Podatek od towarów i usług | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od towarów i usług
(1 – 5 kwietnia 2019)

1.      Wykreślenie podatnika z rejestru VAT a korekta deklaracji

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.03.2019 r., sygn. akt I FSK 209/17

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) rozpoznał skargę kasacyjną złożoną przez podatnika, który w związku ze zlikwidowaniem działalności gospodarczej został wyrejestrowany z rejestru czynnych podatników VAT. Przedmiotem skargi była interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której organ podatkowy uznał, iż skorzystanie z prawa do korekty deklaracji po wyrejestrowaniu podatnika jest niemożliwe. Dla złożenia takiej korekty konieczna jest powtórna rejestracja na potrzeby podatku VAT.

Odmienne wnioski płyną z treści wyroku wydanego przez sąd I instancji oraz NSA. W ocenie sądów administracyjnych wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych nie jest uzasadnieniem pozbawienia podmiotu będącego stroną prawa do złożenia korekty deklaracji VAT-7, ani też odmówieniu jemu prawa do sporządzenia korekty faktury. NSA przypomniał, że osoba fizyczna wykreślona z rejestru podatników VAT zachowuje status podatnika tego podatku w odniesieniu do okresu rozliczeniowego, w którym była faktycznie zarejestrowanym podatnikiem.

2.      Czy podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek dokonania korekty zgłoszenia VAT-R?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 04.04.2019 r., znak 0111-KDIB3-3.4012.32.2019.1.PJ

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożył VAT-R i uzyskał zwolnienie z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, w związku z tym nie prowadził żadnej dokumentacji księgowej w zakresie VAT. Źródłem przychodu wnioskodawcy było świadczenie usług budowlanych na nieruchomościach położonych w Niemczech. Na fakturach wystawianych niemieckim podmiotom gospodarczym wnioskodawca umieszczał adnotację: usługobiorca zobowiązuje się do zapłacenia podatku lub podatek płaci zleceniodawca.

W związku z tym, wnioskodawca powziął wątpliwość czy będzie zobowiązany do dokonania korekty zgłoszenia VAT-R, jako podatnik VAT czynny w związku, z tym, że umieszczał na fakturze adnotację „usługobiorca zobowiązuje się do zapłacenia podatku lub podatek płaci zleceniodawca” w pozycji adnotacje.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że stosownie do treści art. 96 ust. 1-4 ustawy o VAT podatnik korzystający ze zwolnienia o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT może (ale nie musi) złożyć zgłoszenie rejestracyjne. W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT zwolnionego”. Wobec powyższego świadczenie usług budowalnych na nieruchomościach położonych w Niemczech nie ma wpływu na zwolnienie podmiotowe Wnioskodawcy, a tym samym na prawidłowość rejestracji do podatku od towarów i usług jako podatnika VAT zwolnionego. Natomiast wystawienie faktur dokumentujących ww. usługi z adnotacją wskazującą podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku poza krajem, nie ma wpływu na status podatnika jako podatnika korzystającego ze zwolnienia podmiotowego.

3.      Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego, który nie posiada numeru VAT-UE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 01.04.2019 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.5.2019.1.RM

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na rzecz zagranicznych przedsiębiorców. Niektórzy kontrahenci nabywający świadczone przez niego usługi, to podmioty, które są podatnikami podatku od wartości dodanej, lub podmiotami zidentyfikowanymi na potrzeby tego podatku w innym niż Polska kraju członkowskim UE, jednak nie są zarejestrowani na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w związku z czym nie posiadają numeru VAT-UE.

W związku z tym podatnik powziął wątpliwość, czy gdy wnioskodawca świadczy usługi na rzecz kontrahenta zagranicznego, który jest zidentyfikowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w innym niż Polska kraju członkowskim UE, który jednak nie posiada VAT-UE, może nie wykazywać na wystawianych fakturach, numeru za pomocą którego kontrahent ten jest zarejestrowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju swojej siedziby.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że skoro kontrahent zagraniczny nie posiada numeru VAT-UE, ale jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju swojej siedziby, oprócz innych wskazanych w art. 106 ust. 1 ustawy o VAT danych nabywcy usług (m.in. nazwa, adres), na wystawianych fakturach wnioskodawca winien wykazać numer za pomocą którego, kontrahent jest zarejestrowany na potrzeby podatku od wartości dodanej w kraju swojej siedziby, tylko bez dwuliterowego kodu stosowanego na potrzeby podatku od wartości dodanej właściwego dla danego państwa członkowskiego.

PROCES LEGISLACYJNY

4.     Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług

Nowelizacja stanowi zmodyfikowaną wersję projektu z 30.11.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, którego założenia przedstawiliśmy w Podatkowym Przeglądzie nr 13.

Zasadniczo zachowane zostały rozwiązania przedstawione na wcześniejszym etapie prac legislacyjnych. Przypominamy, że są to:

  • Zniesienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K: Projekt przewiduje zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT.
  • Zniesienie informacji VAT-27.
  • Wprowadzenie kary pieniężnej za błędy w ewidencji (będącej częścią nowego JPK_VAT) – 500 zł za każdą nieprawidłowość.
  • Wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur.

W aktualnej wersji nowelizacji zachowano natomiast tylko niektóre planowane zmiany dotyczące rozliczania podatku należnego z tytułu importu w deklaracji. Mianowicie utrzymano zniesienie obowiązku przedstawienia organowi celnemu w terminie 4 miesięcy potwierdzenia rozliczenia podatku w deklaracji podatkowej. W przypadku, gdy podatnik, pomimo skorzystania ze wskazanego ułatwienia, nie rozliczył podatku w deklaracji, utraci on prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej, ale tylko w odniesieniu do bieżącej deklaracji (a nie na okres 12 miesięcy – co planowano wcześniej).

Projekt pozostaje na etapie prac rządowych. W obecnej wersji planowany termin wejścia nowych rozwiązań w życie to 1.01.2020 r. (poprzednio był to 1.07.2019 r).

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318705/katalog/12554125#12554125

8 kwietnia 2019

Powiązane specjalizacje: