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej wyprowadzonej rośliny oraz autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku wykonania projektu. Jednakże, zgodnie z zawartymi umowami oraz ustawą o NCBiR, Skarb Państwa może, w terminie do dwunastu miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu, złożyć wnioskodawcy pisemne oświadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny powstałych w wyniku realizacji projektu. W zamian za przekazane dofinansowanie, Centrum oczekuje wypełnienia celów projektu, którego beneficjentem będzie Skarb Państwa, reprezentowany przez Komendanta. Docelowo, z rozwiązań powstałych w wyniku realizacji Projektu mają korzystać funkcjonariusze, co ma mieć przełożenie na obronność i bezpieczeństwo państwa.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy czynność realizowana przez wnioskodawcę w ramach dofinansowania otrzymanego od Centrum na podstawie Umowy stanowi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług świadczenie usługi?

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że otrzymane przez Politechnikę dofinansowanie stanowi wynagrodzenie za świadczoną usługę w postaci opracowania wirtualnego interaktywnego centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy. W analizowanym przypadku istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonanym świadczeniem a otrzymanym od osoby trzeciej wynagrodzeniem w zamian za obowiązek przekazania praw autorskich, prototypów oraz demonstratorów. Wobec tego, wskazana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

PROCES LEGISLACYJNY

4.     Ulga na zakup kasy online

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. poz. 675)

1.05.2019 r. wchodzą w życie postanowienia nowelizacji ustawy o VAT związane z wprowadzeniem tzw. kas online, których podstawowe założenia przedstawiono w Podatkowym Przeglądzie nr 30. Warto dodać, że po wejściu w życie nowelizacji, ulga na zakup kasy rejestrującej (odliczenie kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 700 zł) będzie dotyczyć tylko nabywanych kas online.

Zmodyfikowany zostanie także krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi – będą to:

1) Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy online;

2) Podatnicy, którzy nie są zobowiązani do wprowadzenia kas, ale którzy dobrowolnie rozpoczną ich stosowanie.

Ulga będzie dotyczyła wszystkich kas online nabytych przez danego podatnika nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez niego prowadzenia ewidencji na kasie.

Ponadto, z ulgi będą mogli skorzystać szczególni podatnicy, którzy na mocy przepisów przejściowych zostaną zobowiązani do wprowadzenia kas online ze względu na sprzedaż określonych usług oraz towarów (katalog takich podatników, a także terminarz obowiązkowej wymiany, wskazano w Podatkowym Przeglądzie nr 24). W przypadku tej grupy podatników, ulga będzie dotyczyła wydatków na kasy online nabyte najpóźniej 6 miesięcy po upływie ustawowego terminu na wprowadzenie kas online przez danego podatnika. Przykładowo, podatnik świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych musi wprowadzić kasy online do dnia 31 grudnia 2019 r. Podatnik ten odliczy więc wydatki na kasy online nabyte do 30.06.2020 r.

Stosowanie kas starego typu

Ulga za zakup kasy fiskalnej nie będzie dotyczyła urządzeń starego typu. Nie skorzystają z jej więc podatnicy, którzy po 30.04.2019 r. nabędą kasy z elektronicznym lub kasy z papierowym zapisem kopii. Przypominamy jednocześnie, że kasy starego typu będą mogły być w dalszym ciągu stosowane, a także oferowane do sprzedaży (w określonych terminach). Jak wskazano, wejście w życie nowych regulacji nie będzie oznaczało natychmiastowego wycofania z użycia i sprzedaży kas dotychczasowych: kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

29 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: